Περιβάλλον

Εισαγωγή

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO14001. Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, η Εταιρεία εντοπίζει και αξιολογεί τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με πέντε βήματα:

·         Αναγνώριση περιβαλλοντικών πλευρών

·         Ορισμός περιβαλλοντικού αντικτύπου

·         Αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου

·         Έκδοση και αναθεώρηση της αξιολόγησης περιβαλλοντικών πλευρών

·         Καθορισμός μέτρων και παρακολούθηση δράσεων και απόδοσης

 

Μέσω της ανωτέρω διαδικασίας, έχουν εντοπιστεί οι παρακάτω περιβαλλοντικές πλευρές ως οι πιο σημαντικές:

·         Υλικά εκτύπωσης και αντιγραφής

·         Χαρτί

·         Ηλεκτρική ενέργεια

·         Ηλεκτρικός εξοπλισμός

 

Δείκτες Περιβαλλοντικής Επίδοσης 2016