Ο Όμιλος

 

Ο.Π.Α.Π. SPORTS LTD.

Μετοχικό Κεφάλαιο: 1.710.000 Ευρώ.

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 16 Οκτωβρίου 2002, ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 με το όνομα Glory Leisure Holdings Limited.

Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στη Λεωφόρο Λεμεσού 128-130, Στρόβολος Λευκωσίας, Τ.Κ. 2015, Κύπρος, Τηλεφ.: 00357 22 394 900.

Βάσει συμφωνίας (1-10-03) η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. απέκτησε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Ο.Π.Α.Π. SPORTS LIMITED και στις 10/7/2008 το υπόλοιπο 10%.

Η Ο.Π.Α.Π. SPORTS LIMITED μέσω των θυγατρικών της εταιρειών δραστηριοποιείται στον τομέα των στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης στην Κύπρο. Όλες οι εταιρείες της είναι κάτοχοι άδειας αποδοχής στοιχημάτων, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 120 πρακτορείων από τα οποία τα 102 είναι κοινά με την Ο.Π.Α.Π. ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. Το ποσοστό αγοράς που κατέχει η εταιρεία σε παγκύπρια βάση εκτιμάται στο 30% περίπου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.710.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000.000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ η κάθε μία.

 

Ο.Π.Α.Π. (ΚΥΠΡΟΥ) LTD.

Σύσταση: 14-08-2003

Έδρα: Λεωφόρο Λεμεσού 128-130, Στρόβολος Λευκωσίας, Τ.Κ. 2015, Κύπρος, Τηλεφ.: 00357 22 477 300.

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου 2003, ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Λεωφόρο Λεμεσού 128-130, Στρόβολος Λευκωσίας, Τ.Κ. 2015, Κύπρος, Τηλεφ.: 00357 22 477 300.

Διέπεται από το ΝΟΜΟ 34 (III)/2003 που κυρώνει τη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου, για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, είναι η οργάνωση, η λειτουργία, διεξαγωγή, διαχείριση και προώθηση-διαφήμιση όλων των παιχνιδιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., που διεξάγονται στην Κύπρο.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.700.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 1.700.000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

 

Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

Σύσταση: 30-07-2004

Μετοχικό Κεφάλαιο: 20.000.000 ΕΥΡΩ

Τον Ιούλιο του 2004 η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ίδρυσε στην Ελλάδα Θυγατρική Εταιρεία με την επωνυμία Ο.Π.Α.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. επί της οποίας κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Έδρα: Λ. Κηφισού  62, Περιστέρι

Υποκαταστήματα:       Πανεπιστημίου 25, Αθήνα

                                  Ανδρέα Μεταξά 9, Κάτω Κηφισιά

                                  Καβάλας και  Κωλέττη 25Α, Θεσσαλονίκη.

Η Εταιρεία έχει σκοπό την παροχή πλήρους φάσματος υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις επιχειρησιακές λειτουργίες και ανάγκες της μητρικής εταιρείας Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., την ενίσχυση και υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων, την διοργάνωση δραστηριοτήτων αθλητικού και πολιτιστικού περιεχομένου, την διανομή υλικoύ, τη διαχείριση εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων.

Σημαντικό έργο της εταιρείας είναι η διαμόρφωση της ενιαίας εταιρικής εικόνας των σημείων πώλησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL LTD.

Σύσταση: 24-02-2004

 Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 24 Φεβρουαρίου 2004 με την επωνυμία ΟΠΑΠ BET ΛΙΜΙΤΕ∆ και μετονομάστηκε σε ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LIMITED στις 5 Μαΐου 2004, ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην οδό Λυκαβηττού 58, Έγκωμη, 2401 Λευκωσία.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό τον συντονισμό και την υποστήριξη των υφιστάμενων διεθνών επενδύσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε., την διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, την εισαγωγή νέων παιχνιδιών, την αναβάθμιση των υφιστάμενων και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.130.000 Ευρώ και διαιρείται σε 3.000.000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,71.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 η ΟΠΑΠ International υπέγραψε συμφωνία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού και στις 5 Οκτωβρίου 2009 η εταιρεία ίδρυσε υποκατάστημα στην Αθήνα με έδρα την Λεωφόρο Κύπρου 94, 12132 Περιστέρι.

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία διεξάγεται μέσω του υποκαταστήματος στην Ελλάδα,  είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου για τη διοργάνωση του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».  Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν την παροχή συνδρομής για την οργάνωση στοιχημάτων, την αξιολόγηση στοιχηματικών προϊόντων, τη διαμόρφωση των αποδόσεων, τη διαχείριση κινδύνου, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, υπηρεσίες trading και infocasting.

Η μελλοντική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η απόκτηση όλων των επενδύσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτός Ελλάδος.

 

ΟPAP INVESTMENT LTD

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Το εγγεγραμμένο γραφείο της βρίσκεται στη Λευκωσία Μετοχίου 59, και μεταξύ των καταστατικών σκοπών της περιλαμβάνονται η διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, στιγμιαίων λαχείων και στοιχημάτων προκαθορισμένης ή και μεταβλητής απόδοσης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟPAP INVESTMENT LIMITED προσδιορίστηκε  στο ποσό των 200.000,00 ευρώ και επί αυτού η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει το 100%.

TORA DIRECT S.A.

Έδρα: Λ. Αθηνών 108, Αθήνα

Η Tora Direct (πρώην Payzone A.E.) είναι εμμέσως 100% θυγατρική του Ομίλου ΟΠΑΠ, μέσω της OPAP INVESTMENT Ltd.

Η Tora Direct εισήγαγε πρώτη στην Ελληνική αγορά την πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας σε άυλη μορφή, αποκτώντας ηγετική θέση στην αγορά.

Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σημείων λιανικής στην Ελλάδα. με στόλο που ξεπερνάει τα 6.500 τερματικά POS, μέσω των οποίων παρέχει υπηρεσίες κινητής & σταθερής τηλεφωνίας, κωδικών χρήσης διαδικτύου, εισιτηρίων θεαμάτων, προπληρωμένες κάρτες για ασφαλείς χρηματικές συναλλαγές μέσω internet και πολλές άλλες υπηρεσίες, ενώ επεξεργάζεται ετησίως εκατομμύρια συναλλαγές.

 

NEUROSOFT Α.Ε.

Μετοχικό κεφάλαιο 8.750.000 ευρώ.

Η NeurosoftΑ.Ε. ιδρύθηκε το 1994 και έγινε η πρώτη εταιρεία που εισήχθη στην αγορά ΑΙΜ Italia του Μιλάνου το 2009.

Με έδρα την Αθήνα, η Neurosoft έχει μια πολυεθνική παρουσία στη Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Η Neurosoft είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, παραγωγή, προσαρμογή και συντήρηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τους τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται: Sports Betting & Gaming Analytics, Business Intelligence και Core Factoring, όπως και στην παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά.

Η Ο.Π.Α.Π. International LTD και η Ο.Π.Α.Π. Κύπρου Limited οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κατέχουν συνολικά το 30% των μετοχών της Neurosoft Α.Ε.

http://www.neurosoft.gr/

 

GLORY TECHNOLOGY LTD.

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 5 Δεκεμβρίου 2002 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Λευκωσία Κύπρου, Φιλίππου 25, 'Αγ. ∆ομέτιος, Μέγαρο Glory.

Η ιθύνουσα της Εταιρείας είναι η GloryI.Technology Holdings Ltdκαι η τελική ιθύνουσα η Quantum Corporation Ltd.

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και ο σχεδιασμός, οργάνωση και ανάπτυξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Εξειδικεύεται στο χώρο των αθλητικών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης στην Κύπρο και είναι η μόνη Κυπριακή εταιρεία που έχει ελεγχθεί και έχει εξασφαλίσει έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στις 3/11/2003 για τη χρήση ολοκληρωμένης μηχανογραφημένης λύσης στον τομέα των παιχνιδιών FIXED ODDS στην Κυπριακή ∆ημοκρατία.

Η εταιρεία παρέχει επίσης λογισμικό και εξοπλισμό (τερματικές μηχανές, κεντρικό σύστημα διαχείρισης κλπ) για τη διεξαγωγή on-line τυχερών παιχνιδιών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 34.210,26 και διαιρείται σε 20.000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,71 η κάθε μία.

Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα στη Γενική Συνέλευση των μετόχων το 1/3 των μελών του ∆.Σ. παραιτείται και έχουν το δικαίωμα επανεκλογής. Τα μέλη που παραιτούνται είναι αυτοί με τη μεγαλύτερη περίοδο θητείας.

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από 10 μόνιμους και 3 έκτακτους υπαλλήλους.

Οι προοπτικές της εταιρείας κρίνονται θετικές λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση του μηχανογραφημένου συστήματος τυχερών παιχνιδιών από τις Κυπριακές αρχές και την πετυχημένη εφαρμογή του στην Κύπρο. Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί και η παράδοση του μηχανογραφημένου συστήματος στο Ουζμπεκιστάν για διαφόρους τύπους παιχνιδιών.

Η εξέλιξη αυτή παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα σταδιακής συμμετοχής στη διεθνή αγορά παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και διεύρυνσης των πωλήσεων παρέχοντας ολοκληρωμένες μηχανογραφικές λύσεις και εξοπλισμό. Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας αναμένεται να υπάρξουν σχετικές συμβάσεις εντός της τρέχουσας χρήσης.

Δεν υφίστανται τυχόν συμφωνίες-συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών  GLORY TECHNOLOGY LIMITED και Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

http://www.glory-technology.com/