Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Στο έντυπο δελτίο διακρίνουμε τα εξής:

- Έξι (6) Περιοχές Πρόβλεψης (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ)
- Περιοχή ΠΡΟΤΟ
- Περιοχή Συνεχόμενων / Μελλοντικών Κληρώσεων

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο των 49 αριθμών (από 1 έως 49)
- πεδίο Κωδικών Συστημάτων
- πεδίο Τυχαία Επιλογή
- πεδίο 'Άκυρο

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στοενημερωτικό φυλλάδιο):

- Απλές Στήλες
- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)
- Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης)
- Συστήματα Συνδυασμών
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις
- Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΟΤΤΟ

Όψη Προβλέψεων (1.298 KB)

 

Όψη Πληροφοριών (1.125 KB)

Ενσωματωμένα Portlets Ενσωματωμένα Portlets

Copyright © ΟΠΑΠ Α.Ε. 2010. All Rights Reserved.