· Ως συμμετέχων λογίζεται εκείνος, ο οποίος λαμβάνει θέση στην γραμμή εκκίνησης μίας κυνοδρομίας.

·  Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της κυνοδρομίας και μέχρι την έναρξή της, ενδέχεται να υπάρξουν αποσύρσεις ή διαγραφές συμμετεχόντων. Οι αποσυρθέντες ή διαγραφέντες θεωρούνται ως μη συμμετέχοντες εκτός αν αντικατασταθούν από άλλους συμμετέχοντες.

· Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη και δεν έχει αντικατασταθεί από άλλον συμμετέχοντα,  επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος για τους τύπους στοιχηματισμού «Νικητής», «Νικητής-Αμειβόμενος», «Φορκάστ» και «Τρίο».

· Για το «Παρολί»  προβλέπεται ότι εάν ο αποσυρθείς ή διαγραφείς συμμετέχων περιλαμβάνεται στις επιλογές του παίκτη, και δεν έχει αντικατασταθεί από άλλον συμμετέχοντα, τότε επιστρέφεται  η αξία του στοιχήματος για τον συνδυασμό που τον περιλαμβάνει,  ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί που δεν περιλαμβάνουν τον αποσυρθέντα ή διαγραφέντα παραμένουν σε ισχύ.

· Για το «Τρικάστ» προβλέπεται ότι εάν ο αποσυρθείς ή διαγραφείς συμμετέχων περιλαμβάνεται στις επιλογές του παίκτη, και δεν έχει αντικατασταθεί από άλλον συμμετέχοντα, τότε ο συνδυασμός που τον περιλαμβάνει μετατρέπεται σε «Φορκάστ», ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί που δεν περιλαμβάνουν τον αποσυρθέντα ή διαγραφέντα παραμένουν σε ισχύ.

· Εάν τερματίσουν λιγότεροι συμμετέχοντες από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται προκειμένου να σχηματισθεί κερδίζων συνδυασμός σε κάθε προσφερόμενο στοίχημα, τότε όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά στον συγκεκριμένο στοίχημα, λαμβάνουν ως απόδοση την μονάδα.

· Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για κάθε προσφερόμενο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση την μονάδα.

· Εάν ανακοινωθεί ότι αγώνας μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος στον παίκτη.

· Εκπρόθεσμα θεωρούνται τα στοιχήματα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ.) της ΟΠΑΠ Α.Ε. μετά την πραγματική ώρα έναρξης της κυνοδρομίας. Όλα τα εκπρόθεσμα στοιχήματα λαμβάνουν ως απόδοση την μονάδα (1,00) και η αξία τους επιστρέφεται στον παίκτη.

· Σε περίπτωση ταυτόχρονου τερματισμού, οι αποδόσεις των κερδιζόντων συνδυασμών προσαρμόζονται αναλόγως.