ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΠ «ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ»

Παρατίθενται παρακάτω οι όροι και προϋποθέσεις για την διεξαγωγή επιβραβεύσεων

1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. (εφεξής από κοινού καλούνται χάριν συντομίας: η Εταιρεία) εφαρμόζει πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις ή OPAP REWARDS» (εφεξής: το «Πρόγραμμα»»). Οι επιβραβεύσεις, τα δώρα και τα ειδικά προνόμια που απορρέουν από το Πρόγραμμα, στοχεύουν στην επιβράβευση των παικτών της Εταιρείας. Η επιβράβευση γίνεται βάσει κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με την παικτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων στο Πρόγραμμα παικτών και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και σε κάθε περίπτωση δεν χορηγούνται επιβραβεύσεις σε παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους, με βάση τους οποίους παρέχονται επιβραβεύσεις σε άλλους παίκτες.

2. Στο παρόν Πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα τυχερά παιχνίδια της Εταιρείας όταν αυτά παίζονται επίγεια με εξαίρεση τα τυχερά παιχνίδια μέσω Παιγνιομηχανημάτων. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο www.opap.gr. Επομένως το Πρόγραμμα απευθύνεται στους παίκτες που επιλέγουν τα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μέσω του επίγειου δικτύου των πρακτορείων ΟΠΑΠ, σκανάροντας τα δελτία/λαχεία/λαχνούς τους μέσω της παρούσας εφαρμογής και είναι άνω των 18 ετών. Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των παικτών στο Πρόγραμμα απαιτείται να δηλωθεί ο ελληνικός αριθμός του κινητού τηλεφώνου και να έχει γίνει αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη συμμετοχή των παικτών στο Πρόγραμμα.

Τα μέλη του Προγράμματος ενημερώνονται μέσα από την παρούσα εφαρμογή για τις ειδικές προσφορές και την χρονική διάρκεια ισχύος τους, για επιβραβεύσεις που προκύπτουν βάσει της παικτικής τους συμπεριφοράς, για το ιστορικό των επιβραβεύσεων που έχουν λάβει, καθώς και για τις διαθέσιμες επιβραβεύσεις τους.

3. Τα μέλη του Προγράμματος ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής των κληρώσεων, καθώς και της προσφοράς των δώρων και των ειδικών προνομίων, όπως (ενδεικτικά) για τους όρους χορήγησης, τη διάρκεια ισχύος τους κλπ. μέσω προσωποποιημένου μηνύματος, δηλαδή είτε μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) είτε με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), στα στοιχεία επικοινωνίας (ήτοι αριθμό κινητού τηλεφώνου, email) που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Πιστότητας ΟΠΑΠ (ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις).

4. Θα υπάρχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, κατά την οποία ο εκάστοτε παίκτης- μέλος του Προγράμματος θα συγκεντρώνει συμμετοχές για την κλήρωση. Συγκεκριμένα συμμετοχές για την κλήρωση θα μπορούν να συγκεντρώνουν οι παίκτες-μέλη του Προγράμματος κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εκάστοτε επιβράβευσης όπως αυτό ορίζεται από την Εταιρεία.

5. Για την επιβράβευση των μελών του Προγράμματος που διατίθεται κατόπιν κλήρωσης, αποστέλλεται ενημέρωση μέσω της παρούσας εφαρμογής σε προγενέστερο της κλήρωσης χρόνο για τα παρακάτω: α) Την χρονική διάρκεια που έχουν στην διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν συμμετοχές β) Τον τρόπο συγκέντρωσης των συμμετοχών γ) Την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης δ) Τα δώρα που θα διατεθούν και το σύνολο των νικητών που θα προκύψουν.

6. Οι δικαιούχοι δώρων, ειδικών προνομίων και λοιπών επιβραβεύσεων, θα ενημερώνονται για αυτές, τον τρόπο παραλαβής, και τους ειδικούς όρους χρήσης που τις διέπουν μέσω της παρούσας εφαρμογής ή/και μηνυμάτων προσωποποιημένης επικοινωνίας (π.χ. μέσω γραπτού μηνύματος σε κινητό ή/και μέσω email) στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.  

7. Τα μέλη του Προγράμματος επιβραβεύονται και δύνανται να κάνουν χρήση των ειδικών προνομίων και να λάβουν τα δώρα των επιβραβεύσεων, μόνο εφόσον έχουν αποδεχθεί πλήρως τους γενικούς και ειδικούς όρους που διέπουν το εν λόγω Πρόγραμμα κι εφόσον συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Οι πάσης φύσεως επιβραβεύσεις που έχουν προκύψει από το Πρόγραμμα δεν μεταβιβάζονται σε άλλο παίκτη και δεν επιστρέφονται.

9. Έκαστο μέλος του Προγράμματος συμμετέχει σε αυτό με το σύνολο των συμμετοχών του στα τυχερά παιχνίδια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα μέσω της παρούσας εφαρμογής - καθόλη την διάρκεια ισχύος της εκάστοτε επιβράβευσης.

10. Τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα θα ορίζονται και θα επικοινωνούνται εκ των προτέρων μέσω μηνύματος προσωποποιημένης επικοινωνίας π.χ. μέσω sms σε αριθμό κινητού τηλεφώνου, ήτοι μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του παίκτη στο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των σκαναρισμάτων και την αξία αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί από την παρούσα εφαρμογή. Τα αμέσως ανωτέρω λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια ισχύος της εκάστοτε επιβράβευσης. Ως έγκυρη συμμετοχή ορίζεται το εκάστοτε σκαναρισμένο δελτίο / λαχείο / λαχνός το οποίο έχει κατατεθεί και σκαναριστεί την ίδια ημερολογιακή ημέρα μέσα από την παρούσα εφαρμογή. Κάθε δελτίο/λαχείο/λαχνός συμμετέχει στο Πρόγραμμα με μία μοναδική συμμετοχή (δεν δύναται το εκάστοτε ήδη σκαναρισμένο δελτίο/λαχείο/λαχνός να συμμετάσχει επιπλέον φορές στο Πρόγραμμα, ήτοι με επανάσκανάρισμα). Τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα και στην εκάστοτε επιβράβευση δύνανται να διαφοροποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται τα εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα μέλη κατά τα ειδικότερα αμέσως ανωτέρω στον παρόντα όρο.

11. Η πληροφορία για τα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο https://www.opap.gr/opap-rewards. Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται τα δελτία/λαχεία/λαχνοί συμμετοχής που αφορούν στα τυχερά παιχνίδια που προσφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ Ltd.

12. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει οποτεδήποτε τα προσφερόμενα μέσω του Προγράμματος δώρα, επιβραβεύσεις ή / και προνόμια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται τα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος μέσω προσωποποιημένου μηνύματος με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

13. Εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων του ομίλου ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

14. Η Εταιρεία δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ή /και σε κάποια ενέργεια που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος, εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολόγηση ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ.).

15. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός μέλους του Προγράμματος σε κάποια κατηγορία επιβράβευσης που διενεργείται στο πλαίσιό του να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

16. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί το μέλος του Προγράμματος για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της και που συνδέεται με τη συμμετοχή του μέλους στο Πρόγραμμα, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις παράλειψης χρήσης οποιουδήποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του μέλους με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής ή/και χρήσης της επιβράβευσης κλπ.

17. Το μέλος του Προγράμματος μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε από το Πρόγραμμα, δηλώνοντάς το μέσα από την παρούσας εφαρμογή. Εναλλακτικά με κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρείας στο 18280 (Δευτ – Παρ 09:00 – 01:00) εντός 48ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος και σε περίπτωση αργιών την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

18. Η Εταιρεία δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Προγράμματος ή/και να καταργήσει το Πρόγραμμα ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους επιβραβεύσεων και λοιπών προωθητικών ενεργειών που περιέχονται και υλοποιούνται από το Πρόγραμμα και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής του Προγράμματος θα είναι διαθέσιμοι, ως εκάστοτε ισχύουν, κατά πάντα χρόνο στην παρούσα εφαρμογή. Ως εκ τούτου το μέλος του Προγράμματος συνιστάται αυστηρά όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα εφαρμογή και αφορούν στο Πρόγραμμα. Ζητήματα που κρίνονται από την Εταιρεία σημαντικά για την λειτουργία και το περιεχόμενο του Προγράμματος θα επικοινωνούνται στα μέλη του μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώθηκαν από τα ίδια κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

19. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η ενδεχόμενη απονομή επιβραβεύσεων, δώρων ή/και ειδικών προνομίων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, με την επιλογή από τον συμμετέχοντα του αντίστοιχου πεδίου στο τέλος αυτών. Όποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο παρόν Πρόγραμμα.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΠ «ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ»

Αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω οι ειδικοί όροι του προγράμματος πιστότητας ΟΠΑΠ «ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ή OPAP REWARDS»(εφεξής: το «Πρόγραμμα»)

Το Πρόγραμμα ξεκινάει την λειτουργία του την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και διαρκεί επ’ αόριστον ή μέχρις ότου ανακληθεί η λειτουργία του από την Εταιρεία, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στους γενικούς όρους αυτού. Οι εργαζόμενοι του ομίλου ΟΠΑΠ και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ αποκλείονται από το πρόγραμμα Επιβράβευσης

 1. ΜΗΝΙΑΙΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
 1. Τα μέλη του Προγράμματος συγκεντρώνουν συμμετοχές για κάθε εβδομαδιαία/ή μηνιαία κλήρωση.

 1. Συμμετοχές στην κλήρωση συγκεντρώνονται από τα μέλη του Προγράμματος ως ορίζεται κατωτέρω:

Α) 1 (μία) συμμετοχή για κάθε 1 (ένα) σκαναρισμένο δελτίο/λαχείο/λαχνό που έχει παιχτεί και σκαναριστεί πρώτο την ίδια ημέρα (00:00 - 23:59) μέσω της παρούσας εφαρμογής και συγκεκριμένα της λειτουργίας «ΔΕΣ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ».

Β) Δελτία/Λαχεία/Λαχνοί με συνεχόμενες κληρώσεις συμμετέχουν με βάση τον αριθμό των συνεχόμενων κληρώσεων.

Γ) Συγκέντρωση πολλαπλών συμμετοχών για δελτία / λαχνούς / λαχεία ενός ή περισσοτέρων παιχνιδιών, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη ενέργεια θα είναι διαθέσιμες στην ενότητα του Προγράμματος «Μηνιαία /ή Εβδομαδιαία Κλήρωση» της παρούσας εφαρμογής. Επίσης  τα μέλη του Προγράμματος δύνανται να ενημερώνονται και μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας.

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, τα μέλη του Προγράμματος αποκτούν συμμετοχές για κάθε εβδομαδιαία/ή μηνιαία κλήρωση από την 1η μέρα κάθε Εβδομάδας/Μήνα (ώρα 00:00) και μέχρι την τελευταία (23:59). Συμμετοχές που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα λαμβάνονται υπόψη για την επόμενη εβδομαδιαία/ή μηνιαία κλήρωση.

 1. Ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών στην εβδομαδιαία/ή μηνιαία κλήρωση από σκαναρισμένα δελτία / λαχεία / λαχνούς ορίζεται σε 800 (οχτακόσιες). Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού συμμετοχών από σκαναρισμένα δελτία / λαχεία / λαχνούς, οι επιπλέον συμμετοχές δεν θα προσμετρώνται στην εβδομαδιαία ή μηνιαία κλήρωση.

 1. Η εβδομαδιαία/ή μηνιαία κλήρωση θα διεξάγεται κάθε πρώτη Τρίτη της εκάστοτε εβδομάδας ή του εκάστοτε μήνα αντίστοιχα (και θα αφορά σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρωθεί το αμέσως προηγούμενο ανάλογο χρονικό διάστημα αναφοράς ήτοι (την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα ή τον αμέσως προηγούμενο μήνα αντίστοιχα) και ώρα 16.00 στα κεντρικά γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 112, ΤΚ 10442 υπό την επίβλεψη δικηγόρου και συμβολαιογράφου. Η κλήρωση θα πραγματο­ποι­εί­ται με αυτομα­τοποιημένη διαδικασία τυχαίας επιλογής των συμμετεχόντων στο Πρό­γραμ­μα. Σε περίπτωση αργίας η κλήρωση θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, πέραν των προαναφερθέντων, θα επικοινωνείται στα μέλη του Προγράμματος μέσω της ενότητας του Προγράμματος «Μηνιαία / ή Εβδομαδιαία Κλήρωση» της παρούσας εφαρμογής.
 2. Σε κάθε εβδομαδιαία/ή μηνιαία κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής για το κάθε δώρο που εκάστοτε διατίθεται στο πλαίσιο του Προγράμματος. Σε περίπτωση κλήρωσης με νικητές / επιλαχόντες, ο αριθμός αυτών θα επικοινωνείται στα μέλη του Προγράμματος μέσω της ενότητας του Προγράμματος «Μηνιαία / ή Εβδομαδιαία Κλήρωση» της παρούσας εφαρμογής.
 3. Οι δικαιούχοι των δώρων θα ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας, η οποία θα λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας της κλήρωσης, με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν τα μέλη του Προγράμματος κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

 1. Πληροφορίες για τα δώρα που διατίθενται στα μέλη του Προγράμματος μέσω των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων κληρώσεων θα είναι διαθέσιμες μέσω της παρούσας εφαρμογής και πιο συγκεκριμένα μέσω της ενότητας του Προγράμματος «Μηνιαία ή/ Εβδομαδιαία Κλήρωση». Επίσης  τα μέλη του Προγράμματος δύνανται να ενημερώνονται και μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί  οποτεδήποτε τα προσφερόμενα δώρα, επιβραβεύσεις ή και τα ειδικά προνόμια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Συνεπώς, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα:

 • να αποστείλει οποιοδήποτε από τα ΔΩΡΑ στους νικητές σύμφωνα με τη χρονική διαθεσιμότητα του προϊόντος

να διαφοροποιήσει οποιοδήποτε από τα ΔΩΡΑ σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του νικητή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή θα διατίθεται ΔΩΡΟ ίσης χρηματικής αξίας με εκείνη που έχει το ΔΩΡΟ τα αποθέματα του οποίου εξαντλήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνονται τα μέλη του Προγράμματος μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας (sms σε κινητό τηλέφωνο ή email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

 1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών προκύψει κατά την περίοδο της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.


Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Η Εταιρεία ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για την καλή λειτουργία των δώρων και ουδεμία σχετική εγγύηση δίδει προς τους νικητές. Σε περίπτωση προβλήματος, ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στον παραγωγό ή στους αντιπροσώπους που διανέμουν τα προϊόντα του στην Ελληνική αγορά. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι της Εταιρείας για την ανωτέρω αιτία.


Η Εταιρεία δύναται να αποκλείει από το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που έχουν χρησιμοποιήσει (ή έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβίασαν οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

2. ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ

 1. Τα μέλη του Προγράμματος συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες προσφορές.

 1. Τα μέλη του Προγράμματος ενημερώνονται για την/τις προσφορά/ες
 • με προσωποποιημένη επικοινωνία, με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν κατά τη εγγραφή  τους στο Πρόγραμμα ή/και
 • Επικοινωνία και αναλυτική αναφορά στην εφαρμογή, στη συγκεκριμένη ενότητα του μηχανισμού του Προγράμματος  «ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ» ή/και
 • Στο κατάστημα μέσω των διαθέσιμων σημείων επικοινωνίας, προς ενημέρωσή τους π.χ. οθόνες, ηχητική λύση κ.λπ.

 1. Η επιβράβευση δύναται να αφορά το σύνολο ή μέρος των τυχερών παιγνίων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  καθώς επίσης δύναται να συνδέεται με την παικτική δραστηριότητα των μελών του Προγράμματος κατά την διάρκεια ισχύος της εκάστοτε διαθέσιμης από το Πρόγραμμα ενέργειας επιβράβευσης.

 1. Ο μηχανισμός επιβράβευσης έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος. Πληροφορίες για την διάρκεια ισχύος κάθε διαθέσιμου μέσω του Προγράμματος μηχανισμού επιβράβευσης βρίσκονται πάντα αναρτημένες στην ενότητα «ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ» της παρούσας εφαρμογής.

 1. Η επιβράβευση έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος. Τα μέλη δύνανται να κάνουν χρήση αυτής καθόλη την διάρκεια ισχύος της. Πληροφορίες για την διάρκεια ισχύος κάθε διαθέσιμης επιβράβευσης βρίσκονται αναρτημένες στην ενότητα «ΟΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΟΥ» της παρούσας εφαρμογής.
   
 2. Η επιβράβευση αποδίδεται στα μέλη του Προγράμματος κάθε Δευτέρα και αφορά στο σύνολο των συμμετοχών που συγκεντρώθηκαν από το σύνολο των σκαναρισμένων δελτίων/λαχείων/λαχνών της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας.
   
 3. Η επιβράβευση αφορά στο σύνολο της αξίας των σκαναρισμένων /κατατεθειμένων δελτίων/λαχείων /λαχνών  μέσω της παρούσας εφαρμογής που έλαβαν χώρα την αμέσως προηγούμενη εβδομάδας (Δευτέρα έως Κυριακή) και γίνεται ανά τυχερό παιχνίδι που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
   
 4. Σε περίπτωση συνδυαστικής προσφοράς, συμμετοχής όλων των τυχερών παιχνιδιών του Προγράμματος, η απόδοση της επιβράβευσης θα λάβει χώρα στο τυχερό παιχνίδι με την μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική αξία των σκαναρισμένων κατατεθειμένων δελτίων/λαχείων/λαχνών μέσω της παρούσας εφαρμογής.

 1. Στον μηχανισμό επιβράβευσης, δεν λαμβάνεται υπόψη,
  • η αξία ακυρωμένων δελτίων
  • η αξία δελτίων/λαχείων/λαχνών που έχουν σκαναριστεί παραπάνω από μια φορά
  • η αξία του δελτίου/λαχείου/λαχνού σε συνέχεια αξιοποίησης επιβράβευσης ίσης αξίας με αυτή του δελτίου/λαχείου/λαχνού, δεν συμψηφίζεται στον μηχανισμό του Προγράμματος ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ

 2. Τα μέλη του Προγράμματος μπορούν να δουν την επιβράβευση, στην ενότητα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» > Οι Επιβραβεύσεις μου της παρούσας εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - ΑΡΙΘΜΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 1. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ημέρα που θα αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του. Η λήξη του κουπονιού αναγράφεται στην εφαρμογή και/ή στα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων αποδόθηκε,
 2. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο/α παιχνίδι/α για τα οποία δίνεται. Το παιχνίδι αναγράφεται στην εφαρμογή και/ή στα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων αποδόθηκε.
 3. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκπτωση σε δελτίο/λαχείο/λαχνό ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία του.
 4. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού δεν μπορεί να εξαργυρωθεί για χρήματα παρά μόνο σαν έκπτωση σε επόμενο δελτίο/λαχείο/ λαχνό.
 5. Τυχόν καθαρά κέρδη από δελτίο/λαχείο/λαχνό που έχει κατατεθεί με συνοδεία κουπονιού δωρεάν παιχνιδιού αποδίδονται στον παίκτη εξολοκλήρου με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες που ισχύουν για το κάθε παιχνίδι.
 6. Τα κουπόνια δωρεάν παιχνιδιού που αποδίδονται στα μέλη του Προγράμματος ως επιβράβευση από τους μηχανισμούς:

  1. ΠΑΙΖΕΙΣ & ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έκπτωση σε δελτίο/λαχνό/λαχείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία τους.

 1. Στην περίπτωση που γίνει χρήση του κουπονιού δωρεάν παιχνιδιού σε  δελτίο/λαχείο/λαχνό:
 • μεγαλύτερης αξίας, τότε συμψηφίζεται στον υφιστάμενο μηχανισμό του Προγράμματος ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ (η σε μελλοντικό μηχανισμό του Προγράμματος) και προσμετράται αποκλειστικά η διαφορά αξίας του κουπονιού σε σχέση με την συνολική αξία του δελτίου / λαχνού / λαχείου
 • ίσης αξίας, τότε δεν συμψηφίζεται στον υφιστάμενο μηχανισμό του Προγράμματος ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ (ή σε μελλοντικό μηχανισμό του Προγράμματος)
 1. η εξαργύρωσή κουπονιών δωρεάν παιχνιδιού (έκπτωση σε δελτίο/λαχνό/λαχείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία τους) σε αριθμοπαιχνίδια / παιχνίδια της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ, συγκεντρώνουν συμμετοχές για εβδομαδιαία / μηνιαία κλήρωση
  1. ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έκπτωση σε δελτίο/λαχνό/λαχείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία τους.

Στις περιπτώσεις που γίνει χρήση του κουπονιού δωρεάν παιχνιδιού σε  δελτίο/λαχείο/λαχνό:

 1. ίσης αξίας (πλήρως επιδοτούμενο), ο μηχανισμός του Τροχού Επιβράβευσης δεν ενεργοποιείται
 2. μεγαλύτερης αξίας (μερικώς επιδοτούμενο) ο μηχανισμός του Τροχού Επιβράβευσης ενεργοποιείται
 3. μεγαλύτερης αξίας (μερικώς επιδοτούμενο) δύναται να συμψηφιστεί σε μελλοντικό ή υφιστάμενο μηχανισμό ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ - και προσμετράται στον μηχανισμό η διαφορά αξίας του κουπονιού σε σχέση με την συνολική αξία του δελτίου / λαχνού / λαχείου
 1. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όποτε το κρίνει σκόπιμο να ακυρώσει κάποιο κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού και θα ενημερώνεται περί αυτού το μέλος από τα μέσα επικοινωνίας με τα οποία έλαβε το σχετικό κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού.
   
 2. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων, και η Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

 1. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ημέρα που θα αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του. Η λήξη του κουπονιού αναγράφεται στην εφαρμογή και/ή στα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων αποδόθηκε,
 2. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο/α παιχνίδι/α για τα οποία δίνεται. Το παιχνίδι αναγράφεται στην εφαρμογή και/ή στα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων αποδόθηκε.
 3. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκπτωση σε δελτίο/λαχείο/λαχνό ίσης αξίας.
 4. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα παρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την παροχή έκπτωσης σε επόμενο δελτίο/λαχείο/λαχνό.
 5. Τυχόν καθαρά κέρδη από το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού, είναι άμεσα αναλήψιμα και δεν έχουν καμία προϋπόθεση τζίρου. Για παράδειγμα, εάν τοποθετήσεις ένα κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού αξίας 5 ευρώ σε ένα στοίχημα με απόδοση 3, σε περίπτωση που το στοίχημα κερδίσει, θα πιστωθούν στον λογαριασμό που τηρείς στο Πρόγραμμα 10 ευρώ, όπως προκύπτει από τον εξής υπολογισμό: (αξία κουπονιού)*(απόδοση) - (αξία κουπονιού) = (καθαρά κέρδη)

 1. Τα κουπόνια δωρεάν παιχνιδιού που αποδίδονται στα μέλη του Προγράμματος ως επιβράβευση από τους μηχανισμούς:

  1. ΠΑΙΖΕΙΣ & ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έκπτωση σε δελτίο/λαχνό/λαχείο ίσης αξίας.

 1. Στην περίπτωση που γίνει χρήση του κουπονιού δωρεάν παιχνιδιού σε  δελτίο/λαχείο/λαχνό:
   • Τότε δεν συμψηφίζεται στον υφιστάμενο μηχανισμό ΠΑΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ (ή σε μελλοντικό μηχανισμό του Προγράμματος)
   • η εξαργύρωσή κουπονιών δωρεάν παιχνιδιού (έκπτωση σε δελτίο/λαχνό/λαχείο ίσης αξίας) σε ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΕΝ συγκεντρώνουν συμμετοχές για εβδομαδιαία / μηνιαία κλήρωση

Β. ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έκπτωση σε δελτίο/λαχνό/λαχείο ίσης αξίας.

   1. ίσης αξίας (πλήρως επιδοτούμενο), ο μηχανισμός του Τροχού Επιβράβευσης δεν ενεργοποιείται
   2. μεγαλύτερης αξίας (μερικώς επιδοτούμενο) ο μηχανισμός του Τροχού Επιβράβευσης ενεργοποιείται
   3. μεγαλύτερης αξίας (μερικώς επιδοτούμενο) δύναται να συμψηφιστεί σε μελλοντικό ή υφιστάμενο μηχανισμό ΤΡΟΧΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ - και προσμετράται στον μηχανισμό η διαφορά αξίας του κουπονιού σε σχέση με την συνολική αξία του δελτίου / λαχνού / λαχείου
 1. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όποτε το κρίνει σκόπιμο να ακυρώσει κάποιο κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού.
 2. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων, και η Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
   

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, επιβραβεύσεων ή /και ειδικών προνομίων στο πλαίσιο αυτού προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, με την επιλογή από τον συμμετέχοντα του αντίστοιχου πεδίου στο τέλος αυτών. Όποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, δεν δύναται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.