Όροι Χρήσης

Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. 

Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, του κανονισμού των παιχνιδιών, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά ο ΟΠΑΠ.
Σημ: Ο στοιχηματισμός επιτρέπεται μέχρι την έναρξη του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος επιλογής.

Το μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται ως ισόποσο της αξίας 20.000 στηλών και γνωστοποιείται μέσω του προγράμματος.

Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές, μετά την καταβολή του αντιτίμου. Μετά την παραλαβή, οφείλεις να ελέγξεις ότι είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του. 

Σημ 1: Ο ΟΠΑΠ δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται να λάβει κέρδος ή αποζημίωση.

Σημ. 2: Οφείλεις να διαφυλάσσεις τα στοιχεία του αποδεικτικού συμμετοχής και να μην τα αποκαλύπτεις σε τρίτους. Ο ΟΠΑΠ δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από τη γνωστοποίηση των στοιχείων του αποδεικτικού.

Το αποδεικτικό μπορεί να ακυρωθεί και να ζητηθεί η επιστροφή της αξίας του, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ο ΟΠΑΠ.

Η υποβολή ένστασης γίνεται εντός 6 ημερών από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων για όλα τα γεγονότα του προγράμματος στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του ΟΠΑΠ.

Έγκυρο αποτέλεσμα θεωρείται αποκλειστικά και μόνο αυτό που έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα του ΟΠΑΠ.

Σημ: O ΟΠΑΠ δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα (π.χ. κατά τη μετάδοση μέσω δορυφόρου) ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η απεικόνιση του εικονικού γεγονότος. 

Η πληρωμή γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί. 

Σημ: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (Κ.Π.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.

Κατά την πληρωμή των κερδών, παρακρατείται άμεσα από τον ΟΠΑΠ ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Σημ: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κλήρωσης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.

Το μέγιστο ποσό κέρδους είναι 1.000.000€ ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, εκτός εάν άλλως ορίζεται και αναφέρεται στο πρόγραμμα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους στοιχημάτων ή ομάδες γεγονότων.

Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης του προγράμματος, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος από στοιχήματα.

Η βεβαίωση κερδών (τόσο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και για την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.) χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής είναι πλέον ηλεκτρονική. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς την Ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.