Σε έντυπη μορφή διατίθενται τα ακόλουθα δελτία:

- Δελτίο ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
- Δελτίο ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
- Δελτίο ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Στο έντυπο δελτίο διακρίνουμε τα εξής:

- Πέντε (5) Περιοχές Πρόβλεψης (1, 2, 3, 4, 5)
- Περιοχή ΠΡΟΤΟ
- Πεδίο Πολλαπλασιαστή
- Περιοχή Αναγραφής των Αγώνων

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο επιλογής σημείων (1, Χ, 2)
- πεδίο επιλογής παιχνιδιού 14&7
- πεδίο 'Άκυρο

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο):

- Απλές Στήλες
- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)
- Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης)
- Συστήματα Συνδυασμών
- Πολλαπλασιαστής
- Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ

Ένα δελτίο μπορεί να συμμετέχει είτε με τις περιοχές 1-4 είτε με την περιοχή 5.

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Όψη Προβλέψεων (284 kb)

 

Όψη Πληροφοριών (250 kb)

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Όψη Προβλέψεων (298 kb)

 

Όψη Πληροφοριών (250 kb)

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ KΥΡΙΑΚΗΣ

Όψη Προβλέψεων (96kb)

 

Όψη Πληροφοριών (124kb)

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Όψη Προβλέψεων (291 kb)

 

Όψη Πληροφοριών (250 kb)