ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης
25 Νοεμβρίου 2002

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Το αριθμολαχείο SUPER 3 αφορά στην πρόβλεψη καθορισμένων ψηφίων - ανάλογα με τον τύπο του παιγνιδιού - ενός τριψήφιου αριθμού, ο οποίος προκύπτει κάθε φορά μετά από κλήρωση. Σε κάθε κλήρωση κληρώνεται ένας τριψήφιος αριθμός από το 000 μέχρι και το 999 που αποτελεί την νικήτρια στήλη. Είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι νέας γενιάς που δίνει την ευκαιρία σε όλους τους παίχτες να διεκδικούν κάθε μέρα κέρδη και να κερδίσουν μέχρι και 600 φορές το ποσό που στοιχηματίζουν!

Τύποι Παιχνιδιού
Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι παιχνιδιού στους οποίους μπορείς να προβλέψεις ένα ή περισσότερα ψηφία του τριψήφιου αριθμού της κλήρωσης. Οι τύποι αυτοί είναι:
1."ΜΕ ΣΕΙΡΑ": Ζητείται η πρόβλεψη και των τριών ψηφίων του κληρωθέντος αριθμού με την ακριβή τους σειρά.
2."ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ": Ζητείται η πρόβλεψη και των τριών ψηφίων του κληρωθέντος αριθμού ανεξαρτήτου σειράς.
3."ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ": Ζητείται η πρόβλεψη δύο εκ των τριών ψηφίων του κληρωθέντος αριθμού στη σωστή θέση.
4."ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ": Ζητείται η πρόβλεψη ενός εκ των τριών ψηφίων του κληρωθέντος αριθμού στη σωστή θέση.

Ποιοι Κερδίζουν - Κέρδη ανά Επιτυχία
Κάθε συμμετοχή με επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο Κατηγορία Επιτυχιών ανάλογα με τον Τύπο Παιχνιδιού που έχεις επιλέξει. Σε κάθε μία από τις εν λόγω Κατηγορίες Επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας Συντελεστής Απόδοσης με βάση τον οποίο προκύπτει το αντίστοιχο κέρδος.

Αναλυτικότερα:
1. Στον τύπο παιχνιδιού "ΜΕ ΣΕΙΡΑ", ο Συντελεστής Απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 600.
2. Στον τύπο παιχνιδιού "ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ", ο Συντελεστής Απόδοσης κέρδους ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
α.Για την πρόβλεψη και των τριών ψηφίων του αριθμού της κλήρωσης, ο Συντελεστής Απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 100.
β.Για την πρόβλεψη και των τριών ψηφίων αριθμού της κλήρωσης, στον οποίο περιέχονται δύο όμοια ψηφία, ο Συντελεστής Απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 200.
γ.Για την πρόβλεψη και των τριών ψηφίων αριθμού της κλήρωσης στον οποίο περιέχονται τρία όμοια ψηφία, ο Συντελεστής Απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 600.
3. Στον τύπο παιχνιδιού "ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ", ο Συντελεστής Απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 60.
4. Στον τύπο παιχνιδιού "ΕΝΑ ΨΗΦΙΟ", ο Συντελεστής Απόδοσης κέρδους ορίζεται σε 6.

Τα κέρδη ανά επιτυχία κάθε κατηγορίας είναι προκαθορισμένα και προκύπτουν από τους αντίστοιχους Συντελεστές Απόδοσης πολλαπλασιαζόμενους επί την αξία κάθε συμμετοχής.

Πόσο Κοστίζει
Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (τριών ή δύο ή ενός ψηφίου ανάλογα με τον Τύπο Παιχνιδιού) ορίζεται στα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50).

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Μέχρι και 30 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της τρέχουσας κλήρωσης. Ο χρόνος δυνατοτήτας ακύρωσης των δελτίων SUPER3 είναι ο ίδιος με τον χρόνο αποδοχής των δελτίων, δηλαδή μέχρι και 30 δευτερόλεπτα πριν την κλήρωση.Η εναρξη αποδοχής δελτίων για την επόμενη ή και τις επόμενες κληρώσεις θα μπορεί να πραγματοποιείται από το ακριβώς της ώρας.

Κληρώσεις

Στο SUPER 3 γίνονται 10 ηλεκτρονικές κληρώσεις ημερησίως και συγκεκριμέμα ανά μία ώρα από 10:00 έως τις 14:00 (5 κληρώσεις) από 16:00 έως τις 18:00 (3 κληρώσεις) και από 20:00 έως τις 21:00 (2 κληρώσεις) Οι τριψήφιοι αριθμοί παράγονται από ηλεκτρονική γεννήτρια τυχαίων αριθμών της οποίας η αξιοπιστία έχει πιστοποιηθεί από ανώτατους ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ ΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Επίσης μεταδίδονται από το σύστημα HORIZON που έχουν τα πρακτορεία και από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικοί όροι συμμετοχής με δελτίο
•Η συμμετοχή στις κληρώσεις/διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του καθορισμένου αντιτίμου.
•Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.
•Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην ΟΠΑΠ ΑΕ εάν από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

•Ο κομιστής του δελτίου οφείλει να διαφυλάσσει τα στοιχεία του δελτίου και να μην τα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο.

•Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από τη γνωστοποίηση των στοιχείων του δελτίου του παίκτη προς τρίτους.

 

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα δέχονται προς επεξεργασία αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2015 από το τέλος Φεβρουαρίου 2016.

Σας ενημερώνουμε, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δέχονται προς επεξεργασία αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2015.

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του ιστότοπου winningscertificates.opap.gr

Νομικό Πλαίσιο
Γενικός Κανονισμός, Κανονισμός SUPER 3

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη SUPER 3

Ιστορική Αναδρομή - Εξέλιξη Παιχνιδιού
Παίχθηκε για πρώτη φορά στις 25 Νοεμβρίου 2002 με τιμή στήλης 0,50€.

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τον παίκτη, διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις και καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές κληρώσεις