Συχνές Ερωτήσεις

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των κληρώσεων, πραγματοποιούνται μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες είναι:

1. Οι κληρώσεις γίνονται παρουσία μιας Ανεξάρτητης Επιτροπής Κληρώσεων, η οποία αποτελείται από μέλη που ορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα οποία πιστοποιούν ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (α. τελική έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου β. η διαδικασία δοκιμαστικών κληρώσεων) για το αδιάβλητο της κλήρωσης.
2. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κάθε κλήρωσης πραγματοποιούνται έλεγχοι στις κληρωτίδες και στα σφαιρίδια από την Επιτροπή Κληρώσεων (ΕΚ). Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δοκιμαστικές κληρώσεις για τον έλεγχο των κληρωτίδων και επιλέγονται τυχαία από την ΕΚ δύο από τις τρεις διαθέσιμες σειρές σφαιριδίων για κύρια και εφεδρική κληρωτίδα. Τα σφαιρίδια ζυγίζονται με ζυγαριά ακριβείας, ώστε να πιστοποιείται ότι οι αποκλίσεις στο βάρους τους είναι εντός των πλαισίων που ορίζει ο κατασκευαστής.
3. Οι ζυγαριές ακριβείας, οι μηχανικές κληρωτίδες και τα σφαιρίδια κατασκευάζονται από διεθνώς πιστοποιημένες εταιρείες. Δύο φορές το χρόνο γίνεται διακρίβωση για τη σωστή λειτουργία των ζυγαριών ακριβείας.
4. Την διαδικασία ελέγχου των κληρωτίδων και των σφαιριδίων, καθώς και τη ζωντανή κλήρωση, μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε εκδηλώσει ενδιαφέρον.
5. Η μετάδοση των κληρώσεων γίνεται ζωντανά από τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας, διασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας.