Στο έντυπο δελτίο διακρίνουμε τα εξής:


- Έξι (6) Περιοχές Πρόβλεψης (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ)
- Περιοχή Συνεχόμενων / Μελλοντικών Κληρώσεων

 

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο των 35 αριθμών (από 1 έως 35)
- πεδίο Πολλαπλασιαστή
- πεδίο Τυχαία Επιλογή
- πεδίο 'Άκυρο

 

Με τον τρόπο που ισχύει σήμερα και περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν τα εξής:

- Απλές Στήλες
- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)
- Πολλαπλασιαστής
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΔΕΛΤΙΟΥ EXTRA 5

Όψη Προβλέψεων (994 KB)

 

Όψη Πληροφοριών (946 KB)