ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ:
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
Κατηγορίες επιτυχιών Επιτυχίες
1 Ι (5 σωστές προβλέψεις)
Κέρδη ανά επιτυχία
2 ΙΙ (4 σωστές προβλέψεις)
Κέρδη ανά επιτυχία
3 ΙΙΙ (3 σωστές προβλέψεις)
Κέρδη ανά επιτυχία