Φόρμα Καταγγελιών Παιχνίδια Play

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στα παράπονά η καταγγελία σας για τα παιχνίδια PLAY, με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία και το παράπονό η την καταγγελία σας, και ένας εξειδικευμένος εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επίλυση τυχόν προβλήματος.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Επιλογή
Παρακαλούμε επίλεξε αρχείο.

«Η καταγγελία θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της φόρμας το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου Video Lottery Terminal (VLT), όπως αυτός ισχύει. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της.

Η καταγγελία συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του καταγγέλλοντος.

Σε περίπτωση που η απάντηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ικανοποιεί τον καταγγέλλοντα, αυτός έχει δικαίωμα να απευθυνθεί για την εξέταση της καταγγελίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης σε αυτόν της απάντησης της ΟΠΑΠ Α.Ε.»