Από την Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2022, αλλάζει ο τρόπος και η κλίμακα φορολόγησης των κερδών για τα παρακάτω παιχνίδια του Ομίλου ΟΠΑΠ: ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3, EXTRA 5, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ.

Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 61 και 62 του ν.4949/2022 (ΦΕΚ Α’ 126 01.07.2022), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 58 και 60 του ν.2961/2001 (ΦΕΚ Α’ 266) αναφορικά με τις κατηγορίες των τυχερών παιχνιδιών που υποβάλλονται σε φόρο και τους συντελεστές φορολογίας κερδών.  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4949/2022, οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

 

Νέος τρόπος φορολόγησης

Για τα παραπάνω οκτώ (8) παιχνίδια, ο φόρος υπολογίζεται πλέον στα συνολικά κέρδη ανά κλήρωση/διαγωνισμό κάθε δελτίου και όχι σε επίπεδο σωρευτικών κερδών δελτίου όπως ίσχυε έως 31/08/2022. Για τον υπολογισμό του φόρου, αφαιρείται από τα κέρδη το ποσό που καταβλήθηκε για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση/το διαγωνισμό, από όπου προήλθε το κέρδος.

Σημείωση: Ως δελτίο νοείται η καταχώριση κάθε συνόλου επιλογών του παίκτη -  πολλαπλασιαστές, πλήρη/τυποποιημένα συστήματα, διαφορετικοί τύποι παιχνιδιού όπως ΚΙΝΟ Bonus ή ΚΙΝΟ ΜΟΝΑ-ΖΥΓΑ - το οποίο συνιστά μία αυτοτελή συμμετοχή του σε μία κλήρωση ή έναν διαγωνισμό εκάστου παιγνίου.

 

Νέα κλίμακα φορολόγησης

Παράλληλα, τα κέρδη για τα παιχνίδια αυτά θα υπόκεινται στην παρακάτω νέα κλίμακα φορολόγησης.

Κέρδη (σε €) Συντελεστής φόρου (%)
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5,0%
500,01-2.500 10,0%
>2.500 20,0%

 

Παράδειγμα

Δελτίο ΚΙΝΟ (με 6 αριθμούς) συνολικής αξίας 4€, που συμμετέχει σε 2 συνεχόμενες κληρώσεις (με ΚΙΝΟ Bonus και πολλαπλασιαστή 2), κερδίζει συνολικά 1.900€, και συγκεκριμένα 1.600€ από τη πρώτη κλήρωση (κατηγορία επιτυχίας : 6/6)  και 300€ από τη δεύτερη κλήρωση (κατηγορία επιτυχίας: 5/6 με ΚΙΝΟ Bonus). Τα συνολικά κέρδη του παίκτη μετά την εφαρμογή του φόρου, διαμορφώνονται στα 1765,30€ (1.900€ - 134,70€) και αναφέρονται στη στήλη Κέρδη του παρακάτω πίνακα

Α/A Κλήρωσης Μικτά Κέρδη Κόστος συμμετοχής* Κέρδη προς φορολόγηση Φόρος Κέρδη
1.600€ 2€ 1.598€ 127,30€ 1.472,70€
300€ 2€ 298€ 7,40€ 292,60€
Σύνολο 1.900€ 4€ 1.896€ 134,70€ 1,765,30€

 

*Το κόστος συμμετοχής ανά κλήρωση προκύπτει διαιρώντας το συνολικό κόστος δελτίου με το πλήθος των κληρώσεων στις οποίες αυτό συμμετέχει (στο παράδειγμά μας 4€/2=2€). Το κόστος συμμετοχής ανά κλήρωση αφαιρείται από τα μικτά κέρδη ανά κλήρωση για να προκύψουν τα κέρδη προς φορολόγηση.

Ενδεικτικά, για την πρώτη κλήρωση του παραδείγματος μας, ακολουθεί αναλυτικός τρόπος υπολογισμού του φόρου

1η κλήρωση (Κέρδη προς φορολόγηση: €1.598)

Κέρδη (σε €) Φόρος Τρόπος Υπολογισμού
0-100 0€ Τα πρώτα 100€ κέρδους δεν φορολογούνται
100,01-200 2,5€ 2,5% φορολογία στο ποσό που υπερβαίνει τα 100€ κέρδη à 100€ x 2,5%=2,5€
200,01-500 15,0€ 5,0% φορολογία στο ποσό που υπερβαίνει τα 200€ κέρδη à 300€ x 5,0%=15,0€
500,01-2.500 109,8€ 10,0% φορολογία στα υπολειπόμενα 1.098€ κέρδη που υπερβαίνουν τα 500€ κέρδη à 1.098€ x 10,0%=109,8€
>2.500 - Στο παράδειγμά αυτό, δεν υπάρχει κέρδος που να υποβάλλεται στο συγκεκριμένο συντελεστή φόρου (20%)
Συνολικός Φόρος 127,3€ 0€+2,5€+15,0€+109,8€ =127,3€

 

Εφαρμογή φορολόγησης κερδών

Η φορολόγηση των κερδών θα γίνεται κατά την εξαργύρωση του κέρδους, είτε με μετρητά είτε με την έκδοση της Εντολής Πληρωμής προς την Τράπεζα.

Η νέα φορολογία κερδών (νέος τρόπος υπολογισμού και νέα κλίμακα φορολόγησης) είναι ανεξάρτητη της ημερομηνίας πληρωμής (είτε με μετρητά είτε με έκδοση αίτησης πληρωμής) και εξαρτάται από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης/ολοκλήρωσης του διαγωνισμού που δημιουργεί το κέρδος, με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου 2022.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο τρόπος φορολόγησης για τα παιχνίδια ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUALSPORTS, POWERSPIN, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΥΝΟΔΡΟΜΙΕΣ παραμένει ως έχει.

Η φορολόγηση δηλαδή, εφαρμόζεται στα συνολικά κέρδη ανά δελτίο, μετά την αφαίρεση του κόστους δελτίου από το κέρδος του.

Σημείωση: Για τα παίγνια της περίπτωσης αυτής, ως δελτίο νοείται η καταχώριση πρόβλεψης του παίκτη, ανεξαρτήτως εάν αφορά σε ένα ή περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα. Αν το δελτίο αφορά σε ένα στοιχηματικό γεγονός, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με την προσφερόμενη απόδοση του επιλεγέντος στοιχηματικού γεγονότος. Αν το δελτίο αφορά σε περισσότερα στοιχηματικά γεγονότα, η απόδοση της πρόβλεψης ισούται με το γινόμενο όλων των προσφερόμενων αποδόσεων καθενός από τα επιλεγέντα στοιχηματικά γεγονότα.

Ως εκ τούτου, τα κέρδη από όλες τις επιλογές του παίκτη – πολλαπλασιαστές, πλήρη συστήματα, τυποποιημένα συστήματα, συνεχόμενες/ μελλοντικές κληρώσεις, διαφορετικοί τύποι παιχνιδιού – αθροίζονται και φορολογούνται στο σύνολό τους.

Τα δελτία των παιχνιδιών αυτών υπόκεινται στην παρακάτω κλίμακα φορολόγησης, όπως έχει διαμορφωθεί από τις 12 Ιουλίου 2021.

Κέρδη (σε €) Συντελεστής φόρου (%)
0-100 0,0%
100,01-200 2,5%
200,01-500 5,0%
>500 7,5%

Παράδειγμα

Ένας παίκτης τοποθετεί ένα στοίχημα € 100 με απόδοση 10.00.

Η επιστροφή είναι € 1.000, τα κέρδη προς φορολόγηση είναι € 900 (κέρδος - ποντάρισμα = €1000 - €100 = € 900).

Η φορολογία υπολογίζεται ως εξής:

Κέρδη (σε €) Φόρος Τρόπος Υπολογισμού
0-100 0€ Τα πρώτα 100€ κέρδους δεν φορολογούνται
100,01-200 2,5€ 2,5% φορολογία στο ποσό που υπερβαίνει τα 100€ κέρδη à 100€ x 2,5%=2,5€
200,01-500 15,0€ 5,0% φορολογία στο ποσό που υπερβαίνει τα 300€ κέρδη à 300€ x 5,0%=15,0€
>500 30,0€ 7,5% φορολογία στα υπολειπόμενα 400€ κέρδη που υπερβαίνουν τα 500€ κέρδη à 400€ x 7,5%=30,0€
Συνολικός Φόρος 47,5€ 0€+2,5€+15,0€+30,0€ =47,5€

Το συνολικό κέρδος μετά από φόρο για τον παίκτη, διαμορφώνεται στα 952,5€ (1000€ - 47,5€).

 

Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτή τη περίπτωση, ο φόρος θα υπολογιστεί με τη φορολογία που ίσχυε έως 31/08/2022.

Για τις κληρώσεις που έχουν διενεργηθεί έως 31/8, ο φόρος θα υπολογίζεται με την κλίμακα και το τρόπο υπολογισμού που ίσχυε έως 31/08. 
Για τις κληρώσεις που διενεργούνται από 01/09 και μετά, ο φόρος θα υπολογίζεται με τη νέα κλίμακα και το νέο τρόπο υπολογισμού, όπως ισχύει από τη 01/09.

Ο υπολογισμός του κόστους δελτίου, για δελτία με συνεχόμενες κληρώσεις που συμμετέχουν και στις δύο χρονικές περιόδους (πριν και μετά την 01/09) θα γίνει κατά περίπτωση ως εξής:

  • Περίπτωση Α: Μηδενικά κέρδη από κληρώσεις πριν την αλλαγή της φορολογίας -- > Από πιθανά κέρδη που αφορούν κληρώσεις μετά την αλλαγή φορολογίας θα αφαιρείται το κόστος δελτίου που αντιστοιχεί στην κάθε κλήρωση από την οποία προήλθε το κέρδος.
  • Περίπτωση Β: Κέρδη από κληρώσεις πριν την αλλαγή της φορολογίας που καλύπτουν πλήρως τη συνολική αξία δελτίου -- > Από πιθανά κέρδη που αφορούν κληρώσεις μετά την αλλαγή φορολογίας δεν θα αφαιρείται κόστος δελτίου, θα είναι μηδενικό.
  • Περίπτωση Γ: Κέρδη από κληρώσεις πριν την αλλαγή της φορολογίας που καλύπτουν μερικώς τη συνολική αξία δελτίου -- > Από πιθανά κέρδη που αφορούν κληρώσεις μετά την αλλαγή φορολογίας θα αφαιρείται το κόστος δελτίου που αντιστοιχεί στην κάθε κλήρωση από την οποία προήλθε το κέρδος, μέχρι τη κάλυψη της συνολικής αξίας του δελτίου. Αν η συνολική αξία δελτίου καλυφθεί και υπολείπονται κληρώσεις, από πιθανά κέρδη που θα προκύψουν από αυτές τις κληρώσεις δεν θα αφαιρείται κόστος δελτίου, θα είναι μηδενικό.

Όπως ισχύει και σήμερα, οι παίκτες μπορούν να εισπράξουν τμηματικά τα κέρδη τους (εξαιρούνται τα δελτία του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUAL SPORTS) – για μία ή περισσότερες κληρώσεις που έχουν κέρδη, χωρίς να απαιτείται η πραγματοποίηση όλων των κληρώσεων.

  • Σε περίπτωση τμηματικής είσπραξης κερδών  για τα παιχνίδια ΚΙΝΟ,ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, SUPER 3, EXTRA 5, ο φόρος υπολογίζεται αυτόματα και παρακρατείται πλήρως, καθώς πλέον η φορολογία υπολογίζεται στα συνολικά κέρδη ανά κλήρωση κάθε δελτίου.
  • Σε περίπτωση τμηματικής είσπραξης κερδών για το παιχνίδι POWERSPIN, ο φόρος θα υπολογίζεται αυτόματα και θα παρακρατείται τμηματικά, ώστε η τελική φορολόγηση να είναι ίδια με την περίπτωση που ο παίκτης θα εισέπραττε όλα τα κέρδη του στο τέλος, δηλαδή με την πραγματοποίηση όλων των κληρώσεων.

Ο υπολογισμός του φόρου θα πραγματοποιείται στο σύνολο των δελτίων και στη συνέχεια θα επιμερίζεται ισόποσα σε κάθε ένα (1) από τα μερίδια.

Ο φόρος υπολογίζεται κατά την έκδοση εντολής και την παραλαβή του αποδεικτικού από τον παίκτη.