·   Η συμμετοχή των παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης είναι ελεύθερη σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

·   H συμμετοχή στους διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε. και γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

·   Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι καθημερινά διαθέσιμο στο πρακτορείο, στο διαδίκτυο και στον τύπο.

·   Ο στοιχηματισμός επιτρέπεται μέχρι την έναρξη του αγώνα επιλογής του παίκτη.

·   Η τιμή στήλης ορίζεται σε 0,30 €.

·   Το μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά δελτίο ορίζεται σε 300 €.

·   Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής.

·   Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι περιέχονται σε αυτό, όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.

·   Το αποδεικτικό συμμετοχής που είναι επικυρωμένο από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ.) της ΟΠΑΠ A.E. αναγράφει τις προβλέψεις του παίκτη, καθώς και όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την αναγνώρισή του και με τα οποία αυτό καθίσταται μοναδικό.

·   Ακύρωση συμμετοχής μπορεί να γίνει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης όπως έχουν καθοριστεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε., από την ίδια Τερματική Μηχανή που επικυρώθηκε και εντός το πολύ 5 λεπτών μετά την επικύρωσή της ή εντός όποιου άλλου διαστήματος μικρότερου των 5 λεπτών απομένει από την επικύρωση της συμμετοχής μέχρι την έναρξη του γεγονότος επιλογής του παίκτη.

·   Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

·   Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσόν κέρδους ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000), εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζεται και γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

·   Τα κέρδη εισπράττονται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. πρακτορεία ή από τις συνεργαζόμενες με αυτήν Τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει κάθε φορά n ΟΠΑΠ A.E.

·   Κάθε κέρδος καταβάλλεται πάντοτε στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει και σε περίπτωση απώλειάς του αποκλείεται n αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.

·   Κέρδη που δε ζητήθηκαν παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του αντίστοιχου διαγωνισμού.

·   Τα επίσημα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός λίγων λεπτών μετά το πέρας της κυνοδρομίας και ανακοινώνονται στην οθόνη «MONITOR GAMES» του πρακτορείου και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

·   H προθεσμία υποβολής ένστασης είναι έξι (6) ημέρες από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

-

Σας ενημερώνουμε, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα δέχονται προς επεξεργασία αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2015 από το τέλος Φεβρουαρίου 2016.

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους θα είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του winningscertificates.opap.gr, το οποίο θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις σελίδες ανακοινώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για νεότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τους όρους χρήσης της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.