ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης
4 Οκτωβρίου 2004

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Το αριθμολαχείο ΚΙΝΟ αφορά στην ακριβή πρόβλεψη 1 έως και 12 αριθμών – ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο του παιχνιδιού – από ένα σύνολο 20 αριθμών που προκύπτουν κάθε φορά μετά από κλήρωση από μία σειρά αριθμών από το 1 έως και το 80.

Είναι το πιο γρήγορο και συναρπαστικό ψυχαγωγικό παιχνίδι αριθμών με συνεχείς κληρώσεις ανά 5 λεπτά! Ένα παιχνίδι, που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές σε πολλές χώρες του κόσμου αφού δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις ΕΣΥ το ποσό που θέλεις να κερδίσεις και τις πιθανότητες με τις οποίες θα το πετύχεις.

Θέλεις να κερδίσεις € 100 ή € 1.000.000;
Η επιλογή είναι δική σου !!!
Εσύ έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού !!!

Τύποι Παιχνιδιού
Υπάρχουν 12 Τύποι Παιχνιδιού. Σε κάθε έναν από τους 12 Τύπους Παιχνιδιού, οι επιτυχίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το πλήθος των επιλεγμένων αριθμών που περιλαμβάνονται στους 20 αριθμούς που κληρώθηκαν. Σε κάθε μία από τις εν λόγω Κατηγορίες Επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας Συντελεστής Απόδοσης με βάση τον οποίο προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής.

Ποιοι Κερδίζουν - Κέρδη ανά Επιτυχία
Τα κέρδη ανά επιτυχία κάθε κατηγορίας είναι προκαθορισμένα και προκύπτουν από αντίστοιχους Συντελεστές Απόδοσης πολλαπλασιαζόμενους επί την αξία κάθε συμμετοχής.
Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με τον Τύπο Παιχνιδιού που έχεις επιλέξει (από 1 έως 12 αριθμούς) και το ποσό που έχεις στοιχηματίσει, γνωρίζεις εκ των προτέρων τι θα κερδίσεις.
Κάθε ένας από τους δώδεκα τύπους παιχνιδιού είναι σαν ανεξάρτητο παιχνίδι που έχει τις δικές του κατηγορίες νικητών με τους αντίστοιχους Συντελεστές Απόδοσης, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

 

Πόσο Κοστίζει
Το αντίτιμο συμμετοχής ανά στήλη (επιλογή τόσων αριθμών όσους καθορίζει ο τύπος του παιγνιδιού για μια κλήρωση) ορίζεται στα πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50 ευρώ).

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Η προθεσμία συμμετοχής σε κάθε κλήρωση λήγει την ώρα που ξεκινάει η κλήρωση. Κάθε δελτίο που επικυρώνεται μετά από το χρόνο αυτό συμμετέχει στην αμέσως επόμενη κλήρωση.

Κληρώσεις
Οι κληρώσεις στο παιχνίδι ΚΙΝΟ πραγματοποιούνται κάθε 5 λεπτά, από 09:00 έως 22:00 καθημερινά και κληρώνονται κάθε φορά 20 αριθμοί από τους 80 που αναγράφονται στο δελτίο. Οι 20 αυτοί τυχεροί αριθμοί παράγονται από ηλεκτρονική γεννήτρια τυχαίων αριθμών της οποίας η αξιοπιστία έχει πιστοποιηθεί από ανώτατους ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Τα αποτελέσματα των κληρώσεων μεταδίδονται στις οθόνες των πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η εξαργύρωση των κερδών πραγματοποιείται με την προσκόμιση της Απόδειξης Συμμετοχής, στα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης (πρακτορεία). Τα κέρδη πληρώνονται, είτε από το πρακτορείο όπου εκτυπώνεται και απόδειξη πληρωμής, είτε από συνεργαζόμενη Τράπεζα, ανάλογα με  το όριο που έχει  ορισθεί  από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με την προσκόμιση της αίτησης πληρωμής, που έχει εκτυπωθεί από το τερματικό του πρακτορείου.   Κατά την πληρωμή των κερδών, παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικοί όροι συμμετοχής με δελτίο
•Η συμμετοχή στις κληρώσεις/διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του καθορισμένου αντιτίμου.
•Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.
•Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην ΟΠΑΠ ΑΕ εάν από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Νομικό Πλαίσιο
Γενικός Κανονισμός, Κανονισμός ΚΙΝΟ

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη ΚΙΝΟ

Ιστορική Αναδρομή - Εξέλιξη Παιχνιδιού
Παίχθηκε για πρώτη φορά Πανελλαδικά στις 4 Οκτωβρίου 2004 με τιμή στήλης 0,50€.

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τον παίκτη, διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις και καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές κληρώσεις.