Στο έντυπο δελτίο διακρίνεις τα εξής:

- Έξι (6) Περιοχές Πρόβλεψης (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ)

- Περιοχή ΠΡΟΤΟ

- Περιοχή Συνεχόμενων / Μελλοντικών Κληρώσεων

 

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο των 49 αριθμών (από 1 έως 49)

- πεδίο Κωδικών Συστημάτων

- πεδίο Τυχαία Επιλογή

- πεδίο 'Άκυρο

 

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν :

- Απλές Στήλες

- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)

- Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης)

- Συστήματα Συνδυασμών

- Τυχαία Επιλογή

- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

- Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΟΤΤΟ

Όψη Προβλέψεων (1.298 KB)

 

Όψη Πληροφοριών (1.125 KB)

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ