ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της παρούσας εφαρμογής για  κινητές συσκευές υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κάτωθι. Η παρούσα εφαρμογή απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες ενώ οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. Με τη χρήση της εφαρμογής τεκμαίρεται ότι ο επισκέπτης-χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης αυτής. Οι κάτωθι όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται, τροποποιούνται, μεταβάλλονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (εφεξής όπου δει  και χάριν συντομίας θα καλούνται από κοινού η «Εταιρεία»)ανάλογα και με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς, χωρίς προειδοποίηση. Ως εκ τούτου ο επισκέπτης – χρήστης θα πρέπει να ελέγχει κατά τακτά χρονικά διαστήματα τους παρόντες όρους, καθώς η αδιάλειπτη χρήση της εφαρμογής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η παρούσα εφαρμογή για κινητές συσκευές, έχει ως στόχο την πληροφόρηση των επισκεπτών - χρηστών της για τα παιχνίδια του Ομίλου ΟΠΑΠ και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στα εκάστοτε τυχερά παίγνια που υποστηρίζονται μέσω της εφαρμογής.  Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες-χρήστες να ενημερωθούν σχετικά με τις προγενέστερες κληρώσεις των παιχνιδιών ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, EXTRA5, SUPER3, ΠΡΟΤΟ, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις του στιγμιαίου λαχνού ΣΚΡΑΤΣ, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά δελτίο συμμετοχής σε οποιοδήποτε από τα ως άνω τυχερά παιχνίδια (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ), καθώς και να συμμετάσχουν στα τυχερά παίγνια ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ VIRTUALS ή και σε κάθε τυχερό παίγνιο που θα υποστηρίζεται στο μέλλον μέσω της εφαρμογής υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης της εφαρμογής βρίσκεται αποκλειστικά και μόνο εντός ενός καταστήματος ΟΠΑΠ (πρακτορείο τύπου Α ή τύπου ΣΤ). Το κέρδος που προέρχεται από κερδισμένα δελτία τυχερών παιγνίων στα οποία συμμετέχει ο χρήστης μέσω της εφαρμογής, μπορεί είτε να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι που διατηρεί ο χρήστης στην εφαρμογή είτε να εκδώσει barcode και να λάβει το αντίστοιχο ποσό με την επίδειξή του σε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Ειδικά για το KINO η εν λόγω εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει όλες τις κληρώσεις του τυχερού παιγνίου ζωντανά. Για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ παρέχεται η δυνατότητα προβολής του κουπονιού και του προγράμματος των PRE GAME & LIVE αγώνων που περιλαμβάνει, τη δυνατότητα πρόωρου κλεισίματος ενός στοιχήματος (early cash out) βάσει των σχετικών όρων της υπηρεσίας. Η εφαρμογή δίνει ακόμη τη δυνατότητα στον χρήστη σαρώνοντας το barcode του αποδεικτικού συμμετοχής του στα παιχνίδια ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, EXTRA5, SUPER3, ΠΡΟΤΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ή το barcode του στιγμιαίου λαχνού ΣΚΡΑΤΣ ή των λαχείων «….» να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και την επιτυχή ή μη συμμετοχή του. Τέλος, οι έξυπνες ειδοποιήσεις επιτρέπουν τη διαρκή ενημέρωση των χρηστών που αφορούν σε εμπορικές επικοινωνίες και αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις για την ενημέρωση αποτελεσμάτων αγώνων και ολοκλήρωση κληρώσεων, μεταξύ άλλων, καθώς και τον εντοπισμό του κοντινότερου στους χρήστες πρακτορείου του δικτύου ΟΠΑΠ.

Κάθε είδους διακριτικό γνώρισμα, δεδομένα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο κτλ. (εφεξής «περιεχόμενο») που εμπεριέχεται στην παρούσα εφαρμογή για κινητές συσκευές της της Εταιρείας (με εξαίρεση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων) αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημα και συνεπώς πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εφαρμοστέου εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Απαγορεύεται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα δημιουργηθέντα εξ αυτού αντίγραφα, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.
Η  Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της εφαρμογής, να προσθέτει ή να αφαιρεί στοιχεία ή/και πληροφορίες από αυτή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, καθώς επίσης δύναται να διακόψει για οποιοδήποτε λόγο ή/και χωρίς λόγο τη διάθεση της εφαρμογής στο κοινό χωρίς καμία σχετική προειδοποίηση.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πιστότητας «ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ (εφεξής: το «Πρόγραμμα») όλων των δελτίων  που κατατίθενται ή όλων των δελτίων/λαχνών/λαχείων που σκανάρονται μέσω της εφαρμογής.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή σε αυτό . Κατά το στάδιο της εγγραφής στο Πρόγραμμα δηλώνεται υποχρεωτικά ελληνικός αριθμός κινητού τηλεφώνου, και γίνεται υποχρεωτικά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν το Πρόγραμμα.

 Η πληροφορία για τα τυχερά παιχνίδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο https://www.opap.gr/opap-rewards.

Στο Πρόγραμμα δεν εντάσσονται τα δελτία συμμετοχής που αφορούν στα τυχερά παιχνίδια που προσφέρονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ Ltd.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.opap.gr/el/loyaltyterms

3. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η παρούσα εφαρμογή παρέχεται στους επισκέπτες- χρήστες δωρεάν, χωρίς καμία χρέωση από την Εταιρεία. Η μοναδική χρέωση που βαρύνει τον χρήστη-επισκέπτη είναι η χρέωση δεδομένων (data) του εκάστοτε παρόχου κινητής τηλεφωνίας, και αφορά τις λεπτομέρειες της σύναψης συμφωνίας μεταξύ του χρήστη και του αντίστοιχου παρόχου.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η  Εταιρεία λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, ώστε τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα εφαρμογή να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση, η  Εταιρεία δεν εγγυάται την πληρότητα και την ορθότητα αυτών και δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών- χρηστών για οποιαδήποτε ζημία, οφειλόμενη στον τυχόν εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις ζωντανές κληρώσεις του παιχνιδιού ΚΙΝΟ σημειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε.  διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και λαμβάνει όλα τα πρόσφορα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς σφάλματα λειτουργία της εφαρμογής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της προβολής της κλήρωσης στην εφαρμογή ή και της για οποιοδήποτε λόγο αναντιστοιχίας των κληρωθέντων αριθμών με αυτούς που προβάλλονται στην εφαρμογή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία που δύναται να προκληθεί από ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέεται με την άμεση ή έμμεση χρήση της εφαρμογής.

Η χρήση της γεννήτριας τυχαίων αριθμών καθώς και οποιαδήποτε δημιουργία αυτόματων δελτίων μέσα από την εφαρμογή δεν αποτελεί προτροπή της ΟΠΑΠ ΑΕ για υιοθέτηση αυτών των αριθμών ή δελτίων  για χρήση στα προϊόντα της ΟΠΑΠ ΑΕ.
Σκοπός της παραγωγής τυχαίων δελτίων δεν είναι η προτροπή προς χρήση τους για κερδοφορία μέσω των προϊόντων της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι σελίδες, τα περιεχόμενα, οι υπηρεσίες και οι επιλογές θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ή ότι τα τυχόν λάθη, βλάβες, δυσλειτουργίες ή/και καθυστερήσεις θα διορθώνονται άμεσα. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της παρούσας εφαρμογής με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή.

Η  Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της εφαρμογής από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί  ότι η εφαρμογή ή άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών- χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου η  Εταιρεία δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για τυχόν ζημιές, βλάβες ή άλλες δυσλειτουργίες που τυχόν προκληθούν στο λογισμικό του κινητού των χρηστών-επισκεπτών από ιούς ή/και έτερα επιζήμια συστατικά.

Η  Εταιρεία  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών που τυχόν θα προκληθεί από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη σελίδα μέσω συνδέσμων (Links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια σελίδα.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Εταιρείας κατά τρόπο αντίθετο προς τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, ευρωπαϊκής και των σχετικών διατάξεων της διεθνούς νομοθεσίας.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών- χρηστών της εφαρμογής πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου της εφαρμογής, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΕΕ) και του εθνικού νόμου 4624/2019. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών της Εφαρμογής OPAP Store App.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής για κινητές συσκευές καθώς και οποιαδήποτε ανανέωση, τροποποίηση ή μεταβολή τους διέπονται από το εφαρμοστέο κατά περίπτωση εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποια εκ των ανωτέρω όρων ήθελε κριθεί ως άκυρη, η ακυρότητα αυτή σε καμία περίπτωση δεν θίγει την ισχύ των λοιπών όρων χρήσης που θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά.

Η μη ενάσκηση από την  Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Με το παρόν ο χρήστης- επισκέπτης συναινεί στην υπαγωγή οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής ή απορρέουσας από τους παρόντες όρους χρήσης που τυχόν θα προκύψει ανάμεσα σε αυτόν και την Εταιρεία στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικών ή απορρεόντων από τους παρόντες όρους χρήσης αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
law@opap.gr.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης της παρούσας εφαρμογής υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εφαρμογής.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ “OPAP STORE APP

 1. Εισαγωγή

Με την παρούσα ενημέρωση, η «ΟΠΑΠ Α.Ε» και η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ A.E.» με έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «η Εταιρεία») και λειτουργώντας ως Υπεύθυνες Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με την διαθέσιμη εφαρμογή κινητού με το όνομα OPAP Store (στο εξής και χάριν συντομίας: “OPAP Store app”), παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες, ενώ χρησιμοποιούν το OPAP Store app. Οι πληροφορίες αναφέρονται στην φύση των προσωπικών δεδομένων, στα μέσα και στους σκοπούς συλλογής, σε τυχόν τρίτους αποδέκτες των δεδομένων, καθώς και στα δικαιώματα που έχετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων] κα καθώς και την ελληνική εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν.4624/2019) για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο λειτουργίας του OPAP Store app, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα που παράγονται κατά την εγκατάσταση και χρήση του:

 • Βασικά στοιχεία εγγραφής χρήστη, όπως αριθμός κινητού τηλεφώνου, αναγνωριστικό «πορτοφολιού» και λοιπά μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής χρήστη (UUID)
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετικά)
 • Στοιχεία γεωγραφικής θέσης, με χρήση τεχνολογίας Bluetooth και προαιρετικά GPS
 • Συναλλακτικά δεδομένα, όπως τοποθέτηση στοιχημάτων, εξαργύρωση κερδών, ποσό φόρτισης «πορτοφολιού», αναγνωριστικό καταστήματος ΟΠΑΠ όπου τοποθετήθηκε το στοίχημα
 • Μετά από χειροκίνητη ενεργοποίηση της κάμερας της κινητής συσκευής, στοιχεία σκαναρισμένων δελτίων και κουπονιών φόρτισης «πορτοφολιού»
 • Προτιμήσεις επικοινωνίας χρήστη και λήψης ειδοποιήσεων (push notifications)
 • Ένδειξη πιστότητας (loyalty) χρήστη και συσχέτιση κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή OPAP Store app με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα, συμμετοχές και πόντους του που τυχόν υπάρχουν από την εφαρμογή OPApp του ΟΠΑΠ (προαιρετικά), εφόσον γίνει εγγραφή με τον ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου.
 • Στοιχεία «γρήγορης σύνδεσης», όπως κωδικός extra PIN και κωδικός επιβεβαίωσης (token) στο πλαίσιο χρήσης FaceID (προαιρετικά)

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή δεν αποθηκεύει ούτε έχει με άλλον τρόπο πρόσβαση στα βιομετρικά στοιχεία του προσώπου σας, παρά μόνο κρατά έναν κωδικό που επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή ξεκλείδωσε σωστά. Τα βιομετρικά σας στοιχεία βρίσκονται μόνο στη συσκευή σας.

 • Λοιπά στοιχεία δραστηριότητας και συμπεριφοράς, όπως δεδομένα τόπου, χρόνου και διάρκειας σύνδεσης, συνεδρίες, ενέργειες και επιλογές «clicks», κατηγοριοποίηση με βάση το συναλλακτικό προφίλ
 • Τεχνικά στοιχεία, όπως διεύθυνση ΙΡ, τύπος συσκευής και λειτουργικού συστήματος, αναφορές σφαλμάτων, στατιστική ανάλυση επίδοσης εφαρμογής, χρόνος απόκρισης εφαρμογής, αναγνωριστικά συσκευής
 1. Χρήση Τεχνολογίας Bluetooth

Η χρήση του OPAP Store app για στοιχηματισμό, επιτρέπεται μόνο εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ, λόγω περιορισμών της νομοθεσίας. Για να είναι νόμιμη η συμμετοχή σας, θα πρέπει κάθε φορά να βεβαιώνουμε ότι βρίσκεστε εντός καταστήματος ΟΠΑΠ. Αυτό είναι εφικτό μέσα από τo συνδυασμό εξελιγμένης τεχνολογίας Bluetooth και Beacons. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα ΟΠΑΠ στα οποία μπορείτε να στοιχηματίσετε μέσω του OPAP Store app, διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό (Beacons), ο οποίος λαμβάνει και αναγνωρίζει σήματα Bluetooth που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές.

Εφόσον, λοιπόν, έχετε ενεργοποιημένο το Bluetooth στη συσκευή σας, τα Beacons εντός του καταστήματος ΟΠΑΠ θα την αναγνωρίσουν. Κατόπιν, τα Beacons θα δώσουν ηλεκτρονικά σήμα στο OPAP Store app που έχετε εγκατεστημένο στη συσκευή σας, ότι μπορείτε εγκύρως να στοιχηματίσετε, καθώς βρίσκεστε εντός συγκεκριμένου καταστήματος ΟΠΑΠ.

 1. Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της εγκατάστασης και χρήσης του OPAP Store app, επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω δεδομένα σας, σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Α. Σύμβαση

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τη χρήση των βασικών λειτουργιών της εφαρμογής. Είναι, δηλαδή, αναγκαία για να μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας με τις οποίες συμφωνείτε συμβατικά μέσω των Όρων Χρήσης της εφαρμογής. Τέτοιες συμβατικά απαραίτητες λειτουργικότητες είναι η κατάθεση δελτίων και η τοποθέτηση στοιχημάτων, καθώς και υποστηρικτικές λειτουργίες, όπως η επαλήθευση αριθμού κινητού τηλεφώνου, η παροχή απομακρυσμένης υποστήριξης χρηστών, η ασφάλεια των συναλλαγών και η επίλυση τεχνικών σφαλμάτων.

Για να προβείτε σε εξαργύρωση κερδών ή φόρτιση «πορτοφολιού», ζητάμε πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής σας και επεξεργαζόμαστε τον ειδικό που σκανάρετε (QR code), καθώς και τα σχετικά στοιχεία της συναλλαγής που προκύπτουν από αυτόν.

Επιπλέον, επιλέξετε τη λειτουργικότητα της ανεύρεσης κοντινού καταστήματος ΟΠΑΠ, τότε, προκειμένου να παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία ζητάμε και επεξεργαζόμαστε την ακριβή τοποθεσία της συσκευής σας (GPS).

Β. Υποχρέωση Νομοθεσίας

Το OPAP Store app δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να στοιχηματίζουν για παιχνίδια (π.χ. ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ) που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο εντός των καταστημάτων (πρακτορείων) ΟΠΑΠ. Για να στοιχηματίσει λοιπόν κάποιος χρήστης νόμιμα μέσω της συσκευής του για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, υποχρεούμαστε να διασφαλίζουμε ότι ο χρήστης εκείνη τη στιγμή βρίσκεται εντός καταστήματος ΟΠΑΠ. Για το λόγο αυτό, είναι υποχρεωτικό να συλλέγουμε στοιχεία για την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε κατά το στοιχηματισμό μέσω της εφαρμογής. Η τοποθεσία αυτή βεβαιώνεται με χρήση τεχνολογίας Bluetooth, όπως αναλύεται παραπάνω, για αυτό και ζητάμε πρόσβαση στο Bluetooth της συσκευής σας και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω τις πληροφορίες τοποθεσίας σας, ως απαραίτητη προϋπόθεση νομότυπης χρήσης του OPAP Store app για στοιχηματισμό.

Γ. Έννομο Συμφέρον

Είναι στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας να διεξάγει εσωτερικές αναλύσεις για σκοπούς επιχειρηματικής ανάπτυξης, βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών του, αλλά και καλύτερης κατανόησης των προτιμήσεων και αναγκών των χρηστών του OPAP Store app. Συγκεκριμένα, με βάση τα δεδομένα χρήσης και συναλλακτικά δεδομένα της εφαρμογής, η Εταιρεία δημιουργεί παράλληλα ένα γενικό προφίλ ως προς τις διάφορες κατηγορίες των χρηστών του OPAP Store app, σε συγκεντρωτική, στατιστική μορφή.

Επιπλέον, είναι στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας να αναλύει με αυτοματοποιημένα μέσα (και χωρίς σημαντικές συνέπειες για τους χρήστες) στοιχεία που σχετίζονται με την ακρίβεια, την εκσφαλμάτωση και αποτελεσματικότητα του συστήματος εντοπισμού θέσης μέσω Bluetooth, ούτως ώστε ο σχετικός αλγόριθμος να βελτιώνεται διαρκώς σε ταχύτητα και εγκυρότητα.

Δ. Συγκατάθεση

Με βάση ρητή σας συγκατάθεση, θα σας αποστέλλουμε γενική αλλά και εξατομικευμένη εμπορική επικοινωνία, με βάση το συναλλακτικό σας προφίλ, τη συνηθισμένη χρήση της εφαρμογής, τα αγαπημένα σας παιχνίδια και καταστήματα ΟΠΑΠ κ.λπ. Σημειώνουμε ότι κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή OPAP Store App και εφόσον είχατε ήδη πραγματοποιήσει εγγραφή στο πρόγραμμα πιστότητας (loyalty) της εφαρμογής OPApp της Εταιρείας, αυτό θα έχει ως συνέπεια τη συσχέτιση των δεδομένων των δύο λογαριασμών σας, με βάση τον (κοινό) αριθμό τηλεφώνου που έχετε δηλώσει και ως εκ τούτου τη μεταφορά όλων των δεδομένων σας από την εφαρμογή OPApp στην εφαρμογή OPAP Store App.

Ακόμη, με βάση ρητή σας συγκατάθεση, θα σας αποστέλλουμε εμπορική επικοινωνία για τα αποκλειστικά παίγνια, καθώς και τις λοιπές μη παικτικές δράσεις και υπηρεσίες των εταιριών του ομίλου ΟΠΑΠ (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ελληνικές Ιπποδρομίες Α.Ε, TORA DIRECT Α.Ε., TORA WALLET Α.Ε.).

Οι ανωτέρω επικοινωνίες θα αποστέλλονται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε καταχωρίσει στο OPAP Store App και μέσω των καναλιών που έχετε επιλέξει. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση και επιλέξετε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας μέσω των σχετικών πεδίων στις «Ρυθμίσεις Επικοινωνίας», ή να επιλέξετε να μην λαμβάνετε καμία επικοινωνία από τον Όμιλο ΟΠΑΠ. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με βάση τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε στη συσκευή σας εφαρμογές λογισμικού που λειτουργούν ως ιχνηλάτες (trackers), προκειμένου να μπορέσουμε να αναλύσουμε καλύτερα τη χρήση της εφαρμογής, να λάβουμε εκθέσεις σφαλμάτων και να μπορούμε να στέλνουμε ειδοποιήσεις (push notifications) στη συσκευή σας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, θα σας ειδοποιήσουμε αναλόγως και εκ των προτέρων και θα επιδιώξουμε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον αυτό απαιτείται.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης:

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης ΟΠΑΠ (loyalty). Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να δηλώσετε ένα στοιχείο επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής OPAP Store App. Για τη λειτουργία του προγράμματος επιβράβευσης και την απόδοση των δώρων, η Εταιρεία επεξεργάζεται:

 • τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε προκειμένου να ενημερώνεστε για τα δώρα που σας αποδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης.
 • Δεδομένα παικτικής συμπεριφοράς που συλλέγονται κατά την κατάθεση / συμπλήρωση δελτίων  συμμετοχής, λαχείων / λαχνών ή κατά την τοποθέτηση στοιχημάτων, προκειμένου να καταγραφούν οι συμμετοχές σας στις κληρώσεις και στις λοιπές λειτουργίες/παροχές του Προγράμματος Επιβράβευσης

Η επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων βασίζεται στη συμβατική αποδοχή των σχετικών Όρων Συμμετοχής, η οποία παρέχεται από εσάς μαζί με την υποβολή των στοιχείων σας και την επιλογή των σχετικών πεδίων κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης.

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στο πλαίσιο της παροχής του συνόλου των λειτουργιών του OPAP Store app, οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • η εταιρεία που έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση της εφαρμογής,
 • πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με την αποστολή ενημερώσεων και ειδοποιήσεων,
 • εταιρείες του ομίλου ΟΠΑΠ, εφόσον επιλέξετε τη λήψη σχετικής εμπορικής επικοινωνίας
 • λοιποί προμηθευτές τεχνολογίας, όπως για την υποστήριξη του εντοπισμού τοποθεσίας, τη διεξαγωγή συγκεντρωτικών αναλύσεων χρήσης και εκσφαλμάτωσης της εφαρμογής,
 • καθώς και κάθε άλλη διοικητική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή ή γενικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα δεδομένα αυτά αποκαλύπτονται ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή δικαστική απόφαση.

Στους ανωτέρω αποδέκτες εντάσσονται και συνεργάτες μας οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία. Συνεπώς, ορισμένα από τα δεδομένα σας διαβιβάζονται διεθνώς. Για το λόγο αυτό, έχουμε λάβει αυξημένα μέτρα επιμέλειας, όπως ελαχιστοποίηση των δεδομένων, τεχνικές ανωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, αλλά και υπογραφή αυστηρών τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

 1. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με το στοιχηματισμό μέσω του OPAP Store app διατηρούνται για διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών από τη δημιουργία τους και κατόπιν ανωνυμοποιούνται πλήρως. Τα λοιπά δεδομένα σας που σχετίζονται με την εν γένει χρήση της εφαρμογής και την καταγραφή των προτιμήσεών σας, διατηρούνται για όσο χρόνο έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή στη συσκευή σας και σε κάθε περίπτωση, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται πλήρως αυτόματα έπειτα από ένα (1) έτος μη χρήσης ή απεγκατάστασης αυτής.

Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα ενδέχεται κατ’ εξαίρεση να επεκταθούν, κατά το μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την τυχόν υπεράσπιση συγκεκριμένων έννομων αξιώσεων και λοιπών συμφερόντων μας.

 1. Τα Δικαιώματά Σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της χρήσης του OPAP Store app, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας,
 • δικαίωμα διαγραφής,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνωρίσιμη μορφή (π.χ. USB),
 • δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας (άμεσα) σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, καθώς και
 • το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που τυχόν έχετε δώσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην Εταιρεία. Το σχετικό αίτημα / αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.


Μπορείτε να περιμένετε απάντηση σε μια τέτοια αίτηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της από την Εταιρεία. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο γενικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε, το απαιτεί.

 1. Αποποίηση

Το OPAP Store app μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που είναι υπό την ευθύνη τρίτου φορέα. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ακολουθούν αυτοί οι ιστότοποι.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με την παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερώνεστε αναλόγως με μια ειδοποίηση ή με ένα παράθυρο διαλόγου κατά τη χρήση του OPAP Store app.

 1. Οι Δεσμεύσεις Μας

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση, η ακρίβεια και η πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία αναλαμβάνει να αναθεωρεί περιοδικά τα δεδομένα προκειμένου να τα διορθώσει ή να διαγράψει με ασφάλεια τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της λειτουργίας του OPAP Store app και για την παροχή πλήρους εμπειρίας χρήστη. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ώστε να εγγυηθεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (από την Εταιρεία ή από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας), είναι επαρκής και ασφαλής έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή τυχαίας πρόσβασης, αποκάλυψης, διαγραφής, τροποποίησης ή άλλης χρήσης ή επεξεργασίας.

 1. Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.