Όροι Χρήσης

Η συμμετοχή στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης επί πάσης φύσεως εικονικών αθλημάτων (συμπεριλαμβανομένων των Ιπποδρομιών και Κυνοδρομιών) και επί διάφορων άλλων εικονικών γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, όπως ισχύει (εφεξής:Κανονισμός), καθώς και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Ο στοιχηματισμός επιτρέπεται μέχρι την έναρξη του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από τα γεγονότα επιλογής του παίκτη.

Το μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται κατ` ανώτατο όριο το ισόποσο της αξίας 20.000 στηλών και γνωστοποιείται στους παίκτες μέσω του Προγράμματος.

Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του αναλογούντος αντιτίμου.

Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.

Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι έξι (6) ημέρες από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων για όλα τα γεγονότα του Προγράμματος στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο κομιστής του δελτίου οφείλει να διαφυλάσσει τα στοιχεία του δελτίου και να μην τα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη ζημία που τυχόν προκλήθηκε από τη γνωστοποίηση των στοιχείων του δελτίου του παίκτη προς τρίτους.

Έγκυρο αποτέλεσμα θεωρείται αποκλειστικά και μόνο αυτό που έχει καταχωρηθεί στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, προβλήματα κατά τη μετάδοση μέσω δορυφόρου ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η απεικόνιση του εικονικού γεγονότος. 

Στην ως άνω περίπτωση όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ και έγκυρο αποτέλεσμα του εικονικού γεγονότος θεωρείται αποκλειστικά και μόνο αυτό που έχει καταχωρηθεί στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Πληρωμή Κερδών

Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.

Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ Α.Ε

Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό κέρδους ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) εκτός εάν άλλως ορίζεται και αναφέρεται στο Πρόγραμμα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους στοιχημάτων ή ομάδες γεγονότων.

Κέρδη από στοιχήματα παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου Προγράμματος.

Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον πράκτορα ή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΠΑΠ.

Οδηγός Παιχνιδιού