1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.», που εδρεύει στην Περιοχή Αττικής (Λ. Αθηνών, 112 Αθήνα) με Α.Φ.Μ. 090027346, Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, περαιτέρω ο «Διοργανωτής», σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία «THE NEWTONS LABORATORY A.E, ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57 (Κτίριο Β), 15231 (εφεξής «Διαφημιστική») και δραστηριοποιείται στον διαφημιστικό κλάδο και που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενη «THE NEWTONS LABORATORY A.E» ή «Διαφημιστής» ή «Διαφημιστική») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ OPAPP» εφεξής «Πρόγραμμα»

Το δώρο* των διαγωνιζόμενων θα είναι τα εξής:

- 1 Samsung Galaxy S8

*Το δώρο/ περιγραφή του δώρου ενδέχεται να παρεκκλίνει από τις φωτογραφίες / περιγραφές που παρουσιάζονται σε αναρτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των Όρων Συμμετοχής στην κλήρωση και ανάδειξη των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, των πρακτορείων OΠΑΠ ,της διαφημιστικής, της εταιρείας Intralot καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και σύζυγοι αυτών καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3] Σε περίπτωση που δεν θα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, διοργανωτής και διαφημιστική δύνανται να ακυρώσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απονομή του δώρου στο νικητή.

4] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Διοργανωτής και Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω, ο διοργανωτής, και η διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους του Προγράμματος που έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ στο https://www.opap.gr/oroidiagonismou

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του κάθε χρήστη στην κλήρωση πρέπει να κάνει Facebook log in στην εφαρμογή ΟPAPP

5] Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 02-03-2018 και ώρα 12:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στις 15-03-2018 και ώρα 12:00

Για την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στις 19-03-2018 και ώρα 16:30 κλήρωση (ως κάτωθι αναφέρεται). Στην κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν ένας (1) νικητής και δέκα (10) επιλαχόντες.

6] Στις 19-03-2018 και ώρα 16:30 στα γραφεία του Διαφημιστή, Εθνικής Αντιστάσεως 57 (Κτίριο Β), παρουσία εκπροσώπου των ανωτέρω εταιριών ή/και συμβολαιογράφου θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του προγράμματος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και των επιλαχόντων.

7] Η επικοινωνία με τον νικητή, θα γίνει με μήνυμα στον Facebook λογαριασμό του κάθε χρήστη.

Στη συνέχεια θα πρέπει να απαντήσουν στο αντίστοιχο μήνυμα, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο νικητής έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί έως την 22-03-2018 και ώρα 16:30. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας αλλά και για την παραλαβή του Δώρου. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τη Διαφημιστική μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα με αυτόν τον τρόπο (μήνυμα στο Facebook) ή αν δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο, τότε το Δώρο θα περάσει στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ. Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι κάποιος νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής και την παράδοση των Δώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.

8] Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα.

9] Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(δ) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

10] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ΟΠΑΠ και THE NEWTONS LABORATORY.

11] Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

12] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών, καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

13] Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένου Δώρου. Σε περίπτωση ζημίας (σωματικής ή άλλης) εις βάρος των νικητών ο διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Βλάβης ή τεχνικού προβλήματος που μπορεί να παρουσιαστεί στο δώρο ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη και η αντικατάστασή του καθορίζεται από τους όρους που διέπουν την εγγύησή του.

14] Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτών και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Ο ΟΠΑΠ, και η Διαφημιστική δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

15] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον Instagram λογαριασμό του ΟΠΑΠ (https://www.instagram.com/instaopap/), στο Facebook λογαριασμό του (https://www.facebook.com/OPAPsocial/) σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης του Δώρου. Οι νικητές αποδέχονται με την συμμετοχή, τους όρους του Προγράμματος και συγκατατίθενται με την παραλαβή του δώρου τους για την χρήση και εκμετάλλευση της παρουσίας τους σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, ή για τη χρήση του ονόματός τους και φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τις ανωτέρω εταιρείες, χωρίς άλλη απαίτηση ή την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στο διηνεκές παγκοσμίως και σε όλα τα μέσα.

16] Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Αθηνά Πωβαρέτου (Δημοκρίτου 6, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.

17] Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Προγράμματος, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των εταιρειών.

18] Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

22] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Κατά την επικοινωνία μέσω μηνύματος στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook μπορεί να ζητηθεί από τους νικητές οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται απαραίτητο (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και αριθμός ταυτότητας) για την εξακρίβωση των στοιχείων κατά την παράδοση των δώρων. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται μέχρι την παράδοση των Δώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των Δώρων, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.