ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ TΟΥ ΟΠΑΠ

H εταιρεία με την επωνυμία ΟΠΑΠ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία»), με έδρα στην Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα, σας ενημερώνει, ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με την κείμενη Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την είσοδο και παραμονή σας στις εγκαταστάσεις της.  

  • Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία συλλέγει  από τους επισκέπτες το ονοματεπώνυμό τους και την επωνυμία της εταιρείας ή τυχόν άλλου οργανισμού για τον οποίο ενεργούν, το άτομο που επισκέπτονται στην Εταιρεία, καθώς και τον αριθμό ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, προς εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντός της να διαφυλάξει τα πρόσωπα και τα αγαθά, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της. Η συλλογή και καταχώρηση των δεδομένων σε ειδικά βιβλία γίνεται από εξουσιοδοτημένους προς αυτό υπαλλήλους της Εταιρείας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες. Τα εν λόγω δεδομένα τηρούνται το πολύ για σαράντα-πέντε (45) ημέρες στα σχετικά βιβλία εισόδου και καταστρέφονται ασφαλώς μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος. 

  • Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι ο χώρος της κεντρικής εισόδου, σημεία δίπλα από ανελκυστήρες, σκάλες και εξόδους ασφαλείας, χώρους ηλεκτρολογικού υλικού αυξημένου κινδύνου, τον χώρο της εισόδου στα γραφεία της διοίκησης του 7ου ορόφου, τους υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης, τον χώρο του ταμείου, αλλά και ολόκληρο το εξωτερικό του κτιρίου, παρακολουθείται, επίσης με βάση τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας, από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) για τον ίδιο ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τους ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Εταιρείας μας και τους εξωτερικούς μας παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας, διατηρούνται για 15 ημέρες και εν συνεχεία καταστρέφονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, εκτός και αν η διατήρησή τους καταστεί επιβεβλημένη, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή για την άσκηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας ή/και τρίτων. Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάσει στις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές δεδομένα που οι τελευταίες ζητούν νομίμως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία. Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται μέσω CCTV, διατίθεται σκανάροντας το QR Code που βρίσκεται στους χώρους που παρακολουθούνται. 

 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Εταιρεία μας  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.  

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, εναντίωσης, διόρθωσης, διαγραφής κλπ.), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΠΑΠ, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ΟΠΑΠ στο email: dpo@opap.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΠΑΠ Α.Ε. (Υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων),  Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα ή τηλεφωνικά στο +30 210 5798888.  

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.