Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων από Σημεία Πώλησης της Ελληνικά Λαχεία

 

 1. Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος της Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από Σημεία Πώλησης της Ελληνικά Λαχεία (εφεξής, η «Πολιτική») είναι να ενημερώσει τα Σημεία Πώλησης της Ελληνικά Λαχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παικτών της Ελληνικά Λαχεία, όπως αυτές ορίζονται στην Εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων και του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016 [GDPR] αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων [εφεξής η «Εφαρμοστέα Νομοθεσία»].

Η παρούσα πολιτική αφορά όλα τα Σημεία Πώλησης της Ελληνικά Λαχεία τα οποία έχουν υπογράψει σύμβαση Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κρατικών Λαχείων με την Ελληνικά Λαχεία, και συμπεριλαμβάνει τους Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ,  τους Υπεύθυνους Πρακτορείου ΟΠΑΠ και τους υπαλλήλους του Πρακτορείου ΟΠΑΠ, το Δίκτυο Πωλητών Λιανικής και Χονδρικής καθώς και τους Πλανόδιους Λαχειοπώλες (εφεξής, τα «Σημεία Πώλησης»), που ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία (ή προστιθέντες του Εκτελούντος την Επεξεργασία) για λογαριασμό της Ελληνικά Λαχεία που είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ορίζει τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παικτών της Ελληνικά Λαχεία.

Εφόσον ο Υπεύθυνος Πρακτορείου  είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πράκτορα, επισημαίνεται ότι κάθε αναφορά της παρούσας σε «Σημείο Πώλησης», αφορά και τον Πράκτορα και τον Υπεύθυνο Πρακτορείου, στο βαθμό η επεξεργασία εκτελείται από αυτούς.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι όροι Προσωπικά Δεδομένα, Υποκείμενο Δεδομένων, Επεξεργασία, Αρμόδια Αρχή, Τρίτο Μέρος και Αποδέκτες έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία.

 1. Ορισμοί

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό, το περιεχόμενο και τη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Ελληνικά Λαχεία.

Εκτελών την Επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις εντολές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, Εκτελών την Επεξεργασία είναι το εκάστοτε Σημείο Πώλησης της Ελληνικά Λαχεία.

 

 1. Υποχρεώσεις Σημείου Πώλησης
  1. Γενικές Υποχρεώσεις

α) Στο πλαίσιο λειτουργίας των Σημείων Πώλησης της Ελληνικά Λαχεία, το Σημείο Πώλησης υποχρεούται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα παικτών για λογαριασμό της Ελληνικά Λαχεία. Το Σημείο Πώλησης δεν δικαιούται να αναθέσει εργολαβικά ή εξωτερικά την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Παικτών της Ελληνικά Λαχεία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων που είναι συνδεδεμένα με αυτόν.

β) Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται το Σημείο Πώλησης αφορούν τις εξής περιπτώσεις:

 • Για παίκτες με κέρδη που εξαργυρώνονται ονομαστικά (κέρδη άνω των 200€ προαιρετικά ή άνω των 1.500€ υποχρεωτικά) εκτελείται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο και Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η έκδοση εντολών πληρωμής και η καταβολή των κερδών στους πελάτες μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Για παίκτες του Εθνικού Λαχείου, εκτελείται επεξεργασία των ακόλουθων δεδομένων: ο παίκτης δηλώνει στην Ελληνικά Λαχεία, μέσω του Σημείου Πώλησης που του διέθεσε τον Λαχνό, τα στοιχεία της ταυτότητας του σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 8 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του Παιγνίου του Εθνικού Λαχείου. Ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η τήρηση για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών, του Αρχείου πωλήσεων Εθνικού Λαχείου, στο οποίο καταχωρούνται ανά Σημείο Πώλησης, κατ' αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε Παίκτη, καθώς και ο αριθμός κάθε Γραμματίου που αγοράζει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ειδικού Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου του Παιγνίου του Εθνικού Λαχείου.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 4 τις Σύμβαση Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κρατικών Λαχείων, η παρούσα Πολιτική είναι νομικά δεσμευτική.

δ) Οι όροι της παρούσας πολιτικής ουδόλως απαλλάσσουν το Σημείο Πώλησης από την άμεση ευθύνη του, σύμφωνα με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής διοικητικών προστίμων, άλλων κυρώσεων ή αποζημιώσεων σε περίπτωση παράβασης.

ε) Το Σημείο Πώλησης θα εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Εφαρμοστέα Νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική με τρόπο που δεν δύναται να οδηγήσει σε παραβίαση των υποχρεώσεων της Ελληνικά Λαχεία που απορρέουν επίσης από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία.

στ) Το Σημείο Πώλησης δεν θα διατηρεί αρχείο με Προσωπικά Δεδομένα παικτών (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή), μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων συναλλαγών ή την πάροδο οιασδήποτε υποχρεωτικής περιόδου διατήρησης και θα διαγράφει άμεσα οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή πληροφορίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται εγγράφως από την Ελληνικά Λαχεία.

  1. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

α) Το Σημείο Πώλησης θα υιοθετήσει και θα εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ορίζει η Ελληνικά Λαχεία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή απώλειας, ζημίας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης, ιδίως όταν η επεξεργασία απαιτεί τη μετάδοσή τους μέσω δικτύου, και έναντι κάθε άλλης παράνομης επεξεργασίας

β) Το Σημείο Πώλησης θα συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και των Πολιτικών της Ελληνικά Λαχεία σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών ή άλλες συναφείς πολιτικές που επικοινωνούνται στο Σημείο Πώλησης και είναι διαθέσιμες στο OPAP Net και Opapnetlaheia.

  1. Επεξεργασία Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ελληνικά Λαχεία

Το Σημείο Πώλησης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση:

 • Να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες οδηγίες της Ελληνικά Λαχεία (όπως περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική ή όπως κατά καιρούς αποστέλλονται από την Ελληνικά Λαχεία) και μόνο για τους σκοπούς της Σύμβασης Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κρατικών Λαχείων  ή όπως ορίζεται ειδικά στις εν λόγω οδηγίες,
 • Να ενημερώνει άμεσα την Ελληνικά Λαχεία εάν, κατά τη γνώμη του, κάποια οδηγία που παρέχεται από την Ελληνικά Λαχεία παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας ή άλλη εφαρμοστέα διάταξη νόμου.
  1. Ενημέρωση, Ειδοποίηση και Βοήθεια προς την Ελληνικά Λαχεία

α) Το Σημείο Πώλησης οφείλει να θέτει στη διάθεση της Ελληνικά Λαχεία κάθε αναγκαία πληροφορία και να συμμορφώνεται με όλα τα αιτήματα ή τις οδηγίες της Ελληνικά Λαχεία, προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωση του Σημείου Πώλησης με τις υποχρεώσεις που ορίζει η Εφαρμοστέα Νομοθεσία και η παρούσα Πολιτική, καθώς και να επιτρέπει στην Ελληνικά Λαχεία να επιβεβαιώσει την πλήρη συμμόρφωσή του.

β) Το Σημείο Πώλησης θα ενημερώνει την Ελληνικά Λαχεία:

 • Άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός μίας (1) ημερολογιακής ημέρας / είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που το Σημείο Πώλησης εντοπίζει κάποιο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, ζημία, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση) ή περιστατικό παραβίασης της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας ή/και της παρούσας Πολιτικής από υπάλληλο του Σημείου Πώλησης,
 • Εντός δύο (2) Ημερολογιακών Ημερών από την υποβολή τυχόν αιτήματος από Παίκτη που ζητά να αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά του Δεδομένα ή εάν υποβάλλεται κάποιο παράπονο ή άλλη επικοινωνία που σχετίζεται άμεσα με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

γ) Το Σημείο Πώλησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το είδος της Επεξεργασίας που εκτελεί και τις πληροφορίες που διαθέτει, θα βοηθά στη συμμόρφωση της Ελληνικά Λαχεία με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία, όπως οι υποχρεώσεις που αφορούν:

 • Την ασφάλεια της Επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του GDPR,
 • Τη γνωστοποίηση παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με το Άρθρο 33 του GDPR και την κοινοποίηση της παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 34 του GDPR;
 • Την υλοποίηση μέτρων σε συνεργασία με την Ελληνικά Λαχεία για να περιοριστούν κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί και εξετάζονται στο πλαίσιο διενέργειας Εκτίμησης Αντικτύπου στην προστασία Προσωπικών Δεδομένων

δ) Το Σημείο Πώλησης θα συνεργάζεται πλήρως και θα βοηθά την Ελληνικά Λαχεία σχετικά με οποιοδήποτε παράπονο ή αίτημα που υποβάλλεται από παίκτες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, ενδεικτικά:

 • Παρέχοντας στην Ελληνικά Λαχεία πλήρη στοιχεία σχετικά με το παράπονο ή το αίτημα,
 • Επικαιροποιώντας, τροποποιώντας ή διορθώνοντας τα Προσωπικά Δεδομένα κάποιου παίκτη κατόπιν αιτήματος της Ελληνικά Λαχεία,
 • Ακυρώνοντας ή εμποδίζοντας την πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα, εφόσον λάβει σχετικές οδηγίες από την Ελληνικά Λαχεία
 • Διαχωρίζοντας αρχεία Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να επιτρέψει στην Ελληνικά Λαχεία να εφαρμόσει συγκεκριμένους κανόνες για τα Προσωπικά Δεδομένα συγκεκριμένων παικτών, όπως η διακοπή ενεργειών εμπορικής επικοινωνίας και
 • Παρέχοντας στην Ελληνικά Λαχεία, στο χρόνο που ορίζει η Ελληνικά Λαχεία, Προσωπικά Δεδομένα που διαθέτει σχετικά με Παίκτη που υποβάλει παράπονο ή καταγγελία.
  1. Πρόσβαση και Γνωστοποίηση

α) Το Σημείο Πώλησης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι, μεταξύ των υπαλλήλων του, μόνο όσοι είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα θα έχουν πράγματι πρόσβαση σε αυτά και μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κρατικών Λαχείων.

β) Οι υπάλληλοι που αποκτούν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα θα πρέπει να δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας, βάσει σύμβασης ή εκ του νόμου, θα πρέπει να εκπαιδεύονται κατάλληλα και να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

γ) Το Σημείο Πώλησης θα παραμένει υπεύθυνος για κάθε αποκάλυψη ή άλλη αθέμιτη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από οποιονδήποτε υπάλληλό του, ως αν είχε προβεί ο ίδιος στην αποκάλυψη ή αθέμιτη Επεξεργασία

δ) Το Σημείο Πώλησης δεν θα δημοσιεύει, αποκαλύπτει, κοινοποιεί ή επιτρέπει την αποκάλυψη ή την πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα προς Τρίτους, χωρίς την προγενέστερη ειδική ή γενική έγγραφη εξουσιοδότηση της Ελληνικά Λαχεία.

ε) Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων προβλεπόμενων διατάξεων στο Εφαρμοστέο Δίκαιο, το Σημείο Πώλησης δεν θα αποκαλύπτει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε οποιαδήποτε διοικητική, εποπτική, ρυθμιστική ή άλλη δημόσια αρχή, μεταξύ αυτών και των Εποπτικών Αρχών, προτού ενημερώσει καταλλήλως την Ελληνικά Λαχεία για το αίτημα αυτό και σε κάθε περίπτωση μέσα σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από την λήψη του εν λόγω αιτήματος ή και νωρίτερα αν το Σημείο Πώλησης καλείται να ανταποκριθεί εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος στο αίτημα των Αρχών.

  1. Δικαίωμα Ελέγχου

α) Το Σημείο Πώλησης θα πρέπει να επιτρέπει στην Ελληνικά Λαχεία ή στους εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς του συμβούλους (υπό την επιφύλαξη ανάληψης εύλογων και αναγκαίων δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας) να πραγματοποιούν ελέγχους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Άρθρου 6, παρ.1,2 της Σύμβασης Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κρατικών Λαχείων. Ενδεικτικά, ο εν λόγω έλεγχος ενδέχεται να έχει τη μορφή επιτόπιου ελέγχου  ή/και πρόσβασης σε υπολογιστές και πληροφοριακά συστήματα, αρχεία, έγγραφα και συμφωνίες, όπως ευλόγως θα απαιτείται από την Ελληνικά Λαχεία, προκειμένου να διαπιστώσει ότι το Σημείο Πώλησης συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Πολιτικής ή/και της Εφαρμοστέας Νομοθεσίας. Η Ελληνικά Λαχεία θα επωμίζεται το κόστος για την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων.

β) Το Σημείο Πώλησης θα πρέπει να επιτρέπει, στην Εποπτική Αρχή να διενεργεί έλεγχο για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την Επεξεργασία που εκτελεί το Σημείο Πώλησης και θα συνεργάζεται πλήρως, όταν του ζητείται, με τις Αρχές προκειμένου να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους.

 

  1. Διαγραφή ή Επιστροφή Προσωπικών Δεδομένων

Το Σημείο Πώλησης θα διαγράφει ή θα επιστρέφει όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων ή ηλεκτρονικών αντιγράφων, μετά τη λήξη ή άλλως λύση της Σύμβασης Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κρατικών Λαχείων, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Ελληνικά Λαχεία.

  1. Λοιπές διατάξεις

α) Το Σημείο Πώλησης σε καμία περίπτωση δεν αναθέτει, εκχωρεί ή άλλως μεταβιβάζει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική.

β) Η παρούσα Πολιτική υπερισχύει τυχόν προγενέστερης συμφωνίας, επικοινωνίας, συζητήσεων ή διαπραγματεύσεων μεταξύ του Σημείου Πώλησης και της Ελληνικά Λαχεία που αφορούν το αντικείμενο της Πολιτικής.

γ) Το Σημείο Πώλησης κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κρατικών Λαχείων και μετά τη λήξη ή λύση αυτής θα αποζημιώνει την Ελληνικά Λαχεία για κάθε ζημία, κόστος ή έξοδα και άλλες ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων διοικητικών προστίμων) που επιβάλλονται στην Ελληνικά Λαχεία λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του Σημείο Πώλησης που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική.

 

 1. Αναθεώρηση

Τα περιεχόμενα του εγγράφου αυτού αναθεωρούνται περιοδικά όταν κρίνεται αναγκαίο από τον Επικεφαλής Προστασίας Δεδομένων.