Εισαγωγή

Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα (εφεξής ο «ΟΠΑΠ»), η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, επιθυμεί να σας παράσχει πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει στο πλαίσιο της Σύμβασης Πρακτoρείας που έχει συναφθεί μεταξύ του ΟΠΑΠ και Πράκτορα και στο πλαίσιο λειτουργίας του Καταστήματος. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και το μέσο και το σκοπό συλλογής αυτών, τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Εφόσον ο Υπεύθυνος Πρακτορείου ή ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Πράκτορα, επισημαίνεται ότι κάθε αναφορά της παρούσας σε «Πράκτορα», αφορά και τον Υπεύθυνο Πρακτορείου και τον Υπεύθυνο Εκμετάλλευσης στο βαθμό που συλλέγονται τα προσωπικά του δεδομένα ή/και οι σκοποί της επεξεργασίας αφορούν ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπεύθυνου Πρακτορείου ή του Υπεύθυνου Εκμετάλλευσης.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, όπως αυτά παρέχονται από τον Πράκτορα, γίνεται από τους υπεύθυνους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ΟΠΑΠ. Ειδικά στο πλαίσιο της σχέσης πρακτορείας και λειτουργίας του Καταστήματος, η Εταιρεία μας. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες πληροφοριών:

 1. συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες πληροφοριών:

 

 • δεδομένα ταυτοποίησης,
 • στοιχεία επικοινωνίας,
 • δημογραφικά στοιχεία,
 • οικογενειακή κατάσταση,
 • εκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία,
 • δεδομένα στρατολογικής κατάστασης (όπου απαιτείται)
 • στοιχεία του ποινικού μητρώου αναφορικά με τα εγκλήματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V της Σύμβασης Πρακτορείας,
 • δεδομένα οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της πιστωτικής κατάστασης, του κύκλου εργασιών και των συναλλαγών του Καταστήματος),
 • Υλικό εικόνας και video από τα νομίμως εγκατεστημένα συστήματα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) για το οποία είναι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ο Πράκτορας και ΟΠΑΠ (ο οποίος διαθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω των εγκαταστάσεών του για σκοπούς προστασίας ζωής και περιουσίας και διασφάλισης κανονιστικής συμμόρφωσης)

 

 1. ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται, με τη συγκατάθεσή σας, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες πληροφοριών:

 

 • δεδομένα σχετικά με την υγεία, όπως πληροφορίες για οποιαδήποτε αναπηρία,
 • δραστηριότητα σύνδεσης και περιήγησης στις πλατφόρμες του ΟΠΑΠ,
 • δεδομένα εικόνας και βίντεο προερχόμενα από εκδηλώσεις του ΟΠΑΠ ή άλλα γεγονότα,
 • ηχογραφήσεις

 

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται δυνάμει της ακόλουθης νομικής βάσης:

Α. Σύμβαση:

Ο ΟΠΑΠ συλλέγει τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση Πρακτόρευσης, με σκοπό τη διαχείριση πληρωμών, παραπόνων, αιτημάτων, διαφορών και νομικών προσφυγών, καθώς και την παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.

Β. Νομική υποχρέωση:

Ο ΟΠΑΠ έχει τη νομική υποχρέωση να συλλέγει οικονομικά στοιχεία και στοιχεία του ποινικού μητρώου σας για τους ελέγχους περί νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και την παρακολούθηση των συναλλαγών σας, καθώς και για την εν γένει συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Έννομο συμφέρον:

Η συλλογή οικονομικών, επιχειρηματικών και συμπεριφορικών δεδομένων, για την αποτελεσματική διαχείριση της πρόσβασης χρηστών, την παρακολούθηση και επιβολή της συμμόρφωσης των Πρακτόρων, την παρακολούθηση της παικτικής δραστηριότητας, καθώς και άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων με σκοπό την εξάλειψη συμβάντων απάτης, κανονιστικών παραβάσεων αλλά και για την προσυμβατική και συνεχή αξιολόγηση των Πρακτόρων αναφορικά με τις οικονομικές και επιχειρηματικές τους δυνατότητες, είναι έννομο συμφέρον του ΟΠΑΠ.

Δ. Συγκατάθεση:

Κατόπιν της παροχής της συγκατάθεσής σας για όλα ή κάποια από τα κάτωθι, ο ΟΠΑΠ θα επεξεργάζεται:

 1. δεδομένα σχετικά με την υγεία (αναπηρίες), με σκοπό τη μεταβίβαση επιχείρησης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και συμβατικό πλαίσιο,
 2. εικόνες ή βίντεο, με σκοπό τη διοργάνωση, προβολή και προώθηση εκδηλώσεων,
 3. τις συνομιλίες με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης από το τηλεφωνικό κέντρο.

Ο ΟΠΑΠ παρακολουθεί, επίσης, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα μέσα, τα ακόλουθα:

 1. Τη συναλλακτική σας δραστηριότητα, καθώς και άλλες ασυνήθεις ή/και ύποπτες δραστηριότητες με σκοπό την εξάλειψη συμβάντων απάτης ή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, κατά το έννομο συμφέρον του.
 2. Τα πιστωτικά σας όρια με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης, τη διαχείριση των συναλλαγών μας, τον υπολογισμό τυχόν πρόσθετων παροχών, σύμφωνα με τη στοχοθεσία και τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα.
 3. Κατόπιν της συγκατάθεσής σας για τη χρήση cookies, την οποία δίνετε στις πλατφόρμες του ΟΠΑΠ, τη δραστηριότητα σύνδεσης και περιήγησης στις εν λόγω πλατφόρμες, με σκοπό την επιβεβαίωση της πρόσβασής σας σε σημαντικές ανακοινώσεις που αναρτώνται.

Αναφορικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς σας προ σύμβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, ο ΟΠΑΠ έχει έννομο συμφέρον να λαμβάνει οικονομικά δεδομένα σας από τον Τειρεσία.

Αναφορικά με την παρακολούθηση της εν γένει συμμόρφωσής σας με την ισχύουσα νομοθεσία και, ιδίως, με τις διατάξεις περί υπεύθυνου παιχνιδιού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και με τα πρότυπα και τις πολιτικές του ΟΠΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων πληρωμών, ο ΟΠΑΠ έχει έννομο συμφέρον να συλλέγει δεδομένα σας μέσω μυστικών πελατών. Οι πληροφορίες που λαμβάνει περιλαμβάνουν συνολικά επιχειρηματικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με την προσωπική σας αλληλεπίδραση με πελάτες και υπαλλήλους.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για κάποιον άλλο σκοπό, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, θα σας ειδοποιήσουμε προσηκόντως, εκ των προτέρων, και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποδέκτες

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία και τη Σύμβαση Πρακτόρευσης, πιθανοί αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι: οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ για επιχειρηματικές δραστηριότητες, εφαρμογές τρίτων μερών, τρίτα μέρη που είναι υπεύθυνα για προωθητικές δραστηριότητες, διοργάνωση εκδηλώσεων, αρχειοθέτηση ή ανάλυση, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή άλλη δημόσια αρχή ή, γενικά, οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο πρέπει ή ενδέχεται να αποκαλυφθούν τα εν λόγω δεδομένα, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας ή δικαστικής απόφασης

Χρόνος Διατήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις ειδικές περιόδους τήρησης που περιγράφονται στην Πολιτική Τήρησης και Απόρριψης Αρχείων.

Τα Δικαιώματά Σου

Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στο πλαίσιο της σύμβασής σας, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε να ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,

 • δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στις πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • δικαίωμα διαγραφής,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. CD-ROM),
 • δικαίωμα στην (απευθείας) μεταφορά των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν αυτό προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία,
 • δικαίωμα μη υπαγωγής σε αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ΟΠΑΠ αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, και εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτή την περίπτωση, καθώς και
 • δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς κόστος.

Σε περίπτωση που ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τα εν λόγω αιτήματα θα κοινοποιούνται στα τρίτα μέρη/ αποδέκτες των δεδομένων, στα οποία είχαν αποκαλυφθεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης που προβλέπεται στο παρόν. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στον ΟΠΑΠ. Οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους αιτήματα θα αποστέλλονται εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους από τον ΟΠΑΠ και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών εάν το αίτημά σας είναι περίπλοκο ή, γενικά, εάν αυτό απαιτείται από το μεγάλο αριθμό αιτημάτων.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε.

Οι Δεσμεύσεις Μας

Προκειμένου να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση, ακρίβεια και πληρότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, ο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει να ελέγχει τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τα διορθώνει ή να διαγράφει με ασφάλεια εκείνα τα δεδομένα που δεν είναι πια αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Πρακτορείας. Ο ΟΠΑΠ εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τρέχοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (από τον ΟΠΑΠ ή από τρίτα μέρη εκ μέρους του ΟΠΑΠ) είναι νόμιμη, κατάλληλη και ασφαλής ενάντια σε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, αποκάλυψη, επεξεργασία, διαγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον/στην Επικεφαλής Προστασίας Δεδομένων για οποιαδήποτε απορία ή αίτημα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που τηρεί ο ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα κάτωθι: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2105798800.


Σε περίπτωση που θεωρείς ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr