Στο έντυπο δελτίο διακρίνουμε τα εξής:

- Τέσσερις (4) Περιοχές Πρόβλεψης (Α, Β, Γ, Δ)
- Περιοχή Τυχαίων Αριθμών
- Περιοχή Συνεχόμενων / Μελλοντικών Κληρώσεων

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο πρόβλεψης ψηφίων
- πεδίο Συνεχόμενων Αριθμών
- πεδίο Τυχαία Επιλογή
- πεδίο 'Άκυρο

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο):

- Απλές Στήλες
- Συνεχόμενους Αριθμούς
- Τυχαίους Αριθμούς (Μη Συνεχόμενους)
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΟ

Όψη Προβλέψεων (940 KB)

 

 

Όψη Πληροφοριών (925 KB)