Κατά την κλήρωση από κάθε μια από τις επτά (7) σειρές αριθμών προκύπτει  ένα ψηφίο από 0 έως 9 που σχηματίζει έναν 7ψήφιο αριθμό. Υπάρχουν έξι (6) κατηγορίες επιτυχιών.

 

 

*Στην κατηγορία Ι τα κέρδη ανά επιτυχία είναι αμοιβαία, που σημαίνει ότι εξαρτώνται από τις στήλες που συγκεντρώθηκαν ,ενώ στις κατηγορίες ΙΙ έως και VI τα κέρδη είναι προκαθορισμένα.