ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Α. Απλή Στήλη και Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

Απλή Στήλη:Η ελάχιστη επιλογή είναι μία στήλη (απλή στήλη), επιλέγοντας  ένα σύμβολο (1Χ2) για κάθε έναν από τους δεκατέσσερις (14) ή επτά (7) αγώνες.

Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης: Επιλέγοντας περισσότερα από ένα σύμβολα (1Χ2) για κάθε έναν από τους δεκατέσσερις (14) ή επτά (7) αγώνες.

Συμμετοχή με απλές στήλες

Συμμετοχή με Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

Συμμετοχή με απλές στήλες (ταυτόχρονη συμμετοχή ΠΡΟΠΟ14&7)

Συμμετοχή με Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης (ταυτόχρονη συμμετοχή ΠΡΟΠΟ14&7)

Β. Τυποποιημένα Μεταβλητά Συστήματα

Τα εκατόν είκοσι (120) σε σύνολο Τυποποιημένα Μεταβλητά Συστήματα του ΠΡΟΠΟ παίζονται μόνο στην περιοχή πέντε (5) του δελτίου και προσφέρουν τη δυνατότητα να συμμετέχεις με λιγότερες στήλες απ' ότι θα συμμετείχες αντίστοιχα με πλήρες σύστημα. Συμμετέχεις με λιγότερες στήλες, άρα και με λιγότερο κόστος, με το ποσοστό  όμως επιτυχίας εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις να μην είναι 100% όπως στα πλήρη συστήματα, αλλά λιγότερο, ανάλογα με το τυποποιημένο μεταβλητό σύστημα που έχεις επιλέξει. Αναλυτικές πληροφορίες για την ανάπτυξη των πινάκων των τυποποιημένων Συστημάτων, των πινάκων εύρεσης επιτυχιών αλλά και των ποσοστών επιτυχίας κάθε Συστήματος, μπορείς να ενημερωθείς, είτε από το ειδικό πληροφοριακό έντυπο του παιχνιδιού που υπάρχει στα πρακτορεία, είτε από το  Αυτόνομο Πρόγραμμα Διαλογής που διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας.

 

·          Μεταβλητά συστήματα: Είναι τα συστήματα που αν επαληθευτούν οι προβλέψεις εξασφαλίζουν επιτυχία δεύτερης κατηγορίας (13άρι) και πιθανότητες για επιτυχία πρώτης κατηγορίας (14άρι).

·          Ενισχυμένα μεταβλητά: Είναι τα μεταβλητά συστήματα που έχει ενισχυθεί η ανάπτυξη τους, ώστε να εγγυώνται περισσότερες από μία επιτυχίες δεύτερης κατηγορίας αλλά και οι πιθανότητες για επιτυχία πρώτης κατηγορίας να είναι αυξημένες. Τα συστήματα που τυποποιήθηκαν έχουν πιθανότητες για επιτυχία πρώτης κατηγορίας από 11,1% έως 33,3%.

·          Δυσμετάβλητα: Είναι τα πιο οικονομικά συστήματα, αφού γίνεται μία πολύ μεγάλη οικονομία στηλών, αλλά εγγυώνται επιτυχία τρίτης κατηγορίας και έχουν πιθανότητες για επιτυχία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας.

·            Ενισχυμένα δυσμετάβλητα: Όπως στα μεταβλητά έτσι και στα δυσμετάβλητα υπάρχουν ενισχυμένα συστήματα που εξασφαλίζουν περισσότερες από μία επιτυχίες τρίτης κατηγορίας και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας στις άλλες δύο κατηγορίες.

·          Μεταβλητά υπό όρους: Είναι τα μεταβλητά συστήματα που εξασφαλίζουν επιτυχία δεύτερης κατηγορίας ,υπό την προϋπόθεση ότι θα επαληθευτούν κάποιοι όροι που τέθηκαν για την ανάπτυξη τους. Υπάρχει ποικιλία όρων που μπορούν να τεθούν. Στα τυποποιημένα συστήματα αυτής της μορφής οι όροι αναφέρονται ρητά στον πίνακα κάθε συστήματος και αφορούν μόνο τα πρώτα, δεύτερα και τρίτα σημεία. Τα μεταβλητά συστήματα υπό όρους τα οποία τυποποιήθηκαν, ανάλογα με τους όρους με τους οποίους αναπτύχθηκαν, διακρίνονται σε:

 

1.     Μεταβλητά Παραγώγων: Είναι τα συστήματα των οποίων οι όροι αναφέρονται στα πρώτα, στα δεύτερα και στα τρίτα σημεία και σε παράγωγα με μεμονωμένο αριθμό ζητουμένων σημείων και με εύρος.

 

2.     Μεταβλητά Βασικής Στήλης: Είναι εκείνα τα συστήματα, των οποίων οι όροι αναφέρονται μόνο στα πρώτα σημεία και χωρίζονται σε μεμονωμένο αριθμό καλυπτόμενων λαθών και σε εύρος.

 

Δυνατότητα Ακύρωσης Επιλογών

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξεις όλο το δελτίο.

 

Συμμετοχή στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω δελτίου ΠΡΟΠΟ


Στο κάτω μέρος του δελτίου ΠΡΟΠΟ, υπάρχει περιοχή που επιτρέπει τη συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ.