Στο έντυπο δελτίο διακρίνουμε τα εξής:

- Οκτώ (8) Περιοχές Πρόβλεψης
- Περιοχή Αναγραφής των Αγώνων
- Περιοχή ΠΡΟΤΟ

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο των 30 αριθμών που αντιστοιχούν σε 30 ποδοσφαιρικούς αγώνες
- περιοχή Κωδικών Συστημάτων
- πεδίο 'Άκυρο

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στοενημερωτικό φυλλάδιο):

- Απλές Στήλες
- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)
- Τυποποιημένα Συστήματα (Συστήματα Μειωμένης Ανάπτυξης)
- Συστήματα Συνδυασμών
- Πλήθος συνεχόμενων αριθμών ΠΡΟΤΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Όψη Προβλέψεων (258 KB)

Όψη Πληροφοριών (261 KB)