ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

Α. Απλή Στήλη και Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

Απλή Στήλη: Η ελάχιστη επιλογή είναι μία στήλη (απλή στήλη), επιλέγοντας  οκτώ (8) αριθμούς στο πεδίο των τριάντα (30) αριθμών.

Σύστημα πλήρους Ανάπτυξης: Επιλέγοντας  περισσότερους από οκτώ (8) αριθμούς στο πεδίο των τριάντα (30) αριθμών.

Συμμετοχή με απλές στήλες

Συμμετοχή με Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

Β. Τυποποιημένο Σύστημα

Τα τυποποιημένα Συστήματα του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, προσφέρουν τη δυνατότητα να συμμετέχεις με λιγότερες στήλες απ' ότι θα συμμετείχες αντίστοιχα με πλήρες σύστημα. Συνολικά προσφέρονται σαράντα πέντε (45) τυποποιημένα συστήματα από τα οποία τα δέκα τρία (13) είναι αυτόνομα ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συστήματα συνδυασμών. Συμμετέχεις με λιγότερες στήλες, άρα και με λιγότερο κόστος, με το ποσοστό  όμως επιτυχίας εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις να μην είναι 100% όπως στα πλήρη συστήματα, αλλά λιγότερο, ανάλογα με το τυποποιημένο σύστημα που έχεις επιλέξει. Ο πίνακας των τυποποιημένων συστημάτων βρίσκεται στην πίσω όψη του δελτίου όπου αναγράφονται οι κωδικοί αυτών με τις αντίστοιχες επιλογές σε αριθμούς και στήλες που προκύπτουν για κάθε σύστημα. Τα αυτόνομα τυποποιημένα συστήματα μπορούν να παιχτούν σε οποιαδήποτε περιοχή του δελτίου και διακρίνονται από το χαρακτηριστικό των ζητουμένων τους που είναι οκτώ (8). Ο κωδικός του συστήματος συμπληρώνεται με τη χρήση του πεδίου «Κωδικοί».  Αναλυτικές πληροφορίες για τα τυποποιημένα Συστήματα, μπορείς να πληροφορηθείς είτε από το ειδικό πληροφοριακό έντυπο του παιχνιδιού, είτε από τον πράκτορα είτε από το  Αυτόνομο Πρόγραμμα Διαλογής που διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας.

Συμμετοχή με το Τυποποιημένο Σύστημα με κωδ. 89 (επιλεγμένοι αριθμοί 11 / στήλες 10)

Γ. Συστήματα Συνδυασμών ΑxΒ έως και AxBxΓxΔxΕxΖxΗxΘ

Τα συστήματα Συνδυασμών στο ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδυάσεις τις επιλογές σου σε δύο (2) έως και οκτώ (8) περιοχές του δελτίου. Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από τον αριθμό των ζητουμένων που θα επαληθευτούν σε κάθε περιοχή το οποίο θα είναι 100% εφόσον επαληθευτούν τα ζητούμενα κάθε περιοχής. Τα ζητούμενα συμπληρώνονται στο πεδίο «Κωδικοί» κάθε περιοχής. Η συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών είναι πάντα της μορφής ΑΧΒ έως και AxBxΓxΔxΕxΖxΗxΘ και γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 

1.     Σε κάθε Σύστημα Συνδυασμών θα πρέπει το άθροισμα των ζητουμένων σε όλες τις συμπληρωμένες περιοχές να είναι 8 (παιχνίδι ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 8 από 30)

2.     Οι επιλεγμένοι αριθμοί να μην υπερβαίνουν τους 30

3.     Σε κάθε περιοχή από το πεδίο των 30 αριθμών, συμπληρώνονται διαφορετικοί αριθμοί.

 

Οι υπόλοιπες περιοχές πέρα των περιοχών ανάπτυξης του συστήματος μένουν υποχρεωτικά κενές.

Συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών Πλήρους Ανάπτυξης

Α. περιοχή - ζητούμενα 5 από 5 / 1 στήλη

Β. περιοχή - ζητούμενα 2 από 3 / 3 στήλες

Γ. περιοχή - ζητούμενα 1 από 1 / 1 στήλη

Συμμετοχή με Σύστημα Συνδυασμών Πλήρους Ανάπτυξης και Τυποποιημένου
 

Α. περιοχή - ζητούμενα 5 από 9 / 9 στήλες (με τη χρήση του τυποποιημένου συστήματος με κωδ. 27)
Β. περιοχή - ζητούμενα 3 από 3 / 1 στήλη

Δυνατότητα Ακύρωσης Επιλογών

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξεις όλο το δελτίο.

Συμμετοχή στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω δελτίου ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ


Στο κάτω μέρος του δελτίου ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, υπάρχει περιοχή που επιτρέπει τη συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ.

Οι επιλογές στην περιοχή  αυτή λειτουργούν αθροιστικά. Μπορείς να παίξεις έως και 1936 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ. Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ σημειώσεις στην περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500, τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525 συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση συμμετοχής στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,  παράγονται δύο (2) ξεχωριστά ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ένα για κάθε παιχνίδι.