Στο έντυπο δελτίο διακρίνεις τα εξής:

- Πέντε (5) Περιοχές Πρόβλεψης (Α, Β, Γ, Δ, Ε)

- Περιοχή Συνεχόμενων / Μελλοντικών Κληρώσεων

 

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο επιλογής ψηφίων του αριθμού

- πεδίο επιλογής παιχνιδιού

- πεδίο Πολλαπλασιαστή

- πεδίο Τυχαία Επιλογή

- πεδίο 'Άκυρο

 

Στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν (με τον τρόπο που ισχύει σήμερα ή περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο):

- Απλές Στήλες

- Πλήρη Συστήματα (Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης)

- Πολλαπλασιαστή

- Τυχαία Επιλογή

- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΔΕΛΤΙΟΥ SUPER 3

Όψη Προβλέψεων (1.320 KB)

 

Όψη Πληροφοριών (777 KB)