Α. Απλή Στήλη και Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

 

Απλή Στήλη: Η ελάχιστη επιλογή είναι μία στήλη (απλή στήλη), επιλέγοντας για τον αντίστοιχο τύπο  παιχνιδιού, έναν (1) μόνο αριθμό στις τρεις στήλες επιλογής αριθμών (από 0 έως 9).

Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης: Επιλέγοντας για τον αντίστοιχο τύπο  παιχνιδιού, περισσότερους από έναν (1) αριθμούς, στις τρεις στήλες επιλογής αριθμών (από 0 έως 9).

 

Συμμετοχή με απλές στήλες


 

Συμμετοχή με Σύστημα Πλήρους Ανάπτυξης

 

Μόνο στην επιλογή παιχνιδιού με τριψήφιο αριθμό έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις μαζί τις επιλογές «ΜΕ ΣΕΙΡΑ» και «ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ»

 

 

Δυνατότητα Επιλογής Τυχαίων Αριθμών

Το πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή' προσφέρεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης:

Επιλέγοντας ‘ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ' και ένα ψηφίο από το 1 έως το 9 στην 1η στήλη του πεδίου επιλογής αριθμών, η Τερματική Μηχανή παράγει αντίστοιχο πλήθος τυχαίων τριψήφιων αριθμών για το παιχνίδι που έχεις επιλέξει. Αν δεν επιλεγεί κανένα ψηφίο τότε δημιουργείται μια τυχαία στήλη για το επιλεγμένο παιχνίδι.

 


Πολλαπλασιαστής Δελτίου

Ο πολλαπλασιαστής  πολλαπλασιάζει τις στήλες συμμετοχής και βρίσκεται σε κάθε περιοχή συμπλήρωσης με επιλογές 2, 3, 5, 10, 20, 50, οι οποίες λειτουργούν αθροιστικά.

 

 

Δυνατότητα Συμμετοχής σε Συνεχόμενες ή / και Μελλοντικές Κληρώσεις

Με το ίδιο δελτίο μπορείς να συμμετέχεις έως και σε 400 συνεχόμενες κληρώσεις,  ξεκινώντας από την τρέχουσα ή από μελλοντική κλήρωση (έως και 201 κληρώσεις μετά την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι επιλογές λειτουργούν αθροιστικά.

 

Δυνατότητα Ακύρωσης Επιλογών

Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ' σε μια ή περισσότερες περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής (περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξεις όλο το δελτίο.