ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Συμπλήρωση Δελτίου ( Παράδειγμα 1)
 
ΝΙΚΗΤΗΣ – Απλή Συμμετοχή

ΤΟΠΟΣ: 30 - ΑΓΩΝΑΣ: 1
Στοίχημα: ΝΙΚΗΤΗΣ
Συμμετέχοντες ένας: ο 5
Θέση: 1η ο 5 
Στήλες: 1
Κόστος: € 0,30

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην κυνοδρομία (Τόπος 30, Αγώνας 1) στην 1η  θέση (Νικητής) θα τερματίσει ο 5.

 

Συνδυασμοί Νικητής ένας : «5».

 

 

 

Συμπλήρωση Δελτίου (Παράδειγμα 2)

ΝΙΚΗΤΗΣ – Σύστημα

ΤΟΠΟΣ: 30 - ΑΓΩΝΑΣ: 12
Στοίχημα: ΝΙΚΗΤΗΣ
Συμμετέχοντες τρεις: οι 1, 3 και 5
Θέση: 1η οι 1, 3 και 5 
Πολλαπλασιαστής:10
Στήλες: 3χ10=30

Κόστος: € 9

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην κυνοδρομία (Τόπος 30, Αγώνας 12) θα τερματίσει στην 1η θέση (Νικητής) ένας από τους 1,3 ή 5.

 

Συνδυασμοί Νικητής τρεις: «1», «3» και «5».

 
 
 
Συμπλήρωση Δελτίου ( Παράδειγμα 3)
 
ΝΙΚΗΤΗΣ / ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ – Απλή Συμμετοχή

ΤΟΠΟΣ: 31 - ΑΓΩΝΑΣ: 3
Στοίχημα: ΝΙΚΗΤΗΣ και ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ
Συμμετέχοντες ένας: ο 2
Θέση: 1η ο 2
Στήλες: 2
Κόστος: € 0,60

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην κυνοδρομία, (Τόπος 31, Αγώνας 3) ο 2  θα τερματίσει στην 1η θέση (Νικητής) ή σε Αμειβόμενη θέση (2η  ή  3η ).

- Εάν τερματίσει στην 1η θέση τότε κερδίζεις τα στοιχήματα και για το Νικητής και για το Αμειβόμενος.

- Εάν τερματίσει στη 2η ή στην 3η (εικονική) τότε κερδίζεις μόνο το στοίχημα για το Αμειβόμενος.

Συνδυασμοί Νικητής ένας : «2».

Συνδυασμοί Αμειβόμενος ένας: «2».

 


Συμπλήρωση Δελτίου (Παράδειγμα 4)

 
ΝΙΚΗΤΗΣ / ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ – Σύστημα

ΤΟΠΟΣ: 10 - ΑΓΩΝΑΣ: 7  Στοίχημα ΝΙΚΗΤΗΣ και ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΣ. Συμμετέχοντες δύο: οι 3 και 4
Θέση: 1η  οι 3 και 4 
Στήλες: 4
Κόστος: € 1,20

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι ένας από τους 3 ή 4 θα τερματίσει στην 1η θέση (Νικητής) ή σε Αμειβόμενη θέση(2η).

 

Συνδυασμοί Νικητής δύο: «3» και «4».

Συνδυασμοί Αμειβόμενος δύο: «3» και «4». 

 
 
 

Συμπλήρωση Δελτίου ( Παράδειγμα 5)
 
 
ΦΟΡΚΑΣΤ – Απλή Συμμετοχή

ΤΟΠΟΣ: 30 - ΑΓΩΝΑΣ: 4
Στοίχημα: ΦΟΡΚΑΣΤ
Συμμετέχοντες δύο: οι 3 και ο 4
Θέση: 1η ο 3
Θέση: 2η ο 4
Στήλες: 1
Κόστος: € 0,30

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ο 3 και στη 2η θέση ο 4.

Συνδυασμοί Φορκάστ ένας: «3/4».


Συμπλήρωση Δελτίου (Παράδειγμα 6)

 
ΦΟΡΚΑΣΤ – Σύστημα

ΤΟΠΟΣ: 30 - ΑΓΩΝΑΣ: 4
Στοίχημα: ΦΟΡΚΑΣΤ
Συμμετέχοντες τέσσερις: Οι 2, 3, 4 και 5
Θέση: 1η οι 3 και 5
Θέση: 2η οι 2 και 4
Στήλες: 4

Κόστος: € 1,20

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ένας από τους 3 ή 5 και στη 2η θέση ένας από τους 2 ή 4.

Συνδυασμοί Φορκάστ τέσσερις: «3/2», «3/4», «5/2» και «5/4». 

 
 
 
 

Συμπλήρωση Δελτίου (Παράδειγμα 7)

 
 
ΤΡΙΚΑΣΤ – Απλή Συμμετοχή

ΤΟΠΟΣ: 30 - ΑΓΩΝΑΣ: 5
Στοίχημα: ΤΡΙΚΑΣΤ
Συμμετέχοντες τρεις: Οι 3, 4 και 5
Θέση: 1η ο 5
Θέση: 2η ο 4
Θέση: 3η ο 3
Στήλες: 1
Κόστος: € 0,30Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ο 5, στη 2η θέση ο 4 και στην 3η θέση ο 3.

Συνδυασμοί Τρικάστ ένας: «5/4/3».

 

Συμπλήρωση Δελτίου ( Παράδειγμα 8)
 
 
ΤΡΙΚΑΣΤ – Σύστημα

ΤΟΠΟΣ: 30 - ΑΓΩΝΑΣ: 5
Στοίχημα: ΤΡΙΚΑΣΤ
Θέση: 1η οι  2 και 5
Θέση: 2η ο  4
Θέση: 3η οι 1 και 3
Στήλες: 4
Κόστος: € 1,20


Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι ένας από τους 2 ή 5 θα τερματίσει στην 1η θέση, ο  4  στη 2η θέση και ένας από τους 1 ή 3 στην τρίτη θέση.

Συνδυασμοί Τρικάστ τέσσερις: «2/4/1», «2/4/3», «5/4/1» και «5/4/3»

 

Πεδίο επιλογής ΟΛΟΙ

Με την επιλογή ΟΛΟΙ επιλέγεις όλους τους συμμετέχοντες και ότι ένας από αυτούς θα τερματίσει στη Συγκεκριμένη Θέση  (Παραδείγματα 9 και 10).

 

 
 
 


Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 9)
ΦΟΡΚΑΣΤ – ΟΛΟΙ

ΤΟΠΟΣ: 10 - ΑΓΩΝΑΣ: 7
Στοίχημα: ΦΟΡΚΑΣΤ
Θέση: 1η ο 3
Θέση: 2η οι 1, 2, 4, 5, και 6
ή Θέση:   ΟΛΟΙ (οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 1, 2, 4, 5, και 6)
Στήλες: 5
Κόστος: € 1,50Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ο 3 και στη 2η θέση ένας από τους 1,2,4,5, και 6.

Συνδυασμοί Φορκάστ πέντε: «3/1», «3/2», «3/4», «3/5» και «3/6».

 

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 10)
ΤΡΙΚΑΣΤ – ΟΛΟΙ

ΤΟΠΟΣ: 19 - ΑΓΩΝΑΣ: 10
Στοίχημα: ΤΡΙΚΑΣΤ
Θέση: 1η ο 3
Θέση: 2η ο 1
Θέση: 3η οι 2, 4, 5 και 6
ή Θέση  : ΟΛΟΙ (οι υπόλοιποι συμμετέχοντες 2, 4, 5, και 6)
Στήλες: 4

Κόστος: € 1,20

 

Στο παράδειγμα πρόβλεψες ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ο 3, στη 2η θέση ο 1 και στην 3η θέση ένας από τους 2, 4, 5, και 6.

Συνδυασμοί Τρικάστ τέσσερις: «3/1/2», «3/1/4», «3/1/5» και «3/1/6».

 
 
Πεδίο επιλογής ΟΛΕΣ

 

Με την επιλογή ΟΛΕΣ επιλέγεις τους συμμετέχοντες ότι θα τερματίσουν σε οποιαδήποτε από τις κερδίζουσες θέσεις ανάλογα με τον τύπο στοιχηματισμού (Φορκάστ,Τρικάστ ή Τρίο) (Παραδείγματα 11 και 12).

 

 
 
 
 
Συμπλήρωση Δελτίου  ( Παράδειγμα 11)
ΦΟΡΚΑΣΤ – ΟΛΕΣ
 

ΤΟΠΟΣ: 31 - ΑΓΩΝΑΣ: 5
Στοίχημα: ΦΟΡΚΑΣΤ
Θέση: 1η οι 2 και 3
Θέση: 2η οι 2 και 3
ή Θέση: ΟΛΕΣ (1η ή 2η αντίστοιχα)
Στήλες: 2

Κόστος: € 0,60


Στο παράδειγμα προβλέπεις ότι ένας από τους δύο θα τερματίσει στην 1η θέση και ο άλλος στη 2η θέση

Συνδυασμοί Φορκάστ δύο: «2/3» και «3/2».

 

 

Συμπλήρωση Δελτίου  ( Παράδειγμα 12)
ΤΡΙΚΑΣΤ – ΟΛΕΣ


ΤΟΠΟΣ: 31 - ΑΓΩΝΑΣ: 9
Στοίχημα: ΤΡΙΚΑΣΤ
Θέση: 1η οι 1, 3 και 5
Θέση: 2η οι 1, 3 και 5
Θέση: 3η οι 1, 3 και 5
ή Θέσεις: ΟΛΕΣ (1η ,2η ή 3η αντίστοιχα)
Πολλαπλασιαστής:10
Στήλες: 6χ10=60

Κόστος: € 18


Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ένας από τους 1, 3 ή 5, στη 2η θέση ένας από τους 1, 3 ή 5 και στην 3η θέση ένας από τους 1, 3 ή 5 αντίστοιχα.

Συνδυασμοί Τρικάστ έξι: «1/3/5», «1/5/3», «3/1/5», «3/5/1», «5/1/3», «5/3/1».

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ

Δηλώνεις τους συμμετέχοντες στην περιοχή ΟΛΕΣ και στην περιοχή Στάνταρ δηλώνεις Σ κάτω από τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες, που προβλέπει ότι θα τερματίσουν σε οποιαδήποτε κερδίζουσα θέση ανάλογα με τον τύπο στοιχήματος.

 

Ως αποτέλεσμα, από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που παράγονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συνδυασμοί που περιέχουν τους συμμετέχοντες Στάνταρ.

 

Η επιλογή Στάνταρ έχει εφαρμογή Μόνο στα παιχνίδια Φορκάστ,Τρικάστ & Τρίο και συνδυάζεται Μόνο με το πεδίο ΟΛΕΣ.
 
Κανόνες για ΦΟΡΚΑΣΤ
 
 
Κανόνες για ΤΡΙΚΑΣΤ-ΤΡΙΟ
 
 
 
 
Συμπλήρωση Δελτίου  ( Παράδειγμα 13)
ΦΟΡΚΑΣΤ – ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ
 


ΤΟΠΟΣ: 31 - ΑΓΩΝΑΣ: 12
Στοίχημα: ΦΟΡΚΑΣΤ
Θέση: 1η οι 1, 2, 3 και 4
Θέση: 2η οι 1, 2, 3 και 4
ή Θέσεις: ΟΛΕΣ (1η ή 2η  αντίστοιχα)
Στάνταρ συμμετέχοντες (υποχρεωτικά σε μία από τις 2 θέσεις)ένας: ο 4 
Στήλες: 6

Κόστος: € 1,80


Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι:

α) στην 1η θέση θα τερματίσει ο 4 (Στάνταρ) και στη 2η θέση ένας από τους 1,2 ή 3

β) ότι στη 2η θέση θα τερματίσει ο 4 (Στάνταρ) και στην 1η θέση ένας από τους 1,2 ή 3.

Συνδυασμοί Φορκάστ έξι: «4/1», «4/2», «4/3», «1/4», «2/4», «3/4».

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 14)
ΤΡΙΚΑΣΤ – ΜΕ ΣΤΑΝΤΑΡ


ΤΟΠΟΣ: 31 - ΑΓΩΝΑΣ: 12
Στοίχημα: ΤΡΙΚΑΣΤ
Θέση: 1η οι 1, 2, 3, 4 και 5
Θέση: 2η οι 1, 2, 3, 4 και 5
Θέση: 3η οι 1, 2, 3, 4 και 5
Θέσεις: ΟΛΕΣ (1η, 2η ή 3η  αντίστοιχα)
Στάνταρ συμμετέχοντες (υποχρεωτικά σε μία από τις 3 θέσεις)ένας: ο 5
Στήλες: 36

Κόστος: € 10,80


Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι:

α) στην 1η θέση θα τερματίσει ο 5 (Στάνταρ) και στη 2η και 3η θέση ένας από τους 1, 2, 3 ή 4 αντίστοιχα ή

β) στη 2η θέση θα τερματίσει ο 5 (Στάνταρ) και στην 1η και 3η θέση ένας από τους 1, 2, 3 ή 4 αντίστοιχα ή

γ) στην 3η θέση θα τερματίσει ο 5 (Στάνταρ) και στην 1η και 2η θέση ένας από τους 1, 2, 3 ή 4 αντίστοιχα.

Συνδυασμοί Τρικάστ τριάντα έξι:  

«5/1/2», «5/1/3», «5/1/4», «5/2/1», «5/2/3», «5/2/4», «5/3/1», «5/3/2», «5/3/4», «5/4/1», «5/4/2», «5/4/3», «1/5/2», «1/5/3», «1/5/4», «2/5/1», «2/5/3», «2/5/4», «3/5/1», «3/5/2», «3/5/4», «4/5/1», «4/5/2», «4/5/3», «1/2/5», «1/3/5», «1/4/5», «2/1/5», «2/3/5», «2/4/5», «3/1/5», «3/2/5», «3/4/5», «4/1/5», «4/2/5», «4/3/5».

 

 
 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 15)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ: 10 - ΑΓΩΝΑΣ: 7
Στοιχήματα: ΝΙΚΗΤΗΣ, ΦΟΡΚΑΣΤ, ΤΡΙΚΑΣΤ
Θέση: 1η οι 4 και 5
Θέση: 2η οι 3 και 4
Θέση: 3η οι 2 και 5
Στήλες: 9

Κόστος: € 2,70
 

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ένας από τους 4 και 5, στη 2η θέση θα τερματίσει ένας από τους 3 και 4 και στην 3η θέση θα τερματίσει ένας από τους 2 και 5.

Συνδυασμοί Νικητής δύο: «4», «5».

Συνδυασμοί Φορκάστ τρεις: «4/3», «5/3», «5/4».

Συνδυασμοί Τρικάστ τέσσερις: «4/3/2», «4/3/5», «5/3/2», «5/4/2».

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 16)

 

ΤΟΠΟΣ: 35 - ΑΓΩΝΑΣ: 08
Στοίχημα: ΤΡΙΟ

Θέση: 1η οι 2, 3, και 4
Θέση: 2η οι 2, 3, και 4
Θέση: 3η οι 2, 3, και 4
Θέσεις: ΟΛΕΣ

Στο παράδειγμα προβλέπεις ότι ο συνδυασμός ΤΡΙΟ είναι 2,3,4 δηλαδή οι συμμετέχοντες 2,3,4 θα τερματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις ανεξαρτήτως σειράς.

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 17)

 

ΤΟΠΟΣ: 08 - ΑΓΩΝΑΣ: 11
Θέση 1η: 2 ,3 ή 4
Στοιχήματα: Νικητής – Τρίο

Θέση: 1η οι 2, 3, και4
Θέση: 2η οι 2, 3, και4
Θέση: 3η οι 2, 3, και4
Θέσεις: ΟΛΕΣ

Στο παράδειγμα προέβλεψες ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ένας από τους 2,3,4 και ο συνδυασμός ΤΡΙΟ είναι 2,3,4 δηλαδή οι συμμετέχοντες 2,3,4 θα τερματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις ανεξαρτήτως σειράς.
Συνδυασμοί Νικητής τρεις: «2», «3», «4».
Συνδυασμοί Τρίο ένας : 2,3,4 ανεξαρτήτως σειράς.

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 18)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΟΠΟΣ: 35 - ΑΓΩΝΑΣ: 9
Στοιχήματα: Φορκάστ, Τρίκαστ, Τρίο

Θέση: 1η οι 2, 3, και 4
Θέση: 2η οι 2, 3, και 4
Θέση: 3η οι 2, 3, και 4
Θέσεις: ΟΛΕΣ

Στο παράδειγμα προέβλεψες ότι:
1. Φορκαστ : στην 1η και 2η θέση θα τερματίσει ένας από τους συμμετέχοντες 2,3,4 (6 στήλες)
2. Τρίκαστ: Στην 1η, 2η και 3η θέση θα τερματίσει ένας από τους 2,3,4 (6 στήλες)
3.Τρίο:  Στην 1η, 2η και 3η θέση θα τερματίσει ένας από τους 2,3,4  ανεξαρτήτως σειράς
Συνδυασμοί Φορκάστ έξι: «2/3», «2/4», «3/2», «3/4», «4/2», «4/3».
Συνδυασμοί Τρικάστ έξι : «2/3/4», «2/4/3», «3/2/4», «3/4/2», «4/2/3», «4/3/2»
Συνδυασμοί Τρίο ένας : 2,3,4 ανεξαρτήτως σειράς.

 

Παρακάτω βλέπεις παραδείγματα των Νέων Στοιχηματικών Δυνατοτήτων

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 19)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

 

Παράδειγμα Συμπλήρωσης Δελτίου σε μελλοντική πραγματική κυνοδρομία με εγγυημένες αποδόσεις :

Στοιχήματα: Νικητής –Αμειβόμενος  – Τρίο (Μη τρέχουσας κυνοδρομίας)

ΤΟΠΟΣ: 10 - ΑΓΩΝΑΣ: 11
Θέση 1η  ή 2η ή 3η : 2 ,3 ή 4
Θέσεις: ΟΛΕΣ

Στο παράδειγμα προέβλεψες ότι στην 1η θέση θα τερματίσει ένας από τους 2,3,4 και στη 2η ή 3η θέση θα τερματίσει ένας από τους 2,3,4. Ο συνδυασμός ΤΡΙΟ είναι 2,3,4 δηλαδή οι συμμετέχοντες 2,3,4 θα τερματίσουν στις 3 πρώτες θέσεις ανεξαρτήτως σειράς.

Συνδυασμοί Νικητής τρεις: «2», «3», «4».
Συνδυασμοί Αμειβόμενος τρεις: «2», «3», «4».
Συνδυασμοί Τρίο ένας : 2,3,4 ανεξαρτήτως σειράς.

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 20)

Παράδειγμα Συμπλήρωσης Δελτίου σε συνεχόμενες εικονικές κυνοδρομίες:

Στοιχήματα: Νικητής –Αμειβόμενος  (Συμμετοχή σε συνεχόμενες κυνοδρομίες)

ΤΟΠΟΣ: 34 - ΑΓΩΝΑΣ: 13
Συνεχόμενες Κυνοδρομίες: 5 συμπεριλαμβανομένης της
τρέχουσας (ή της αρχικά επιλεγμένης)

Στο παράδειγμα στοιχημάτισες στην κυνοδρομία 34-13 το στοίχημα Ν-Α για τους συμμετέχοντες 2,3 και 4. Με τις ίδιες επιλογές συμμετέχεις και στις επόμενες 4 εικονικές κυνοδρομίες. Στο δελτίο η συμπλήρωση των συνεχόμενων συμμετοχών λειτουργεί αθροιστικά δηλαδή στο παράδειγμά μας έχουμε επιλέξει 2 και 3 δηλαδή 5 συμμετοχές.

Συνδυασμοί Νικητής τρεις: «2», «3», «4».
Συνδυασμοί Αμειβόμενος τρεις: «2», «3», «4»

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 21)

 

Παράδειγμα Συμπλήρωσης Δελτίου με Παρολί.

1ος αγώνας : ΤΟΠΟΣ: 34 - ΑΓΩΝΑΣ: 02
Θέση 1η  : 1, 2 ή 3

2ος αγώνας : ΤΟΠΟΣ: 35 - ΑΓΩΝΑΣ: 02
Θέση 1η  : 1 (επιλογή ΣΤΑΝΤΑΡ)

3ος αγώνας : ΤΟΠΟΣ: 33 - ΑΓΩΝΑΣ: 03
Θέση 1η  : 1 (επιλογή ΣΤΑΝΤΑΡ)

4ος αγώνας : ΤΟΠΟΣ: 34 - ΑΓΩΝΑΣ: 03
Θέση 1η  : 1, 2 ή 3

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι:

α) στον αγώνα 34-02 στην  1η θέση θα τερματίσει o1ος ή ο 2ος ή ο 3ος συμμετέχων

β) στον αγώνα 35-02 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 1ος συμμετέχων (Στάνταρ)

γ) στον αγώνα 33-03 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 1ος συμμετέχων (Στάνταρ)

δ) στον αγώνα 34-03 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 1ος ή ο 2ος ή ο 3ος συμμετέχων

Συνδυασμοί Νικητής εννέα: «1/1/1/1», «1/1/1/2», «1/1/1/3», «2/1/1/1», «2/1/1/2», «2/1/1/3», «3/1/1/1», «3/1/1/2», «3/1/1/3»

Εάν δε σημειώσεις κανένα σημείο στην περιοχή του πολλαπλασιαστή τότε ο πολλαπλασιαστής είναι ίσος με την μονάδα (1). Επίσης έχεις την δυνατότητα να συμπληρώσεις μέχρι 3 επιλογές που πολλαπλασιαζόμενες μεταξύ τους ορίζουν τον τελικό πολλαπλασιαστή του δελτίου.

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 22)

 

Στοίχημα: Παρολί με 2 αγώνες:

ΤΟΠΟΣ: 03 - ΑΓΩΝΑΣ: 06
Θέση: 1η ο 1

ΤΟΠΟΣ: 07 - ΑΓΩΝΑΣ: 06
Θέση: 1η ο 2

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι:

α) στον αγώνα 03-06 στην  1η θέση θα τερματίσει o1ος συμμετέχων

β) στον αγώνα 07-06 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 2ος συμμετέχων

Συνδυασμοί Νικητής ένας: «1/2»

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 23)

Παράδειγμα Συμπλήρωσης Δελτίου Παρολί με Σύστημα:

ΤΟΠΟΣ: 07 - ΑΓΩΝΑΣ: 06
Θέση 1η ο 1

ΤΟΠΟΣ: 03 - ΑΓΩΝΑΣ: 07
Θέση 1η ο 2

ΤΟΠΟΣ: 07 - ΑΓΩΝΑΣ: 07
Θέση 1η ο 3

ΤΟΠΟΣ: 03 - ΑΓΩΝΑΣ: 08
Θέση 1η ο 4

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι:

α) στον αγώνα 07-06 στην  1η θέση θα τερματίσει o1ος συμμετέχων

β) στον αγώνα 03-07 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 2ος συμμετέχων
γ) στον αγώνα 07-07 στην  1η θέση θα τερματίσει o3ος συμμετέχων

δ) στον αγώνα 03-08 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 4ος συμμετέχων
και ζητάς όλες τις δυνατές δυάδες.

Συνδυασμοί Νικητής έξι: «1/2», «1/3», «1/4», «2/3», «2/4», «3/4»

 

Συμπλήρωση Δελτίου  (Παράδειγμα 24)

Παράδειγμα Συμπλήρωσης Δελτίου Παρολί με Σύστημα και Στάνταρ

ΤΟΠΟΣ: 34 - ΑΓΩΝΑΣ: 02
Θέση: 1η οι 1,2,3

ΤΟΠΟΣ: 35 - ΑΓΩΝΑΣ: 02
Θέση: 1η ο 1 (επιλογή ΣΤΑΝΤΑΡ)

ΤΟΠΟΣ: 33 - ΑΓΩΝΑΣ: 02
Θέση: 1η οι 1(επιλογή ΣΤΑΝΤΑΡ)

ΤΟΠΟΣ: 34 - ΑΓΩΝΑΣ: 03
Θέση: 1η ο 1,2,3

Όταν ένας αγώνας έχει επιλεγεί ως ΣΤΑΝΤΑΡ θα εκτυπώνεται το σύμβολο # στην απόδειξη συμμετοχής π.χ. (#35-02) , (#33-03)

Στο παράδειγμα έχεις προβλέψει ότι:

α) στον αγώνα 34-02 στην  1η θέση θα τερματίσει ένας από τους  1,2 ή 3

β) στον αγώνα 35-02 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 1 (Στάνταρ)

γ) στον αγώνα 33-02 στην 1η θέση θα τερματίσει ο 1 (Στάνταρ)

δ) στον αγώνα 34-03 στην 1η θέση θα τερματίσει ένας από τους 1,2 ή 3

σε Σύστημα 1,2

Συνδυασμοί Νικητής δεκαπέντε: «1/1/», «1/2», «1/3», «2/1», «2/2», «2/3», «3/1», «3/2», «3/3», «1», «2», «3», «1», «2», «3», στους οποίους προσθέτεις στο τέλος και τους δύο Στάνταρ αγώνες.

 

 

  Παράδειγμα 1

 

 

 

 

   Παράδειγμα 2

 

 

   Παράδειγμα 3

 

 

 

 

   Παράδειγμα 4

 

 

 

 

   Παράδειγμα 5

 

 

   Παράδειγμα 6

 

 

 

   Παράδειγμα 7

 

 

 

 

   Παράδειγμα 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Παράδειγμα 9

 

 

 

   Παράδειγμα 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Παράδειγμα 11

 

 

 

   Παράδειγμα 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Παράδειγμα 13

 

 

 

 

 

 

   Παράδειγμα 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Παράδειγμα 15

 

 

 

 

 

   Παράδειγμα 16

 

   Παράδειγμα 17

 

   Παράδειγμα 18

 

 

   Παράδειγμα 19

   Παράδειγμα 20

 

   Παράδειγμα 21

 

 

 

 

 

   Παράδειγμα 22

 

 

 

 

   Παράδειγμα 23

 

 

 

   Παράδειγμα 24