ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης
5 Δεκεμβρίου 1990

Ημερομηνία Αναμόρφωσης
26 Ιανουαρίου 2009

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Το ΛΟΤΤΟ είναι ένα παιχνίδι τύχης με επιλογή αριθμών (Αριθμολαχείο). Αφορά στην ακριβή πρόβλεψη έξι (6) αριθμών που κληρώνονται από μία σειρά σαράντα εννέα (49) αριθμών, από το 1 μέχρι και το 49, καθώς επίσης και ενός πρόσθετου αριθμού (έβδομος) ο οποίος κληρώνεται στη συνέχεια από τους εναπομείναντες από την ίδια σειρά των 49 αριθμών και αφορά μόνον στη δεύτερη κατηγορία επιτυχιών, δηλαδή στη νέα κατηγορία 5+1. Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα (πλήρη, τυποποιημένα ή συνδυασμών).

Ποιοι Κερδίζουν
Υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχουσα στήλη που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με τις ορθές προβλέψεις που περιλαμβάνει:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (6άρι).
β) Στη δεύτερη κατηγορία (IΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται, καθώς επίσης και τον πρόσθετο (έβδομο) αριθμό (5+1).
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙII) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους πέντε (5) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (5άρι).
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τέσσερις (4) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (4άρι).
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν τους τρείς (3) από τους έξι (6) πρώτους αριθμούς που κληρώνονται (3άρι).

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας (6άρι) ανέρχεται σε 20,37% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής. Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος στις επιτυχίες των υπόλοιπων 4 κατηγοριών είναι ανά επιτυχία προκαθορισμένα ως ακολούθως:
α)Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (II) διατίθεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) ευρώ.
β)Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) διατίθεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (€ 1.500) ευρώ.
γ)Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (IV) διατίθεται το ποσό των τριάντα (€ 30) ευρώ.
δ)Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) διατίθεται το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 1,50).

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην πρώτη κατηγορία επιτυχιών (I), τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ-ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έξι (6) επιλεγμένους αριθμούς για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
 Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.

Κληρώσεις
Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ διεξάγεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 22:00 το βράδυ περίπου. Οι κληρώσεις μεταδίδονται ζωντανά για το κοινό αποκλειστικά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικοί όροι συμμετοχής με δελτίο
•Η συμμετοχή στις κληρώσεις/διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του καθορισμένου αντιτίμου.
•Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.
•Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην ΟΠΑΠ ΑΕ εάν από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

•Ο κομιστής του δελτίου οφείλει να διαφυλάσσει τα στοιχεία του δελτίου και να μην τα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο.

•Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από τη γνωστοποίηση των στοιχείων του δελτίου του παίκτη προς τρίτους.

 

 

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δέχονται προς επεξεργασία αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2015.

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του ιστότοπου winningscertificates.opap.gr

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις σελίδες ανακοινώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για νεότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τους όρους χρήσης της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Νομικό Πλαίσιο
Γενικός Κανονισμός, Κανονισμός ΛΟΤΤΟ

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη ΛΟΤΤΟ

Ιστορική Αναδρομή - Εξέλιξη Παιχνιδιού
Η ιστορία των λαχείων αρχίζει από τα χρόνια του Μεσαίωνα, αλλά το παιχνίδι ΛΟΤΤΟ εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ιταλία στα 1700 μ.Χ. με την ονομασία "LOTTO DI GENOVA" και με αρχικό συνδυασμό "5 από 90".
Στα επόμενα 100 χρόνια εξαπλώνεται και στη Γερμανία, όπου βρίσκει μεγάλη απήχηση. Το ΛΟΤΤΟ με την σημερινή του μορφή καθιερώθηκε στη Γερμανία το 1955 και στη συνέχεια με διάφορες παραλλαγές εξαπλώθηκε στις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Το ΛΟΤΤΟ έγινε πολύ δημοφιλές στις χώρες που παίζεται. Ο λόγος; Η γοητεία του μεγάλου κέρδους και ο απλός τρόπος που παίζεται, με το χαμηλό σχετικά κόστος συμμετοχής, που διαμορφώνεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες και επιθυμίες μας.
Στη χώρα μας παίχθηκε για πρώτη φορά στις 5 Δεκεμβρίου 1990, με τιμή στήλης 30 δρχ. Από τις 26 Οκτωβρίου 1994 μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 2009 η στήλη κόστιζε € 0,15 και από τις 26 Ιανουαρίου 2009 η τιμή της στήλης διαμορφώνεται στα € 0,50.
Στις 12 Νοεμβρίου 1997, έγινε η αναμόρφωση του ΛΟΤΤΟ σε ΝΕΟ ΛΟΤΤΟ, όπου καθιερώθηκε νέα κατηγορία νικητών (3άρια) καθώς επίσης και κατώτατο όριο κέρδους 100 δραχμών (€ 0,30) για τους νικητές όλων των κατηγοριών.

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 καθιερώθηκε νέα κατηγορία νικητών (5+1), προκαθορισμένα κέρδη ανά επιτυχία (για τις κατηγορίες 5+1,5,4,3) και καταργήθηκε το όριο ελάχιστης συμμετοχής καθώς επίσης και το κατώτατο όριο κέρδους € 0,30 για τις επιτυχίες όλων των κατηγοριών. Επίσης, διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τον παίκτη και καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ