ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης
1η Μαρτίου 1959 (ΠΡΟ-ΠΟ)

Ημερομηνία Αναμόρφωσης
26 Ιανουαρίου 2009

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Το παιχνίδι ΠΡΟΠΟ - ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού που επιλέγει ο συμμετέχων - αφορά στην ακριβή πρόγνωση του αποτελέσματος είτε μόνο των δεκατεσσάρων (14) ποδοσφαιρικών αγώνων που ορίζονται σε κάθε διαγωνισμό του παιχνιδιού είτε των επτά (7) πρώτων ποδοσφαιρικών αγώνων της ίδιας σειράς των δεκατεσσάρων (14) αγώνων του δελτίου. Ως αποτέλεσμα αγώνα θεωρείται είτε η νίκη της πρώτης ομάδας (σύμβολο 1), είτε η νίκη της δεύτερης ομάδας (σύμβολο 2), είτε η ισοπαλία (σύμβολο Χ). Παίζεται είτε με απλές στήλες, είτε με συστήματα.
Κάθε διαγωνισμός του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ως αγώνας είναι δυνατόν να περιληφθεί στο διαγωνισμό ΠΡΟΠΟ και κάθε ημίχρονο αγώνα εξομοιούμενο προς αυτοτελή αγώνα.

Ποιοι Κερδίζουν
Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των δεκατεσσάρων (14) αγώνων (Α' ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ), ανάλογα με τον αριθμό των σωστών προβλέψεων που περιλαμβάνουν, κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για τα αποτελέσματα και των δεκατεσσάρων (14) αγώνων του δελτίου.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για τα αποτελέσματα δεκατριών (13) από τους δεκατέσσερεις (14) αγώνες του δελτίου.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για τα αποτελέσματα δώδεκα (12) από τους δεκατέσσερεις (14) αγώνες του δελτίου.
Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των επτά (7) πρώτων αγώνων (Β' ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ), ανάλογα με τον αριθμό των σωστών προβλέψεων που περιλαμβάνουν, κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για τα αποτελέσματα και των επτά (7) πρώτων αγώνων του δελτίου.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν σωστές προβλέψεις για τα αποτελέσματα έξι (6) από τους επτά (7) πρώτους αγώνες του δελτίου.

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε κάθε διαγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες των επιτυχιών του Α' ΤΥΠΟΥ παιχνιδιού (πρόγνωση των αποτελεσμάτων των 14 αγώνων) ορίζεται σε ποσοστό 53% επί των ακαθάριστων εισπράξεων στον ΤΥΠΟ αυτό μετά την αφαίρεση της αποζημίωσης των πρακτόρων και του ποσοστού που προβλέπεται στο άρθρο 36 του Νόμου 3057/2002 (συνολικά διατίθενται το 41,0432% των ακαθάριστων εισπράξεων) και κατανέμεται στις τρείς κατηγορίες ως ακολούθως:
α)Ποσοστό 48% διατίθεται για τις επιτυχίες της 1ης κατηγορίας (Ι).
β)Ποσοστό 28% διατίθεται για τις επιτυχίες της 2ης κατηγορίας (ΙΙ).
γ)Ποσοστό 24% διατίθεται για τις επιτυχίες της 3ης κατηγορίας (ΙΙΙ).
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε κάθε διαγωνισμό σε όλες κατηγορίες των επιτυχιών του Β' ΤΥΠΟΥ παιχνιδιού (πρόγνωση των αποτελεσμάτων των 7 πρώτων αγώνων) ορίζεται σε ποσοστό 53% επί των ακαθάριστων εισπράξεων στον ΤΥΠΟ αυτό μετά την αφαίρεση της αποζημίωσης των πρακτόρων και του ποσοστού που προβλέπεται στο άρθρο 36 του Νόμου 3057/2002 (συνολικά διατίθενται το 41,0432% των ακαθάριστων εισπράξεων) και κατανέμεται στις δύο κατηγορίες ως ακολούθως:
α)Ποσοστό 67% διατίθεται για τις επιτυχίες της 1ης κατηγορίας (Ι).
β)Ποσοστό 33% διατίθεται για τις επιτυχίες της 2ης κατηγορίας (ΙΙ).
Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως κέρδος σε μία επιτυχία των παραπάνω κατηγοριών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό ανώτερης κατηγορίας επιτυχιών, τα συνολικά διανεμόμενα ποσά στις δύο αυτές κατηγορίες αθροίζονται και διανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των επιτυχιών και των δύο κατηγοριών.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιτυχιών, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο αντίστοιχο διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών (ΤΖΑΚ ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,25 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε επιλογή αποτελέσματος για 14 αγώνες ή επιλογή αποτελέσματος μόνο για τους 7 πρώτους αγώνες. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη του πρώτου χρονικά αγώνα του διαγωνισμού.

Κληρώσεις
Διεξάγονται τρεις διαγωνισμοί ΠΡΟΠΟ κάθε εβδομάδα: ΠΡΟΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, ΠΡΟΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ και ΠΡΟΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Επίσης μεταδίδονται από το Ραδιοφωνικό Σταθμό (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) και από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικοί όροι συμμετοχής με δελτίο
•Η συμμετοχή στις κληρώσεις/διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του καθορισμένου αντιτίμου.
•Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.
•Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην ΟΠΑΠ ΑΕ εάν από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δέχονται προς επεξεργασία αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2015.

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του ιστότοπου winningscertificates.opap.gr

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις σελίδες ανακοινώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για νεότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τους όρους χρήσης της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Νομικό Πλαίσιο
Γενικός Κανονισμός, Κανονισμός ΠΡΟΠΟ

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη ΠΡΟΠΟ

Ιστορική Αναδρομή - Εξέλιξη Παιχνιδιού
Την Κυριακή 1η Μαρτίου 1959 έγινε ο πρώτος διαγωνισμός του ΠΡΟΠΟ, που έμελλε να καταξιωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων σαν ένα λαϊκό παιγνίδι πρόβλεψης και τύχης που γεμίζει με ελπίδα τους παίκτες του και προσφέρει πολλά χρήματα και νέα ζωή στους τυχερούς νικητές του.

Στον 1ο Διαγωνισμό του ΠΡΟΠΟ συμπληρώθηκαν 727.340 στήλες. Το πρώτο δελτίο ΠΡΟΠΟ περιελάμβανε 12 αγώνες. Την ίδια χρονιά, στον 8ο Διαγωνισμό έγινε ρεκόρ στηλών με 4.010.502 στήλες, ένα ρεκόρ που κράτησε για πολλά χρόνια.

Μέχρι τον Μάρτιο του 1965, οπότε οι αγώνες του δελτίου έγιναν 13, είχαμε μόνο δύο κατηγορίες νικητών που μοιράζονταν το 45% των εσόδων κάθε διαγωνισμού. Οι πράκτορες το 1959 κρατούσαν το 5% των εισπράξεων.

Η τιμή της στήλης ήταν 2,50 δραχμές μέχρι και το 1975 οπότε έγινε και η πρώτη αναπροσαρμογή της τιμής της στις 4 δραχμές, ενώ σήμερα κοστίζει 0,25 Ευρώ (85 δρχ.).

Για τριάντα δύο χρόνια, από το 1959 έως το 1990, το ΠΡΟΠΟ ήταν το μοναδικό παιχνίδι που οργάνωνε ο Ο.Π.Α.Π.. Για 32 χρόνια ήταν η μοναδική πηγή εσόδων του Ελληνικού Αθλητισμού. Ήταν το κατεξοχήν λαϊκό παιχνίδι.

Μέχρι το 1995 το ΠΡΟΠΟ ήταν χειρόγραφο και όλες τις φάσεις ανακήρυξης των νικητών τις πραγματοποιούσαν ανθρώπινα χέρια και όχι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπως σήμερα. Η εξέλιξη όμως της τεχνολογίας δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο το μεγάλο αυτό λαϊκό παιχνίδι, το ΠΡΟΠΟ.

Το Μηχανογραφημένο δελτίο ΠΡΟΠΟ, που εισήχθη στην αγορά στις 15 Απριλίου 1995, διαφέρει ριζικά από το παλαιό τόσο στη μορφή όσο και στον τρόπο συμπλήρωσής του. Κυρίως όμως διαφέρει στη διαδικασία επεξεργασίας του, μια επεξεργασία που μέχρι τότε απαιτούσε πολύ χρόνο και από τη στιγμή που η διεκπεραίωσή της βασιζόταν αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα, ήταν φυσικό να υπάρχουν κάποια λάθη ή ακόμα και παραλείψεις (ενστάσεις, κλπ.). Το σύγχρονο πληροφορικό σύστημα της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. καλύπτει πλέον όλο το φάσμα των εργασιών από την κατάθεση των δελτίων μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων, εγγυάται δε την πλήρη ασφάλεια του παιχνιδιού, την ταχύτατη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και το μηδενισμό των λαθών.

Στις 31 Αυγούστου 1997, το ΠΡΟΠΟ αναμορφώθηκε και έγινε ΠΡΟΠΟ με ΣΟΥΠΕΡ 13 προσθέτοντας έναν επιπλέον αγώνα (Σ13), για τη δημιουργία μιας ακόμα κατηγορίας νικητών ΣΟΥΠΕΡ 13. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι 13άρηδες έχουν προβλέψει σωστά και τον επιπλέον αγώνα. Επίσης καθιερώθηκε το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ στο παιχνίδι ΠΡΟΠΟ, για την κατηγορία ΣΟΥΠΕΡ 13 και για όσες κατηγορίες νικητών έχουν μερίδια κάτω από €0,88.

Στις 7 Μαρτίου 2006 καταργείται το Σούπερ 13 και γίνεται ΠΡΟΠΟ 14 αγώνων και ΠΡΟΠΟ 7 αγώνων (ΠΡΟΠΟ 14&7). Εφαρμόζεται ΤΖΑΚ-ΠΟΤ σε όλες τις κατηγορίες νικητών. Οποιοδήποτε μερίδιο κέρδους καταβάλλεται στους νικητές. Η παραγραφή κερδών ορίζεται στους τρεις (3) μήνες. Λαμβάνεται υπόψη η κανονική διάρκεια των αγώνων (δεν ισχύει τυχόν παράταση). Η τιμή της στήλης γίνεται € 0,15. Σε περίπτωση αναβολής αγώνα η νικήτρια στήλη συμπληρώνεται με κλήρωση, εφόσον ο αγώνας δεν διεξαχθεί μέσα σε μία ημέρα από την τελευταίο αγώνα του δελτίου.

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 η τιμή στήλης διαμορφώνεται σε € 0,25 και διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τον παίκτη.