ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης
10 Ιουνίου 1992

Ημερομηνία Αναμόρφωσης
26 Ιανουαρίου 2009

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Είναι ένα παιχνίδι τύχης (Αριθμολαχείο) που αφορά στην ακριβή και κατά σειρά πρόβλεψη των ψηφίων ενός επταψήφιου αριθμού από το 0.000.000 έως το 9.999.999 ο οποίος προκύπτει μετά από κλήρωση. Ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα είτε να σχηματίσει επταψήφιους αριθμούς της επιλογής του, είτε να αποδεχθεί τυχαίους αριθμούς που παράγει η τερματική μηχανή του πρακτορείου. Παίζεται με απλές στήλες, συνεχόμενους ή τυχαίους αριθμούς.

Ποιοι Κερδίζουν
Υπάρχουν έξι (6) κατηγορίες επιτυχιών. Κάθε συμμετέχων επταψήφιος αριθμός που φέρει επιτυχία κατατάσσεται σε μία μόνο κατηγορία ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων του αριθμού που περιλαμβάνει, τα οποία ταυτίζονται (συμφωνούν) απόλυτα και κατά σειρά και κατά θέση με τα ψηφία του αριθμού που έχει κληρωθεί:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους ταυτίζονται απόλυτα και κατά σειρά με τα ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
β) Στη δεύτερη κατηγορία (ΙI) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα έξι (6) πρώτα ή τα έξι (6) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (IIΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα πέντε (5) πρώτα ή τα πέντε (5) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
δ) Στην τέταρτη κατηγορία (ΙV) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τέσσερα (4) πρώτα ή τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
ε) Στην πέμπτη κατηγορία (V) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα τρία (3) πρώτα ή τα τρία (3) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.
στ) Στην έκτη κατηγορία (VΙ) κατατάσσονται οι επταψήφιοι αριθμοί με επιτυχία που τα ψηφία τους συμφωνούν απόλυτα και κατά σειρά με τα δύο (2) πρώτα ή τα δύο (2) τελευταία ψηφία του επταψήφιου αριθμού που κληρώνεται.

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος στις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας επιτυχιών ανέρχεται σε 9,5% επί των ακαθάριστων εισπράξεων κάθε κλήρωσης και κατανέμεται ισόποσα στις επιτυχίες της κατηγορίας αυτής.
Τα ποσά που διατίθενται ως κέρδος σε κάθε επιτυχία των υπόλοιπων πέντε (5) κατηγοριών είναι προκαθορισμένα ως ακολούθως:
α) Σε κάθε επιτυχία της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 25.000) ευρώ
β) Σε κάθε επιτυχία της τρίτης κατηγορίας (III) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€ 2.500) ευρώ.
γ) Σε κάθε επιτυχία της τέταρτης κατηγορίας (ΙV) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (€ 250) ευρώ.
δ) Σε κάθε επιτυχία της πέμπτης κατηγορίας (V) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των είκοσι πέντε (€ 25) ευρώ.
ε) Σε κάθε επιτυχία της έκτης κατηγορίας (VΙ) επιτυχιών διατίθεται το ποσό των δύο (€ 2) ευρώ.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές στην πρώτη κατηγορία επιτυχιών (I), τότε το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στην επόμενη κλήρωση και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η ίδια κατηγορία (ΤΖΑΚ-ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,50 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε έναν επταψήφιο αριθμό για μία κλήρωση. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Περίπου μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα κλήρωσης.

Κληρώσεις
Η κλήρωση του ΠΡΟΤΟ διεξάγεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00 το βράδυ περίπου. Οι κληρώσεις μεταδίδονται ζωντανά για το κοινό αποκλειστικά μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube, το tzoker.gr και την εφαρμογή ΤΖΟΚΕΡ. 

Συμμετοχή στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω δελτίων άλλων Παιχνιδιών

Στο κάτω μέρος των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ υπάρχει περιοχή που επιτρέπει τη συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ. Οι επιλογές στην περιοχή  αυτή λειτουργούν αθροιστικά. Μπορείς να παίξεις έως και 1936 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ. Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ σημειώσουμε στην περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500, τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525 συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση συμμετοχής στο παιχνίδι ΠΡΟΤΟ μέσω των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,  παράγονται δύο (2) ξεχωριστά ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ένα για κάθε παιχνίδι.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικοί όροι συμμετοχής με δελτίο
•Η συμμετοχή στις κληρώσεις/διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του καθορισμένου αντιτίμου.
•Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.
•Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην ΟΠΑΠ ΑΕ εάν από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

•Ο κομιστής του δελτίου οφείλει να διαφυλάσσει τα στοιχεία του δελτίου και να μην τα αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο.

•Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από τη γνωστοποίηση των στοιχείων του δελτίου του παίκτη προς τρίτους.

 

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δέχονται προς επεξεργασία αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2015.

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του ιστότοπου winningscertificates.opap.gr

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις σελίδες ανακοινώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για νεότερες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία και τους όρους χρήσης της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Νομικό Πλαίσιο
Γενικός Κανονισμός, Κανονισμός ΠΡΟΤΟ

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη ΠΡΟΤΟ

Ιστορική Αναδρομή - Εξέλιξη Παιχνιδιού
Το δικαίωμα οργάνωσης και διάθεσης του ΠΡΟΤΟ, παραχωρήθηκε στον Ο.Π.Α.Π. και παίχθηκε για πρώτη φορά στις 10/6/92, η δε τιμή της στήλης καθορίσθηκε στις 100 δρχ. (0,30 €),  σύμφωνα με το Π.Δ. 395/1990 (Φ.Ε.Κ. 158/26-11-91 τ.α') και την ΥΠ.ΑΠ. 33708/1990 (Φ.Ε.Κ. 739/26-11-90 τ.β').

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 η τιμή της στήλης διαμορφώθηκε στα €0,50.

Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι ΠΡΟΤΟ, είχε 6 κύριες κατηγορίες κερδών και δύο πρόσθετες κατηγορίες (+3, -3). Στην πρώτη κύρια κατηγορία κατατάσσονταν όσοι ο αριθμός τους συμφωνούσε απόλυτα με τον επταψήφιο αριθμό και στις υπόλοιπες κατηγορίες όσοι ο αριθμός τους συμφωνούσε με τα τελευταία 6, 5, 4, 3 και 2 ψηφία του κληρωθέντα αριθμού. Στις πρόσθετες κατηγορίες (+3, -3), νικητές ήταν όσοι ο αριθμός τους συμφωνούσε απόλυτα με τον επταψήφιο κληρωθέντα αριθμό εφόσον προσθέταμε +3 και αφαιρούσαμε -3 αντίστοιχα από το τελευταίο ψηφίο του.
Στις 12 Νοεμβρίου 1997, έγινε αναμόρφωση του ΠΡΟΤΟ με την κατάργηση των δύο πρόσθετων κατηγοριών (+3, -3), την καθιέρωση επιπλέον κατηγοριών νικητών (κερδίζουν και όσοι ο αριθμός τους συμφωνεί με τα πρώτα 6, 5, 4, 3 και 2 ψηφία του κληρωθέντα αριθμού) και την καθιέρωση ανεξάρτητου δελτίου ΠΡΟΤΟ. Το παιχνίδι παίζεται από 22/03/2001 και στα δελτία ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ.


Στις 26 Ιανουαρίου 2009 καθιερώνονται προκαθορισμένα κέρδη ανά επιτυχία για τις κατηγορίες ΙΙ έως VΙ. Επίσης, διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τον παίκτη και καθιερώνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες και μελλοντικές κληρώσεις.