ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης
3 Μαρτίου 1996

Ημερομηνία Αναμόρφωσης
26 Ιανουαρίου 2009

Αντικείμενο Παιχνιδιού
Το παιχνίδι ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ αφορά στην πρόβλεψη οκτώ (8) ποδοσφαιρικών αγώνων στους οποίους θα σημειωθεί ο μεγαλύτερος αθροιστικά αριθμός τερμάτων από ένα πλήθος τριάντα (30) αγώνων που δημοσιεύονται στο δελτίο και φέρουν αρίθμηση από 1 έως 30.
Κάθε διαγωνισμός του παιγνιδιού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ περιλαμβάνει τριάντα (30) ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Ως αγώνας είναι δυνατόν να περιληφθεί στον διαγωνισμό ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και κάθε ημίχρονο αγώνα εξομοιούμενο προς αυτοτελή αγώνα.

Ποιοι Κερδίζουν
Οι επιτυχίες για την πρόβλεψη των οκτώ (8) αγώνων, ανάλογα με τον αριθμό των σωστών προβλέψεων που περιλαμβάνουν, κατατάσσονται στις παρακάτω τρείς (3) κατηγορίες:
α) Στην πρώτη κατηγορία (Ι) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν και τους 8 αγώνες της νικήτριας στήλης.
β) Στην δεύτερη κατηγορία (ΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν επτά (7) από τους οκτώ (8) αγώνες της νικήτριας στήλης.
γ) Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) κατατάσσονται οι στήλες με επιτυχία που περιλαμβάνουν έξι (6) από τους οκτώ (8) αγώνες της νικήτριας στήλης.
Η νικήτρια στήλη σχηματίζεται από τους οκτώ (8) αγώνες στο αποτέλεσμα των οποίων έχει σημειωθεί ο μεγαλύτερος αθροιστικά αριθμός τερμάτων. Εάν στις τελευταίες θέσεις της νικήτριας στήλης υπάρχει ίσος συνολικός αριθμός τερμάτων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγώνων, τότε για τη συμπλήρωσή της, προτιμούνται κατά σειρά εκείνοι οι αγώνες, στους οποίους η ομάδα που σημειώνεται δεύτερη στο δελτίο έχει επιτύχει το μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων. Εάν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε προτιμούνται οι αγώνες εκείνοι, οι οποίοι προηγούνται στην αριθμητική σειρά του δελτίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:

1. Για τη διαμόρφωση της νικήτριας στήλης του ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ στο εξής θα λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα και όχι το σκορ ενδεχόμενης παράτασης.
2. Αναβολές Αγώνων: Αν η διεξαγωγή ενός ή περισσότερων αγώνων, που δεν πραγματοποιήθηκαν στην προκαθορισμένη ημέρα, προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν απέχει περισσότερο από μία (1) ημέρα από τον τελευταίο χρονικά διεξαγόμενο αγώνα του δελτίου, για το σχηματισμό της νικήτριας στήλης δε γίνεται κλήρωση αλλά λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα, που θα προκύψει από τη διεξαγωγή του. Η παραπάνω διάταξη έχει εφαρμογή μόνο όταν κατά τη στιγμή της αναβολής ή της διακοπής του αγώνα προσδιορίζεται και η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του είτε από τις κείμενες διατάξεις της προκήρυξης των διοργανώσεων (πρωτάθλημα, κύπελλο), είτε κατά τη λήψη της απόφασης αναβολής ή διακοπής του αγώνα. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής γνωστοποιείται στο κοινό από την ΟΠΑΠ Α.Ε., μαζί με την ανακοίνωση περί αναβολής ή διακοπής του αγώνα.

Διανομή Εισπράξεων & Κέρδη ανά Επιτυχία
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ως κέρδος σε κάθε διαγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες των επιτυχιών ορίζεται σε ποσοστό 45% επί των ακαθάριστων εισπράξεων μετά την αφαίρεση της αποζημίωσης των πρακτόρων (συνολικά διατίθενται το 39,60% των ακαθάριστων εισπράξεων) και κατανέμεται στις τρείς κατηγορίες ως ακολούθως:
α) Ποσοστό 40% διατίθεται για τις επιτυχίες της πρώτης κατηγορίας (Ι).
β) Ποσοστό 33% διατίθεται για τις επιτυχίες της δεύτερης κατηγορίας (ΙΙ).
γ) Ποσοστό 27% διατίθεται για τις επιτυχίες της τρίτης κατηγορίας (ΙΙΙ).
Σε περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί ως κέρδος, σε μία επιτυχία των παραπάνω κατηγοριών, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό ανώτερης κατηγορίας επιτυχιών, τα συνολικά διανεμόμενα ποσά στις δύο αυτές κατηγορίες αθροίζονται και διανέμονται εξίσου μεταξύ όλων των επιτυχιών και των δύο κατηγοριών.

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
Όταν δεν υπάρχουν νικητές σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες επιτυχιών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή δε μοιράζεται, αλλά μεταφέρεται στον επόμενο διαγωνισμό και προστίθεται στο ποσό που μοιράζει η συγκεκριμένη κατηγορία επιτυχιών (ΤΖΑΚ ΠΟΤ).

Πόσο Κοστίζει
0,25 € ανά στήλη, που αντιστοιχεί σε επιλογή οκτώ (8) αγώνων. Η ελάχιστη συμμετοχή ορίζεται σε μια (1) στήλη ανά δελτίο.

Που Παίζεται
Αποκλειστικά στα πρακτορεία της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Λήξη Συμμετοχής
Μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη του πρώτου χρονικά αγώνα του διαγωνισμού.

Διαγωνισμοί
Διεξάγεται ένας (1) διαγωνισμός ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κάθε εβδομάδα.
Η νικήτρια στήλη και τα αποτελέσματα της διαλογής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Επίσης μεταδίδονται από το Ραδιοφωνικό Σταθμό (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) και από τον αριθμό τηλεφώνου 14944 (ΟΤΕ).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικοί όροι συμμετοχής με δελτίο
•Η συμμετοχή στις κληρώσεις/διαγωνισμούς γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Το δελτίο χρησιμεύει μόνο για την καταχώρηση των προβλέψεων του συμμετέχοντα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδεικτικό συμμετοχής. Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του καθορισμένου αντιτίμου.
•Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.
•Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της, μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει η ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση στην ΟΠΑΠ ΑΕ εάν από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

Πληρωμή Κερδών
•Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.
•Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
•Μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης παύει η αξίωση είσπραξης οποιουδήποτε κέρδους.
•Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
•Η ΟΠΑΠ ΑΕ χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δέχονται προς επεξεργασία αιτήσεις βεβαιώσεων κέρδους για το έτος 2015.

Η διαδικασία  υποβολής της αίτησης για βεβαίωση κέρδους είναι πλέον ηλεκτρονική, μέσω του ιστότοπου winningscertificates.opap.gr

Νομικό Πλαίσιο
Γενικός Κανονισμός, Κανονισμός ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Έντυπο Υλικό
Οδηγός παίκτη ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Ιστορική Αναδρομή - Εξέλιξη Παιχνιδιού
Στις 3 Μαρτίου 1996 εισήχθη και στην Ελλάδα, και την ευθύνη διοργάνωσής του την έχει η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Το παιχνίδι παίζεται με απλές στήλες ή πλήρη συστήματα και από τις 31-1-98 εμπλουτίσθηκε με την εισαγωγή τυποποιημένων μεταβλητών συστημάτων.

Στις 26 Ιανουαρίου 2009 η τιμή στήλης διαμορφώθηκε σε € 0,25 και διατίθενται τα νέα ανασχεδιασμένα δελτία με περισσότερες επιλογές για τον παίκτη. Επίσης, δε λαμβάνεται πλέον υπόψη το σκορ ενδεχόμενης παράτασης για τη διαμόρφωση της νικήτριας στήλης. Τέλος, η αναπλήρωση αγώνων σε περίπτωση αναβολής γίνεται πλέον μία (1) ημέρα μετά τον τελευταίο χρονικά διεξαγόμενο αγώνα του δελτίου.