Στο έντυπο δελτίο διακρίνουμε τα εξής:

- Τέσσερις (4) Περιοχές Πρόβλεψης (Α, Β, Γ, Δ)
- Περιοχή Συνεχόμενων / Μελλοντικών Κληρώσεων

Σε κάθε Περιοχή Πρόβλεψης υπάρχουν:

- πεδίο των 80 αριθμών (από 1 έως 80)
- πεδίο επιλογής Παιχνιδιού
- πεδίο Πολλαπλασιαστή
- πεδίο Τυχαία Επιλογή
- πεδίο 'Άκυρο

Με τον τρόπο που ισχύει σήμερα και περιγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στο δελτίο μπορούν να συμπληρωθούν τα εξής:

- Απλές Στήλες
- Πολλαπλασιαστής
- Τυχαία Επιλογή
- Συνεχόμενες / Μελλοντικές κληρώσεις

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΟ

Όψη Προβλέψεων (1.504 KB)

 

Όψη Πληροφοριών (866 KB)