ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “SUMMER ESCAPE” ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPAP STORE APP

Παρατίθενται παρακάτω οι όροι και προϋποθέσεις για την συμμετοχή στη προωθητική ενέργεια “SUMMER ESCAPE” ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPAP STORE APP που διοργανώνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) Α.Ε.», η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 112 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Εταιρεία») σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «McCann-Erickson Διαφημιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», εφεξής η «Διαφημιστική» που εδρεύει στην διεύθυνση Ύδρας αρ. 2 και λεωφόρου Κηφισίας αρ. 280.

 1. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας  Η ενέργεια έχει διάρκεια ισχύος για 2 μήνες και συγκεκριμένα για την περίοδο από 1/7/22 στις 00:00 έως και 31/8/22 στις 24:00. Σημειώνεται ότι κατά την ανωτέρω περίοδο θα πραγματοποιηθούν 2 κληρώσεις δώρων και συγκεκριμένα:
 • στις 3/8/22 (για όσους συμμετείχαν στην ενέργεια από 5/9/2021 έως και 31/7/2022
 • στις 5/9/22 (για όσους συμμετείχαν στην ενέργεια από 1/8/2022 έως και 31/8/2022)

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νέοι χρήστες της εφαρμογής που ολοκλήρωσαν επιτυχημένα την εγγραφή τους στην νέα εφαρμογή OPAP Store App για το χρονικό διάστημα 5/9/21 έως και 31/8/22.

 1. Βάσει του μήνα έγγραφης, έκαστος χρήστης λαμβάνει αυτόματα μέρος στη κλήρωση του μήνα αυτού, για παράδειγμα νέος  χρήστης που εγγράφηκε κατά τον μήνα Ιούλιο και συγκεκριμένα στις 20/7/22, θα λάβει μέρος στην κλήρωση του Ιουλίου.

 1. Σε κάθε νέα εγγραφή χρήστη στην εφαρμογή OPAP Store App, αντιστοιχεί μια συμμετοχή στη αντίστοιχη κλήρωση του μήνα.

 1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών προκύψει κατά την περίοδο της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Η μηνιαία κλήρωση θα διεξάγεται στις προαναφερθείσες ημερομηνίες στα γραφεία της Διαφημιστικής, επί της οδού Ύδρας αρ. 2 και λεωφόρου Κηφισίας αρ. 280,υπό την επίβλεψη δικηγόρου και συμβολαιογράφου και σε ακριβή ώρα που θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μαζί με λοιπές  λεπτομέρειες των κληρώσεων που  θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση προς τους συμμετέχοντες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και στον αριθμό τηλεφώνου που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στην εφαρμογή OPAP Store App

 1.  Η κλήρωση θα πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία τυχαίας επιλογής των συμμετεχόντων στην Ενέργεια. Σε περίπτωση αργίας η κλήρωση θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 1. Σε κάθε μηνιαία κλήρωση θα αναδεικνύονται οι νικητές για τα δώρα που διατίθεται για τον μήνα εκείνο στο πλαίσιο της Ενέργειας Από τις κληρώσεις θα αναδειχθούν συνολικά 212 νικητές και σε κάθε κλήρωση θα αναδειχθούν 106 νικητές, καθώς και συνολικά 424 επιλαχόντες

 1. Οι δικαιούχοι των δώρων θα ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας, η οποία θα λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας της κλήρωσης, με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στη εφαρμογή OPAP Store App. Σχετικά με την διαδικασία ενημέρωσης των νικητών και αποδοχής των δώρων, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

  1. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε κλήρωσης, όλοι οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος SMS, στο οποίο θα αναγράφεται το δώρο και η προβλεπόμενη ημερομηνία τηλεφωνικής επικοινωνίας από την Διαφημιστική.
  2. Η Διαφημιστική θα πραγματοποιήσει 3 προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας εντός 3 συνεχόμενων ημερών για την καταγραφή των στοιχείων του κάθε νικητή. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία μέσω των 3 προσπαθειών, ο νικητής παύει να έχει δικαίωμα στο δώρο του, ενώ η Διαφημιστική θα συνεχίσει με την αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία με τον/τους επιλαχόντες νικητές.
  3. Μετά την επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία, οι καταγεγραμμένοι νικητές υποχρεούνται να αποστείλουν email αποδοχής εντός 7 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση μη παραλαβής του σχετικού email αποδοχής, οι νικητές παύουν να έχουν δικαίωμα στο δώρο τους, ενώ η Διαφημιστική θα ενημερώνει σχετικά τον επόμενο επιλαχόντα νικητή.

 1. Πληροφορίες για τα δώρα που διατίθενται μέσω των μηνιαίων κληρώσεων θα είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής opap store. Τα ακριβή δώρα του Προγράμματος περιγράφονται λεπτομερώς στο συνημμένο στους παρόντες όρους Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστό τμήμα τους. 

 1. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί  οποτεδήποτε τα προσφερόμενα δώρα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Συνεπώς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα:
  1. να αποστείλει οποιοδήποτε από τα δώρα στους νικητές σύμφωνα με τη χρονική διαθεσιμότητα του προϊόντος
  2. να διαφοροποιήσει οποιοδήποτε από τα δώρα σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του νικητή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτή θα διατίθεται δώρο  ίσης χρηματικής αξίας. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα ενημερώνονται  μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας (sms σε κινητό τηλέφωνο ή email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας) με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην εφαρμογή. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε από τα δώρα δεν είναι διαθέσιμο στο χρώμα που αναφέρεται στο Παράρτημα Α, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να διαθέσει το ίδιο δώρο σε άλλο χρώμα ή να διαθέσει αυτό στο χρώμα που αναφέρεται στους παρόντες όρους κατά τη χρονική του διαθεσιμότητα.

 1. Οι πάσης φύσεως επιβραβεύσεις που έχουν προκύψει από την Ενέργεια δεν μεταβιβάζονται σε άλλο παίκτη και δεν επιστρέφονται.

 1. . Εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες πρακτορείων του ομίλου ΟΠΑΠ απαγορεύεται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 1. Η Εταιρεία δύναται κατά πάντα χρόνο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει παίκτες από το να συμμετάσχουν στην Ενέργεια, εφόσον τέτοιος αποκλεισμός δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων της σύμβασης προσχώρησης, πιθανολόγηση ότι συντρέχει περίπτωση συμπεριφοράς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παραβίαση διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων κλπ.).

 1. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε περιπτώσεις αμφισβήτησης ή διαφωνίας σχετικά την εγκυρότητα της συμμετοχής ενός εγγεγραμμένου χρήστης της εφαρμογής OPAP Store App σε κάποια κατηγορία επιβράβευσης που διενεργείται στο πλαίσιό του, να ακυρώσει την εν λόγω συμμετοχή.

 1. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημία που τυχόν ήθελε υποστεί o εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής OPAP Store App για λόγο που δεν ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της και που συνδέεται με τη συμμετοχή του στη προωθητική ενέργεια, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις παράλειψης χρήσης οποιουδήποτε ειδικού προνομίου ή μη παραλαβής δώρου ή μη συμμόρφωσης του με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής ή/και χρήσης των δώρων.

 1. Ο εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής OPAP Store App μπορεί να υπαναχωρήσει οποτεδήποτε από την Ενέργεια, δηλώνοντάς το μέσα από την παρούσας εφαρμογή. Εναλλακτικά με κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρείας στο 18280 (Δευτ – Παρ 09:00 – 01:00) εντός 48ωρών από την καταχώρηση του αιτήματος και σε περίπτωση αργιών την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 1. Η Εταιρεία όσον αφορά στη διενέργεια των κληρώσεων, στην επικοινωνία με τους νικητές καθώς και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς, θα συνεργαστεί με τη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία«McCann-Erickson Διαφημιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία», καλουμένη ανωτέρω ως «Διαφημιστική» η οποία στην εν λόγω προωθητική ενέργεια ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία. 

Η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και η Διαφημιστική, ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και επιπλέον ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική με την ανωτέρω ιδιότητά τους θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των νικητών σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της ελληνικής νομοθεσίας, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Προγράμματος, την ανάδειξη των νικητών, και την απόδοση των ΔΩΡΩΝ σε αυτούς.

Η Εταιρεία δυνατόν να διαβιβάσει επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των νικητών σε συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών με μοναδικό σκοπό την αποστολή των ΔΩΡΩΝ.

Μετά την απόδοση των ΔΩΡΩΝ, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων ή/και των νικητών του Προγράμματος θα καταστρέφονται

Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα των συμμετεχόντων και των νικητών και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι συμμετέχοντες και οι νικητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στο τηλέφωνο: 18280, ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact_form@opap.gr και ειδικότερα μπορούν (i) να ζητήσουν πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει η Εταιρεία για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, σε ορισμένες περιπτώσεις (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους (v) να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας και (vi) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή.

Οι συμμετέχοντες / νικητές του Διαγωνισμού αν θεωρούν ότι υφίσταται περίπτωση πιθανής παρέμβασης στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων τους εκ μέρους της Εταιρείας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 112, 10442 Αθηνα. Σε κάθε περίπτωση κάθε πρόσωπο δύναται να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας ).

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.opap.gr/opapstoretncs.

 1. Η Εταιρεία δύναται οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής ή/και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της προωθητικής ενέργειας ή/και να καταργήσει την Ενέργεια ή/και μέρος ή και το σύνολο των επιμέρους δώρων που περιέχονται και υλοποιούνται από τη προωθητική ενέργειας και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που τυχόν επέλθουν συνεπεία των ανωτέρω. Οι όροι συμμετοχής της Ενέργειας θα είναι διαθέσιμοι, ως εκάστοτε ισχύουν, κατά πάντα χρόνο στην παρούσα εφαρμογή. Ως εκ τούτου ο εγγεγραμένος χρήστης της εφαρμογής OPAP Store App συνιστάται αυστηρά όπως ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα εφαρμογή και αφορούν στην Ενέργειας. Ζητήματα που κρίνονται από την Εταιρεία σημαντικά για την λειτουργία και το περιεχόμενο της Ενέργειας θα επικοινωνούνται στα μέλη του μέσω προσωποποιημένης επικοινωνίας κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δηλώθηκαν από τα ίδια κατά την εγγραφή τους στη εφαρμογή OPAP Store App.

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την εφαρμογή τους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στο https://www.opap.gr/efarmogh-opap-store και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λαμβάνει γνώση τους επισκεπτόμενος το σύνδεσμο https://www.opap.gr/efarmogh-opap-store.  Κάθε τροποποίησή τους θα ανακοινώνεται στον ίδιο ιστότοπο με την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης από το Διοργανωτή.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΩΡΑ

Δώρο

Σύνδεσμος με αναλυτική περιγραφή του

Συνολικός Αριθμός Δώρων που θα διατεθούν κατά τις κληρώσεις

Αυτοκίνητο HYUNDAI TUSCON 48V ΗΥBRID.

here

2 (1 ανά κλήρωση)

UrbanGlide Ride 62S Ηλεκτρικό Scooter

here

20 (10 ανά κλήρωση)

Dv Sport Φουσκωτό SUP Kohala "Drifter" (9'6")

here

20 (10 ανά κλήρωση)

                                                                

Amazfit Fitness Tracker Amazfit Bip U Black

here

30 (15 ανά κλήρωση)

Turbo-X Ασύρματος Φορτιστής 3 Θέσεων Μαύρο

here

30 (15 ανά κλήρωση)

Edifier Bluetooth Truly Wireless X3 Λευκό

here

30 (15 ανά κλήρωση)

                                                       

Aquapix W2024 Splash Iceblue

here

40 (20 ανά κλήρωση)

JBL Ηχεία Bluetooth GO3 Μπλέ-Ροζ

here

40 (20 ανά κλήρωση)