ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 1. H προσφορά με το εκπτωτικό κουπόνι (voucher) είναι διαθέσιμη έως και την ημερομηνία λήξης του εκπτωτικού κουπονιού, δηλαδή έως 25/07/2023
 2. Η προσφορά με το εκπτωτικό κουπόνι (voucher) θα δοθεί μόνο μια φορά και συγκεκριμένα στις 18/07/2023. Ο παίκτης που θα κερδίσει θα ενημερωθεί μέσω SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα πιστότητας.
 3. Η συγκεκριμένη προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για τα μέλη του προγράμματος ΟΠΑΠ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.
 4. Το εκπτωτικό κουπόνι (voucher) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ημέρα που θα αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του στις 25/07/2023.
 5. Το εκπτωτικό κουπόνι (voucher) μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στο/α παιχνίδι/α για τα οποία δίνεται και μόνο μέσω της εφαρμογής ΟPAPSTORE App. Το εγγεγραμμένο μέλος ενημερώνεται για το εν λόγω παιχνίδι/α είτε μέσω της εφαρμογής OPAPSTORE App και/ή από τα μέσα επικοινωνίας μέσω των οποίων αποδόθηκε.
 6. Το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού για τα αριθμοπαιχνίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκπτωση σε δελτίο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από την αξία του. Για τα παιχνίδια στοιχηματισμού το κουπόνι δωρεάν παιχνιδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκπτωση σε δελτίο ίσης αξίας.
 7. Το εκπτωτικό κουπόνι (voucher) δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα παρά μόνο παρέχει έκπτωση από το κόστος συμμετοχής στο παιχνίδι στο οποίο αφορά και μόνο για την διάρκεια ισχύος του.
 8. Τυχόν καθαρά κέρδη από δελτίο που έχει κατατεθεί με συνοδεία εκπτωτικού κουπονιού (voucher) αποδίδονται στον παίκτη εξολοκλήρου τηρουμένου του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου διέπει και ρυθμίζει το παιχνίδι στο οποίο αφορά και πάντοτε τηρουμένων των εκάστοτε διαδικασίες που ισχύουν για παιχνίδι στο οποίο αφορά η χρήση του εκπτωτικού κουπονιού (voucher).
 9. H ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια όποτε το κρίνει σκόπιμο να ακυρώσει κάποιο εκπτωτικό κουπόνι.
 10. Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Επιβραβεύσεων, και η Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως βρίσκονται αναρτημένοι στο https://www.opap.gr/el/loyaltyterms .
 11. Οι πάσης φύσεως επιβραβεύσεις που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις δεν μεταβιβάζονται σε άλλο παίκτη και δεν επιστρέφονται.
 12. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δικαιούται να παρατείνει, να ανα­βά­­λει, να μαται­ώ­σει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε τις προσφορές, κα­θώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, συμπε­ρι­λαμβανομένων των προσφερόμενων προσφορών ή προνομίων, για οποιονδή­ποτε λόγο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τα εγγεγραμμένα μέλη του Προγράμματος μέσω προσωποποιημένου μηνύματος που θα λαμβάνουν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις.
 13. Η ευθύνη της ΟΠΑΠ ΑΕ περιορί­ζεται απο­κλει­στικά και μόνο στη διάθεση της εκάστοτε προσφοράς/επιβράβευσης/προνομίου. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δεν θα φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιου­δήποτε εγγεγραμμένου μέλους στο Πρόγραμμα ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις για οποιαδήποτε αιτία.