ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

To Πάμε Στοίχημα Virtual Sports είναι ένας νέος τρόπος στοιχηματισμού σε εικονικούς αγώνες που σου δίνει τη δυνατότητα να στοιχηματίζεις, να παρακολουθείς τον αγώνα και να βλέπεις τα αποτελέσματα, κάθε 5 λεπτά.                    

Με το Πάμε Στοίχημα Virtual Sports έχεις τη δυνατότητα να στοιχηματίσεις σε εικονικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, όπως το Eλληνικό, Αγγλικό και άλλα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς και σε διοργανώσεις Εθνικών ομάδων.

Η δυναμική των εικονικών ομάδων καθορίζεται από το λογισμικό του παιχνιδιού, βάσει αντικειμενικών στοιχείων που προκύπτουν ιστορικά για τις αντίστοιχες πραγματικές ομάδες, από αληθινά αποτελέσματα και την πραγματική τους κατάταξη.

Οι αγώνες διεξάγονται καθημερινά από τις 9:02 πμ έως τις 11:57 μμ ανά 5 λεπτά.

To παιχνίδι μεταδίδεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και συνεπώς όλοι όσοι παίζουν λαμβάνουν τα ίδια αποτελέσματα την ίδια στιγμή.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως εικονικά αθλήματα (συμπεριλαμβανομένων των Ιπποδρομιών και Κυνοδρομιών) και σε διάφορα άλλα εικονικά γεγονότα, η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και συνεπάγεται την πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας, του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, όπως ισχύει (εφεξής ο «Κανονισμός»), καθώς  και των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ Α.Ε.

• Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. 

• Ο στοιχηματισμός επιτρέπεται μέχρι την έναρξη του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από τα γεγονότα επιλογής του παίκτη.

• Το μέγιστο ποσό στοιχηματισμού ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται κατ` ανώτατο όριο το ισόποσο της αξίας 20.000 στηλών και γνωστοποιείται στους παίκτες μέσω του Προγράμματος.

• Το αποδεικτικό συμμετοχής εκτυπώνεται από τις ειδικές τερματικές μηχανές με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του καθορισμένου αντιτίμου.

• Ο συμμετέχων κατά την παραλαβή του αποδεικτικού συμμετοχής οφείλει να ελέγξει ότι αυτό είναι έγκυρο και περιέχονται σε αυτό όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.

• Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται αν, εξαιτίας οποιουδήποτε λόγου, στοιχεία αποδεικτικού συμμετοχής δεν βρεθούν καταχωρημένα στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα ή και δεν έχουν διασφαλιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος του αποδεικτικού συμμετοχής δεν δικαιούται καταβολής κέρδους ή αποζημίωσης.

• Ο συμμετέχων δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής του και την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας της εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

•  Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι έξι (6) ημέρες  από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων για όλα τα γεγονότα του Προγράμματος στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΡΔΩΝ:

• Τα κέρδη καταβάλλονται στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει. Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικού συμμετοχής αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.

• Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. σημεία πώλησης ή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

• Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ο αναλογών φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

• Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό κέρδους ανά συμμετοχή, είτε αυτή περιέχει έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) εκτός εάν άλλως ορίζεται και αναφέρεται στο Πρόγραμμα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους στοιχημάτων ή ομάδες γεγονότων.

• Κέρδη από στοιχήματα παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης του αντίστοιχου Προγράμματος.

• Αποδεικτικό συμμετοχής που έχει καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή τους από το Κ.Μ.Σ., ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

• Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση εισπραχθέντος κέρδους κατόπιν σχετικής αίτησης. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ Η ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.opap.gr

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικά

 • Το Πάμε Στοίχημα Virtual Sports είναι εικονικοί αγώνες που προσφέρονται για στοίχημα.
   
 • Το Πάμε Στοίχημα Virtual Sports είναι ένα παιχνίδι που μεταδίδεται ταυτόχρονα σε όλα τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και συνεπώς  όλοι όσοι παίζουν λαμβάνουν τα ίδια αποτελέσματα με εσάς την ίδια στιγμή.
   
 • Οι εικονικοί αγώνες  αποτελούν  ουσιαστικά την οπτικοποίηση των  αποτελεσμάτων των κληρώσεων που παράγονται από μία Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, από τις οποίες κληρώσεις προκύπτει η ομάδα που θα κερδίσει τον αγώνα. Η  Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (RNG) είναι πιστοποιημένη από ανεξάρτητη εταιρία διεξαγωγής ελέγχων στο χώρο των τυχερών παιγνίων.
   
 • Τα στοιχήματα επί εικονικών αγώνων, κατά περίπτωση, διέπονται από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα στοιχήματα προκαθορισμένων αποδόσεων επί πραγματικών αθλητικών γεγονότων.
   
 • Σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας τεχνικής, ηλεκτρονικής ή άλλης σημαντικής δυσλειτουργίας που επηρεάζει τον εικονικό αγώνα κατά οποιονδήποτε τρόπο, τα στοιχήματα επί του αγώνα αυτού καθίστανται άκυρα και επιστρέφονται. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα έχει καταχωρηθεί κανονικά στο μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
   
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση έγκυρο αποτέλεσμα θεωρείται αυτό που έχει καταχωρηθεί στο  μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
   
 • Λόγω της φύσης της δορυφορικής σύνδεσης είναι πιθανό ενώ έχει βγει το αποτέλεσμα του εικονικού αγώνα, ο αγώνας να μη μεταδίδεται ή η ποιότητα της μετάδοσης να μην είναι καλή. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχήματα ισχύουν κανονικά καθώς έχει ήδη καθοριστεί το αποτέλεσμα.
   
 • Ορισμένες φορές, είναι πιθανό, η ροή του εικονικού αγώνα να μην συγχρονίζεται. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό. Ακόμα και αν ο σχολιασμός ενός εικονικού αγώνα δεν είναι συγχρονισμένος όλα τα στοιχήματα παραμένουν σε ισχύ.
   
 • Το ελάχιστον στοιχηματισθέν ποσό είναι 0,25 €.
   
 • Το μέγιστο ποσό κερδών ανά στοίχημα είναι 1.000.000 €.

Κανόνες Πάμε Στοίχημα Virtual Sports

 • Οι εικονικοί αγώνες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινούν κάθε 5 λεπτά.
 • Η διάρκεια κάθε εικονικού αγώνα  είναι 1-2 λεπτά.
   
 • Στους εικονικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες θα παίζουν σύλλογοι ή Εθνικές ομάδες.
   
 • Σε κάθε εικονικό ποδοσφαιρικό αγώνα συμμετέχουν δύο ομάδες.
   
 • Ο καιρός είναι πάντα καλός, είτε στους ημερήσιους, είτε στους βραδινούς αγώνες.
   
 • Ο μέγιστος αριθμός τερμάτων σε έναν εικονικό ποδοσφαιρικό αγώνα είναι 4 (τέσσερα).
   
 • Κάθε εικονικός ποδοσφαιρικός αγώνας έχει πλάνα με τα κορυφαία στιγμιότυπα, ενώ κάθε κλιπ παρουσιάζει είτε κάποιο γκολ, είτε κάποια αστοχία ή κάποια απόκρουση από τερματοφύλακα.
   
 • Κάθε εικονικός ποδοσφαιρικός αγώνας ξεκινάει με μια κάρτα εισαγωγική στην οποία εμφανίζεται η λίστα με τις δύο (2) ομάδες, καθώς και οι αντίστοιχες αποδόσεις των προσφερόμενων στοιχημάτων.
   
 • Ο στοιχηματισμός σε οποιονδήποτε εικονικό αγώνα ή γεγονός δεν θα γίνεται δεκτός μετά την ειδοποίηση «όχι άλλα στοιχήματα». Οποιοδήποτε στοίχημα γίνει αποδεκτό μετά την έναρξη του εικονικού αγώνα θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται.

Στοιχήματα

Διατίθενται τα ακόλουθα στοιχήματα:

 • 1/X/2 - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του αποτελέσματος ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα.
   
 • Τελικό Σκορ - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του τελικού σκορ ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Τα πιθανά σκορ μπορούν να είναι 1-0, 2-0, 2-1, 3-0, 3-1, 4-0, 0-0, 1-1, 2-2, 0-1, 0-2, 1-2, 0-3, 1-3, 0-4.
   
 • Συνολικά Γκολ Under/Over 2,5 - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στην πρόβλεψη του εάν ο αριθμός των τερμάτων ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα θα είναι over ή under (πάνω ή κάτω) από τον προκαθορισμένο αριθμό. Εάν το ειδικό στοίχημα είναι under/over 2,5 γκολ, τότε το under (κάτω) σημαίνει 0, 1 ή 2 γκολ και το over (πάνω) σημαίνει 3 ή 4 γκολ.
   
 • Διπλή Ευκαιρία - Το αποτέλεσμα του στοιχήματός σας βασίζεται σε δύο επιλογές: κερδίζετε εάν οποιαδήποτε επιλογή σας επί ενός αποτελέσματος είναι νικηφόρα. Εάν επιλέξετε 1Χ (νίκη γηπεδούχου/ισοπαλία), το στοίχημά σας κερδίζει εάν η γηπεδούχος ομάδα κερδίσει ή φέρει ισοπαλία, επομένως, μόνο εάν η γηπεδούχος υποστεί ήττα το στοίχημά σας δεν κερδίζει. Τα πιθανά αποτελέσματα της Διπλής Ευκαιρίας μπορούν να είναι: 1X, 12, X2.
   
 • Σύνολο Τερμάτων - Το στοίχημα αυτό συνίσταται στη σωστή πρόβλεψη του συνόλου των τερμάτων ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Ο συνολικός αριθμός τερμάτων ενός εικονικού ποδοσφαιρικού αγώνα μπορεί να είναι 0,1,2,3,4.